Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

PER LA TEVA SEGURETAT, PER LA SEGURETAT DE TOTHOM RESPECTA ELS SENYALS DE BATUDA DE CAÇAPer la teva seguretat, per la seguretat de tothom respecta els senyals de batuda de caça

05/02/2022
Aquest és, una vegada més, el missatge que envia la Federació Catalana de Caça als diferents usuaris del medi natural alertant sobre el perill de no respectar la senyalització de les batudes de caça.

La Federació Catalana de Caça, arran del malaurat accident ocorregut dissabte passat, que tothom lamentem, on un ciclista va resultar ferit de gravetat en saltar-se la senyalització i irrompre en una batuda de caça de porc senglar, autoritzada i correctament senyalitzada,  torna a alertar al conjunt d'usuaris del medi natural que en fer cas omís de la senyalització de batuda de caça estan posant en greu risc, tant la seva integritat física com la de les persones que hi participen.

 

D'altra banda, cal assenyalar que no respectar aquests senyals d'avís, retirar-los, trencar-los, etc. quelcom força freqüent, són accions que poden comportar, a més de posar en risc la integritat física de les persones, sancions administratives i/o ser constitutives d'un delicte penal. Tot i això, en especial els caps de setmana, els responsables de les batudes es troben amb moltes persones que no respecten les indicacions de batuda.

 

En aquest sentit, cal destacar el gran esforç realitzat per part de les diferents colles de caça de Catalunya per tal d’organitzar les batudes de caça amb el major nombre de mesures de seguretat possibles, tant de manera prèvia, assistint a cursos de formació específics, com a l'hora de comunicar i senyalitzar correctament aquest tipus d'accions de caça, dutes a terme, majoritàriament, en terrenys de propietat privada i per a les quals compten amb totes les autoritzacions pertinents.

 

Tant la Federació, com el propi col·lectiu de caçadors, és molt conscient del major ús per part de la ciutadania del medi natural; per aquest motiu, des de la Federació, les diferents Representacions Territorials i el mateix col·lectiu es realitza un gran treball de comunicació i advertiment sobre la celebració de batudes per evitar incidents. En aquest sentit, és molt important recordar que aquestes accions de caça, que compten amb l'autorització pertinent, es realitzen, majoritàriament, en terrenys de propietat privada, sent els caçadors i caçadores generalment els únics amb un permís específic per a la realització d'activitats en aquests espais naturals. D'altra banda, cal assenyalar que les batudes de caça són molt necessàries per al control poblacional i la seguretat mateixa de les persones. De fet, en molts casos el col·lectiu caçadors es veu en l'obligació de fer-les a instàncies de la pròpia administració. 

 

D'acord amb aquesta aposta i esforç per part del col·lectiu de caçadors de Catalunya amb l’objectiu de cercar una pràctica segura de la caça, el passat mes de novembre es va signar un protocol amb la Diputació de Barcelona i el departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat per implementar mesures que incrementin la seguretat a les batudes de caça que es realitzin en espais de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

 

L'objectiu del conveni és aconseguir que les batudes siguin més segures, tant per a les persones caçadores com per a la resta d'usuaris, així com replicar aquestes mesures a altres batudes que es facin a altres espais naturals de la resta del país.

 

L'acord inclou diverses accions, algunes de les quals ja estan funcionant per iniciativa dels parcs i dels caçadors, que incorporaran a les tres entitats signants com donar informació anticipada als usuaris del medi natural de l'organització de les batudes a les zones determinades, senyalització dels accessos, presència de personal informador a les àrees on es realitza la batuda i la seva divulgació a través de les xarxes socials. L'acord també inclou la planificació de les batudes fora dels llocs més concorreguts, així com la promoció de bones pràctiques de la caça, dignificar les peces i fomentar el component gastronòmic de la caça.

 

Finalment, des de la Federació Catalana de Caça s'insta als responsables dels diferents cossos de seguretat i Agents Rurals, a actuar amb una major determinació contra les persones que fan cas omís de la senyalització de les batudes irrompent-hi o retirant aquestes senyalitzacions una cosa que, malauradament, passa massa sovint.

 


 

Por tu seguridad, por la seguridad de todos respeta las señales de batida de caza 

 

Este es, una vez más, el mensaje que envía la Federación Catalana de Caza a los diferentes usuarios del medio natural alertando sobre la necesidad de respetar la señalización que avisa de la realización de una batida de caza. Su incumplimiento puede  provocar graves daños personales, así como sanciones administrativas o penales para los infractores.

 

La Federación Catalana de Caza, a raíz del desgraciado accidente del pasado sábado, que todos lamentamos, en el que un ciclista resultó herido de gravedad al saltarse la señalización e irrumpir en una batida de caza de jabalí, autorizada y correctamente señalizada,  vuelve a alertar al conjunto de usuarios del medio natural que al hacer caso omiso de la señalización de batida de caza están poniendo en grave riesgo tanto su integridad física como la de las personas que participan en la batida.

 

Por otra parte, cabe señalar que no respetar estas señales de aviso, retirarlas, romperlas, etc. algo bastante frecuente, son acciones que puede comportar, además de poner en riesgo la integridad física de las personas, sanciones administrativas o ser constitutivas de un delito penal. A pesar de ello, en especial los fines de semana, los responsables de las batidas se encuentran con muchas personas que no respetan las indicaciones de batida.

 

En este sentido, cabe destacar el gran esfuerzo realizado por parte de las diferentes cuadrillas de caza de Cataluña con el objetivo de organizar la batidas de caza con el mayor número de medidas de seguridad posible, tanto de manera previa, asistiendo a cursos de formación específicos, como a la hora de comunicar y señalizar correctamente este tipo de acciones de caza, llevadas a cabo, mayoritariamente, en terrenos de propiedad privada y para las cuales cuentan con todas las autorizaciones pertinentes.

 

Tanto la Federación, como el propio colectivo de cazadores, es muy consciente del mayor uso por parte de la ciudadanía en general del medio natural; por ese motivo, desde la Federación, las diferentes Representaciones Territoriales y el propio colectivo se realiza un gran trabajo de comunicación y advertencia sobre la celebración de batidas para evitar incidentes. En este sentido, es muy importante recordar que estas acciones de caza, que cuentan con la autorización pertinente, se realizan, en su gran mayoría, en terrenos de propiedad privada, siendo los cazadores y cazadoras los únicos con un permiso específico para la realización de actividades en ese espacio natural. Por otra parte, cabe señalar que las batidas de caza son muy necesarias para el control poblacional y la propia seguridad de las personas. De hecho,  en muchos casos el colectivo cazadores se ve en la obligación de realizarlas a instancias de la propia administración.

 

De acuerdo con esta apuesta y esfuerzo por parte del colectivo de cazadores de Cataluña en aras de una práctica segura de la caza el pasado mes de noviembre se firmó un protocolo con la Diputación de Barcelona y el departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat para implementar medidas que incrementen la seguridad en las batidas de caza que se realicen en espacios de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputación de Barcelona.

 

El objetivo del convenio es conseguir que las batidas sean más seguras, tanto para las personas cazadoras como para el resto de usuarios, así como replicar estas medidas a otras batidas que se hagan en otros espacios naturales del resto del país.

 

El acuerdo incluye diversas acciones, algunas de las cuales ya están funcionando por iniciativa de los parques y de los cazadores, que incorporarán a las tres entidades firmantes como son dar información anticipada a los usuarios del medio natural de la organización de las batidas en las zonas determinadas, señalización de los accesos, presencia de personal informador en las áreas donde se realiza la redada y su divulgación a través de las redes sociales. El acuerdo también incluye la planificación de las batidas fuera de los lugares más concurridos así como la promoción de buenas prácticas de la caza, dignificar las piezas y fomentar el componente gastronómico de la caza.

 

Finalmente, desde la Federación Catalana de Caza se insta a los responsables de los diferentes cuerpos de seguridad y Agentes Rurales, a actuar con una mayor determinación contra las personas que hacen caso omiso de la señalización de las batidas irrumpiendo en las mismas o retirando dichas señalizaciones algo que, desgraciadamente, ocurre con demasiada frecuencia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar