Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA EXIGEIX AL DACC EL CANVI DE LA INSTRUCCIÓ QUE IMPEDEIX ALS MENORS D’EDAT ACOMPANYAR AL TITULAR D’UN PERMÍS DE CAÇA EN UNA RESERVA NACIONAL DE CAÇA O ZCCLa Federació Catalana de Caça exigeix al DACC el canvi de la instrucció que impedeix als menors d’edat acompanyar al titular d’un permís de caça en una Reserva Nacional de Caça o ZCC

13/04/2022
El president de la FCC ha adreçat una carta a la directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del DACC posant de manifest la irracionalitat i incongruència de la instrucció 23/2019, que a més conculca els drets dels menors

La  passada setmana, Sergio Sánchez, president de la Federació Catalana, va adreçar una carta, en nom de tot el col·lectiu -adjunta a peu de pàgina-, a la senyora Anna Sanitjas, màxima responsable de la direcció general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del DACC posant de manifest la preocupació del col·lectiu davant les greus conseqüències derivades de la instrucció nº 23/2019 de 19 de desembre, exigint alhora la seva modificació; ja que el redactat d’aquesta instrucció impedeix, de manera taxativa, que un menor d’edat pugui acompanyar al titular d’un permís de caça en RNC i ZCC.

 

Fet i fet, suposa que els menors de 18 anys no poden acompanyar a un titular d’un permís de caça per a les Reserves Nacional de Caça o una Zona de Caça Controlada; quan sí que permet que un menor pugui ser titular d’un permís de caça per aquests espais i pugui ser acompanyat d’un tercer. Una greu irracionalitat i, el que és més alarmant, una decisió que conculca els dels drets que els hi atorga la Llei 14/2020 de 27 de maig, en quant a drets i oportunitats de la infància i l’adolescència, a més dels drets de la Convenció de les Nacions Unides de 20 de novembre de 1989, la Convenció Europea dels drets de l’home de 4 de novembre de 1950, els principis de la Carta Europea dels Drets dels nens i la Carta dels Drets Fonamentals de la UE, de 7 de desembre de 2000, les observacions generals del Comitè dels drets dels nens de Ginebra i la Resolució 194/II del Parlament de Catalunya; entre d’altres.

 

Una situació considerada per part de la Federació d’extrema gravetat tant pel que fa a la retallada de drets dels menors com per esdevenir un atac directe a tot l’esforç que s’està realitzant per fomentar i promocionar la caça entre el jovent davant el progressiu envelliment del col·lectiu de caçadors i caçadores de Catalunya i la necessitat d’afavorir el relleu generacional. El col·lectiu de caçadors/es es troba davant d’un escenari on any rere any es multipliquen de manera exponencial les accions de caça a Catalunya, en un gran percentatge a instàncies de la pròpia administració, mentre que cada vegada són menys els caçadors i caçadores en disposició de caçar, una situació que fa palès el gran desencert i incongruència d’aquesta instrucció que posa clarament pals a les rodes a l’hora d’incoporar als menors al món de la caça regulada i sostenible.

 

Davant la gravetat d’aquesta situació, des de la Federació Catalana de Caça s’ha sol·licitat la modificació urgent d’aquesta instrucció per incongruent i lesiva dels drets dels menors. Per aquesta raó, es demana la modificació d’aquesta instrucció per tal que els menors d’edat, sense cap limitació en nombre ni en edat, puguin gaudir de la caça i acompanyar als seus progetinors i aprendre d’ells en aquestes jornades de caça.

 

Ara per ara, l’evidència constata que la caça és l’eina més eficaç i sostenible per al control poblacional de les diferents espècies cinegètiques; quelcom absolutament necessari davant el creixement descontrolat d’algunes espècies com el senglar i el cabirol raons, en si mateixes,  més que suficients per fer un esforç conjunt en la incorporació de nous actius al col·lectiu de caçadors i caçadores. Sens dubte, una necessitat palmària que passa, fonamentalment, per fomentar la pràctica de la caça entre els menors.

 


 

La FCC exige al DACC el cambio de la instrucción que impide a los menores de edad acompañar al titular de un permiso de caza en una reserva nacional o ZCC

 

El presidente de la Federación Catalana de Caza ha enviado una carta a la directora general de Ecosistemas Forestales y Gestión del Medio del DACC poniendo de manifiesto la irracionalidad e incongruencia de la instrucción 23/2019, que además conculca los derechos de los menores de edad.

 

La pasada semana, Sergio Sánchez, presidente de la Federació Catalana, dirigió una carta, en nombre de todo el colectivo -adjunta a pie de página-, a la señora Anna Sanitjas, máxima responsable de la dirección general de Ecosistemas Forestales y Gestión del Medio del DACC poniendo de manifiesto la preocupación del colectivo frente a las graves consecuencias derivadas de la instrucción nº 23/2019 de 19 de diciembre, exigiendo a su vez su modificación; ya que el redactado de esta instrucción impide, de forma taxativa, que un menor de edad pueda acompañar al titular de un permiso de caza en RNC y ZCC.

 

De hecho, supone que los menores de 18 años no pueden acompañar a un titular de un permiso de caza para las Reservas Nacional de Caza o una Zona de Caza Controlada; cuando, por el contrario, si permite que un menor pueda ser titular de un permiso de caza para dichas zonas de caza y pueda ser acompañado por un tercero. Una grave irracionalidad y, lo que es más alarmante, una decisión que conculca los de los derechos que le otorga la Ley 14/2020 de 27 de mayo, en cuanto a derechos y oportunidades de la infancia y la adolescencia, además de los derechos de la Convención de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, la Convención Europea de los Derechos del Hombre de 4 de noviembre de 1950, los principios de la Carta Europea de los Derechos de los niños y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, de 7 de diciembre de 2000, las observaciones generales del Comité de los derechos de los niños de Ginebra y la Resolución 194/II del Parlament de Catalunya; entre otros.

 

Una situación considerada por parte de la Federación de extrema gravedad tanto por el recorte de derechos de los menores como por significar un ataque directo a todo el esfuerzo que se está realizando para fomentar y promocionar la caza entre la juventud ante el progresivo envejecimiento del colectivo de cazadores y cazadoras de Cataluña y la necesidad de favorecer el relevo generacional. El colectivo de cazadores/as se encuentra ante un escenario donde año tras año se multiplican de forma exponencial las acciones de caza en Cataluña, en un gran porcentaje a instancias de la propia administración, mientras que cada vez son menos los cazadores y cazadoras en disposición de cazar, una situación que pone de manifiesto el gran desacierto de esta instrucción que obstaculiza la incorporación de los menores al mundo de la caza regulada y sostenible.

  

Ante la gravedad de esta situación, desde la Federación Catalana de Caza se ha solicitado la modificación urgente de esta instrucción por incongruente y lesiva de los derechos de los menores. Por esta razón, se pide la modificación de esta instrucción para que los menores de edad, sin limitación alguna en número ni en edad, puedan disfrutar de la caza y acompañar a sus progetinores y aprender de ellos en estas jornadas de caza .

 

Por ahora, la evidencia constata que la caza es la herramienta más eficaz y sostenible para el control poblacional de las distintas especies cinegéticas; algo absolutamente necesario ante el crecimiento descontrolado de algunas especies como el jabalí y el corzo razones, en sí mismas, más que suficientes para realizar un esfuerzo conjunto en la incorporación de nuevos activos al colectivo de cazadores y cazadoras. Sin duda, una necesidad palmaria que pasa, fundamentalmente, por fomentar la práctica de la caza entre los menores.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carta enviada a la directora general d´Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar