Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats

Sol·licitud per a participar al sorteig de caça major selectiva per els caçadors federats a Catalunya


Nom: * Cognom(s): *
DNI: * Adreça: *
Població: * Codi Postal: *
Telèfon: * Email: *
Soc. Caç.: * Núm. de Targeta Federativa en vigor : *
A) Marcar amb una creu els permisos als quals es vol optar a sorteig
PREUS:
 
CÈRVOL MASCLE......................206.60 €
QUOTA D’ENTRADA.......................110.65 €
PER PEÇA COBRADA......................95.95 €
MUFLÓ MASCLE.......................228.70 €
QUOTA D’ENTRADA.......................95.30 €
PER PEÇA COBRADA......................133.40 €
ISARD.....................................299.00 €
QUOTA D’ENTRADA.......................139.40 €
PER PEÇA COBRADA......................159.60 €
DAINA MASCLE........................237.40 €
QUOTA D’ENTRADA.......................99.00 €
PER PEÇA COBRADA......................138.40 €
CABIROL MASCLE....................185.60 €
QUOTA D’ENTRADA.......................88.60 €
PER PEÇA COBRADA......................97.00 €
CABIROL FEMELLA....................74.55 €
QUOTA D’ENTRADA.......................27.05 €
PER PEÇA COBRADA......................47.50 €


 

B) PER A OPTAR A AQUEST SORTEIG S’HA D’ESTAR EN POSESSIÓ DELS SEGUENTS DOCUMENTS

 

- Llicència Federativa Catalana  ( * )                                                       - Assegurança vigent ( * )

- Permís d’arma llarga ratllada ( * )                                                        - Llicència de caça en vigor ( * )

- DNI (si consta un domicili que no és de Catalunya, obligatori presentar el PADRÓ) ( * )

 

(*Aquesta documentació s'haurà de presentar únicament en el cas que sigui agraciat en el sorteig)

 

C) Els permisos de caça són totalment personals i intransferibles, i el guarda de la Reserva en cap cas autoritzarà que un altre caçador suplanti la personalitat del titular del permís. És obligatori caçar amb un rifle de calibre superior a 6 mm.

 

D) El sorteig, que serà públic, s’efectuarà el dia 5 d'octubre de 2022 a la seu de la Federació Catalana de Caça (Rambla Guipúscoa, núm. 23-25 3r C 08018 Barcelona) a les 11:00 hores.

 

E) El termini d’admissió de peticions finalitzarà el dia 2 d'octubre de 2022.

 

F) Totes les persones agraciades en el sorteig amb un permís, l’han d’executar, o en cas contrari notificar-ho amb temps a les nostres oficines per tal de que pugui fer-ho el reserva. Si no es notifica i no es poden complir els acords d’aprofitament amb la Generalitat, l’agraciat no podrà participar en cap més sorteig, per els perjudicis causats.

 

G) A fi de fer accessible l’experiència de la caça major per acostament al màxim nombre de federats/des, es donarà preferència en el sorteig a aquells/es que no hagin sigut agraciats en els dos últims sortejos realitzats. Tanmateix tots els federats poden apuntar-se i en el cas que siguin agraciats i no hi hagi gent nova podran gaudir del dia de cacera.


 Accepto la clàusula del sorteig



Clàusula del sorteig

Protecció de dades personals
FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades en aquest formulari, informa que les mateixes seran tractades de conformitat amb el que es disposa a la normativa legal vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, per la qual cosa se li facilita la següent informació:

Responsable Del Tractament
Raó Social: FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA Adreça: Rambla Guipúscoa, 23-25 - 3ºC 08018 Barcelona (BARCELONA) Correu electrònic:protecciodades@federcat.cat Telèfon: 933191066 La finalitat del tractament de dades: Gestionar la participació en el sorteig de llicències de caça major. Les categories de dades utilitzades en el marc d'aquest tractament de dades són: nom, cognoms, DNI, adreça, e-mail, telèfon de contacte i Nº targeta federativa. Aquest procediment es basa sobre el lliure consentiment dels participants en el citat sorteig. Les dades de caràcter personal proporcionats es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets D'Imatge
Els participants autoritzen a FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA a reproduir i utilitzar la seva imatge així com el seu nom en qualsevol activitat publi-promocional relacionada amb el sorteig de llicències de caça major, sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o benefici afegit. En aquest sentit, els participants cedeixen a FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA tots els drets de propietat intel·lectual o industrial.

Mesures De Seguretat
De conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA està complint amb totes les disposicions de la normativa GDPR pel tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i amb els principis descrits a l'article 5 del GDPR, pels quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitades en relació amb les finalitats pels quals són tractats. FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixe el GDPR amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels interessats i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Drets De les Persones Interessades
Així mateix, li informem que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a Rambla Guipúscoa, 23-25 - 3ºC 08018 Barcelona (BARCELONA) o al correu electrònic protecciodades@federcat.cat La persona interessada pot presentar una reclamació davant l'autoritat de control, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/