Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · IMPORTANT

TOTA PERDIU COMPTA, CAMPANYA DE CENSOS PER ASSEGURAR EL FUTUR DE LA CONSERVACIÓ I CAÇA DE LA PERDIU VERMELLATota perdiu compta, campanya de censos per assegurar el futur de la conservació i caça de la perdiu vermella

02/02/2022
L'Observatori Cinegètic ha llançat aquesta campanya dins el període de monitorització d'aus residents que es desenvolupa fins al proper 30 d'abril.

L'Observatori Cinegètic ha llançat una campanya anomenada 'Tota perdiu compta'. Dins el període de monitorització d'aus residents que es desenvolupa fins al proper 30 d'abril. La campanya cerca implicar caçadors i gestors en la realització de censos de perdiu vermella i assegurar així el futur de la seva conservació i caça.

 

Amb l'arribada del mes de febrer finalitza la temporada general de la caça de la perdiu (excepte la modalitat amb reclam). Comença llavors una època clau per fer censos. Les parelles reproductores es formen en aquests mesos i és relativament senzill detectar-les mitjançant recomptes des de vehicle.

 

I és que, segons recorda Fundació Artemisan, entre els anys 2024 i 2025 la perdiu vermella podria ser catalogada com a espècie ‘Vulnerable’. Això obriria la porta per al fi de la seva caça. Una cosa que només es podria evitar amb la implicació de caçadors i gestors en l'obtenció de dades sobre abundància de l'espècie als vedats espanyols.

 

Projecte RUFA, gestió i recuperació de l'espècie


En aquest sentit, cal assenyalar que són molts els vedats que estan apostant per la gestió i la recuperació de la perdiu silvestre. En són exemple els participants en el projecte RUFA, que després de dos anys de treball ja està donant resultats. Esforços que redunden a més en el benefici de moltes altres espècies.

 

Però tots aquests esforços han d'estar complementats necessàriament amb el monitoratge a través de CensData, l'aplicació de l'Observatori Cinegètic. Com que, en opinió de la Fundació, les dades oficials utilitzades per les administracions en la presa de decisions no reflecteixen els resultats d'aquests projectes ni l'existència de poblacions de perdius en bones densitats a molts territoris.

 

D'aquesta manera, censar perdius als vedats permetrà saber quants individus hi ha i on són. Informació clau per establir quotes de captura, conèixer si les poblacions augmenten, disminueixen o es mantenen i predir tendències. Tot plegat permetrà prendre les millors decisions a l'hora de gestionar l'espècie.

 

El monitoratge ha permès que se segueixin caçant espècies emblemàtiques


En aquest sentit, el director de Fundació Artemisan, Luis Fernando Villanueva, ha insistit que “tot i que hi ha gent que creu que tot està perdut, hi ha exemples clars que la monitorització per part dels caçadors ha permès que se segueixin caçant espècies emblemàtiques». Exemple d'això són la becada, la perdiu graella, becadell i diverses espècies aquàtiques a Espanya”.

 

Per això, ha assenyalat que tots els vedats són benvinguts a aquesta campanya, sense importar-ne la ubicació, el nombre de perdius, el tipus de territori o si es caça o no l'espècie. 'Tots són importants perquè puguem demanar suficients dades que permetin tenir un horitzó d'esperança', ha afegit.

 

Els censos de perdiu s'han de fer en recorreguts d'entre 8 i 10 quilòmetres, preferiblement amb vehicle. I entre 4 i 6 quilòmetres quan no sigui possible accedir amb cotxe. No cal censar el vedat complet, n'hi ha prou amb una part representativa, però es poden fer diversos recorreguts en vedats d'una gran superfície.

 

A més, els censos hauran de repetir-se any rere any en les mateixes dates, amb idèntics recorreguts i, si és possible, per les mateixes persones. Com que és la millor manera d'obtenir dades objectives i mesurables que donen informació sobre abundància i tendències de forma veraç i complint els criteris científics necessaris.

 

360 censadors actius a tot Espanya


Actualment, l'Observatori Cinegètic compta amb un total de 360 censadors actius a tot Espanya. Col·laboradors que estan fent censos de nombroses espècies cinegètiques. Ara, arriba el moment de sumar-ne molts més per a aquesta campanya de censos de perdiu vermella, espècie que treu el cap a l'abisme i que podria enfrontar-se a la prohibició de la seva caça en els propers anys.

