Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ASSEGURANÇA D´ASSISTÈNCIA VETERINÀRIA GOSSOS CAÇA
FEDERATIVA I DOCUMENTS ÚNICS
INSCRIPCIONS CAMPIONATS
LLICÈNCIA DE CAÇA
PLA TÈCNIC DE GESTIÓ CINEGÈTICA
PRODUCTESCistell de tramitacions
Tramitacions · FEDERATIVA I DOCUMENTS ÚNICS

DOCUMENT ÚNIC PREMIUM + 1 EMISSORA Disponible per tramitar a través de la mutua
Assegurança d´accidents (danys propis) + Responsabilitat Civil + Defensa jurídica

Actualment, aquesta assegurança és la més completa de totes amb una cobertura d'1.090.151,82 euros de Responsabilitat Civil.

 

Si ets caçador/a, aquesta és l'assegurança que sempre recomanem als nostres federats des de la Federació Catalana de Caça.  

 

 

EXTRACTE DE CONDICIONS GENERALS DE LA PÒLISSA COLECTIVA CONCERTADA AMB LA FEDERACIÓ AUTONÒMICA

PRESTACIONS DE L’ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS DEL/DE LA CAÇADOR/A

PRESTACIONSCAPITAL ASSEGURATPRESTACIONSCAPITAL ASSEGURAT

Mort en l’acció de caçar

60.000,00 €

Danys a armes per rebentada del canó (inclós rifle i óptica visor) fins a

1.500,00 €

Gran Invalidesa o Invalidesa Perm. Absoluta

60.000,00 €

Robatori de l’arma de foc en dia i terreny de caça (inclós rifle i óptica visor) fins a (*)

1.500,00 €

Invalid. Perm. Total segons Barem (capital base)

60.000,00 €

(Annex IV)

Auxili difunt (accident no directe de la caça)

3.100,00 €

Invalid. Perm. Parcial segons Barem (capital base)

60.000,00 €

(Annex IV)

Trasllat o evacuació (des d’accident a hospital)

Cobert

Assistència medico-quirúrgica i sanatorial

60.000,00 €

Pròtesis o aparells ortopèdics (curació)

70% PVP

Assistència farmacèutica hospitalària

60.000,00 €

Lliure elecció de centres i facultatius concertats

Cobert

Despeses Pròtesis i osteosíntesis hospitalàries

60.000,00 €

Mort en Accident in itinere

6.010,12 €

Despeses sanitàries a centres concertats (límit 24 mesos)

Il·limitat

Cas d’urgència lliure elecció

Cobert

Despeses sanitàries estrangeres-competicions

6010,12 €

Despeses farmàcia (no hospitalàries) i desplaçaments

450,00 €

Despeses odonto-estomatològiques

500,00 €

Mort per caiguda de llamp

6.010,12 €

 

LIMITS MÀXIMS D’ INDEMNITZACIÓ PER SINISTRE DE LES ASSEGURANÇES DE RESPONSABILITAT CIVIL I DEFENSA JURÍDICA

PRESTACIONS

CAPITAL ASSEGURAT

PRESTACIONS

CAPITAL ASSEGURAT

ASSEGURANÇA RC OBLIGATORIA CAÇADOR

90.151,82 €

ASSEGURANÇA R.C. AMPLIADA PESCADOR

180.000,00 €

ASSEGURANÇA RC VOLUNTARIA CAÇADOR

1.000.000,00 €

ASSEGURANÇA DEFENSA JURIDICA

6.000,00 €

R. CIVIL DERIVADA DELS DANYS PERSONALS/MATERIALS QUE PUGUIN  OCASIONAR FINS A 2 GOSSOS DURANT TOT L’ANY (SUBLÍMIT DE 50.000 € PER DANYS MATERIALS).

300.000 €

 

(*) En referència al robatori de l’arma, la delimitació de la cobertura queda establerta de la següent manera:

- Que el robatori sigui d’una arma de foc.

- Que el robatori de l’arma tingui lloc els dies hàbils de caça i amb motiu de l’acció de caçar, així com durant els entrenaments.

-Quedarà cobert el robatori i/o espoliació de l'arma quan es produeixi al camp o al cotxe, d'acord amb l'apartat anterior.

 

Documentació necessària per rebre la prestació:

  • Llicència de caça
  • Permís d’armes
  • Documentació acreditativa de la propietat del gos

 

Aquest text no modifica ni substitueix les condicions generals i particulars firmades per la Federació de Caça i els certificats individuals de les assegurances emeses.

 

Aquesta fitxa és de caràcter informatiu i recull aspectes principals de la pòlissa.PVP:

78.79 €

COMPRAR<< Tornar