 

L'Observatori Cinegètic és una iniciativa posada en marxa per la Fundació Artemisan, la Real Federació Espanyola de Caça i Bineo Consulting, amb la col·laboració de Mutuasport i el patrocini de les marques Hornady i Hart.

 

 

 


 

“Toda perdiz cuenta”: campaña de censos para asegurar el futuro de la conservación y caza de la perdiz roja

  

El Observatorio Cinegético ha lanzado una campaña denominada ‘Toda perdiz cuenta’. Dentro del periodo de monitorización de aves residentes que se desarrolla hasta el próximo 30 de abril. La campaña busca implicar a cazadores y gestores en la realización de censos de perdiz roja y asegurar así el futuro de su conservación y caza.

 

Con la llegada del mes de febrero  finaliza la temporada general de la caza de la perdiz (a excepción de la modalidad con reclamo).  Comienza entonces una época clave para realizar censos. Las parejas reproductoras se forman en estos meses y es relativamente sencillo detectarlas mediante conteos desde vehículo.

 

Y es que, según recuerda Fundación Artemisan, entre los años 2024 y 2025 la perdiz roja podría ser catalogada como especie ‘Vulnerable’. Esto abriría la puerta al fin de su caza. Algo que solo podría evitarse con la implicación de cazadores y gestores en la obtención de datos sobre abundancia de la especie en los cotos españoles.

 

Proyecto RUFA, gestión y recuperación de la especie

 

En este sentido, cabe señalar que son muchos los cotos que están apostando por la gestión y recuperación de la perdiz silvestre. Ejemplo de ello son los participantes en el proyecto RUFA, que tras dos años de trabajo ya está dando resultados. Esfuerzos que redundan además en el beneficio de muchas otras especies.

 

Pero todos estos esfuerzos tienen que estar complementados necesariamente con la monitorización a través de CensData, la aplicación del Observatorio Cinegético. Puesto que, en opinión de la Fundación, los datos oficiales utilizados por las administraciones en la toma de decisiones no reflejan los resultados de estos proyectos ni la existencia de poblaciones de perdices en buenas densidades en muchos territorios.

 

De esta manera, censar perdices en los cotos permitirá saber cuántos individuos hay y dónde están. Información clave para establecer cupos de captura, conocer si las poblaciones aumentan, disminuyen o se mantienen y predecir tendencias. Todo ello permitirá tomar las mejores decisiones a la hora de gestionar la especie.

 

La monitorización ha permitido que se sigan cazando especies emblemáticas

 

En este sentido, el director de Fundación Artemisan, Luis Fernando Villanueva, ha insistido en que “a pesar de que hay gente que cree que todo está perdido, hay ejemplos claros de que la monitorización por parte de los cazadores ha permitido que se sigan cazando especies emblemáticas». Ejemplo de ello son la becada, la perdiz pardilla, agachadiza y varias especies acuáticas en España”.

 

Por ello, ha señalado que todos los cotos son bienvenidos a esta campaña, sin importar la ubicación, el número de perdices, el tipo de territorio o si se caza o no la especie. “Todos son importantes para que podamos recabar suficientes datos que permitan tener un horizonte de esperanza”, ha añadido.

 

Los censos de perdiz deben realizarse en recorridos de entre 8 y 10 kilómetros, preferiblemente en vehículo. Y de entre 4 y 6 kilómetros cuando no sea posible acceder en coche. No es necesario censar el coto completo, es suficiente con una parte representativa, pero pueden realizarse varios recorridos en cotos de una gran superficie.

 

Además, los censos deberán repetirse año tras año en las mismas fechas, con idénticos recorridos y, a ser posible, por las mismas personas. Puesto que es la mejor forma de obtener datos objetivos y medibles que arrojen información sobre abundancia y tendencias de forma veraz y cumpliendo los criterios científicos necesarios.

 

360 censadores activos en toda España

 

En la actualidad, el Observatorio Cinegético cuenta con un total de 360 censadores activos en toda España. Colaboradores que están realizando censos de numerosas especies cinegéticas. Ahora, llega el momento de sumar a muchos más para esta campaña de censos de perdiz roja, especie que se asoma al abismo y que podría enfrentarse a la prohibición de su caza en los próximos años.

 

El Observatorio Cinegético es una iniciativa puesta en marcha por Fundación Artemisan, la Real Federación Española de Caza y Bineo Consulting, con la colaboración de Mutuasport y el patrocinio de las marcas Hornady y Hart.

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar