Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LA COL·LABORACIÓ DEL COL·LECTIU DE CAÇADORS, CLAU PER AL CORRECTE SEGUIMENT DE L’ESTAT SANITARI DE LA FAUNA CINEGÈTICALa col·laboració del col·lectiu de caçadors, clau per al correcte seguiment de l’estat sanitari de la fauna cinegètica

30/12/2021
El conveni de col·laboració establert entre la Federació Catalana de Caça i el SEFaS per a la realització de tasques de seguiment passiu de la fauna cinegètica, on la col·laboració dels caçadors i caçadores és essencial, un model d’èxit a seguir.

Com passa en moltes altres àrees (sanitària, seguretat vial...) les tasques de prevenció, seguiment i control de la fauna cinegètica del nostre territori són claus a l’hora de controlar i vetllar pel seu correcte estat sanitari i actuar d’una manera efectiva i ràpida davant la detecció de qualsevol patologia que pugui suposar un perjudici per a la fauna salvatge i/o les persones.

 

El 2021 la Federació Catalana de Caça va aportar 20.000 € al SEFaS en el marc d’aquest conveni

 

Conscients d’aquesta realitat, la FCC va tancar un acord de col·laboració, pioner al conjunt de l’Estat, amb el Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge de la Universitat Autònoma de Barcelona (SEFaS) amb un doble objectiu; d’una banda, contribuir econòmicament a la tasca duta a terme per aquest organisme en benefici del seguiment sanitari passiu de la fauna cinegètica i, d’altra, implicar i conscienciar al col·lectiu de caçadors/es a l’hora de comunicar qualsevol anomalia detectada a la fauna cinegètica, una col·laboració estratègica per obtenir informació vàlida sobre les malalties i agents infecciosos de la fauna salvatge i conèixer la seva progressió.  

 

El passat mes d’agost es va renovar el conveni, que ja té quatre anys de vida, amb una nova aportació econòmica per part de la FCC de 20.000 €.

 

La recent col·laboració d’un caçador permet detectar una llebre afectada de toxoplasmosi

 

Gràcies a aquest acord i la col·laboració dels caçadors i caçadores s’han detectat diferents animals amb problemes com el primer cas positiu de mixomatosi en llebre ibèrica a Catalunya (un caçador de l’APC de La Ràpita va trobar aquesta llebre infectada l’octubre de 2019).

 

El cas més recent, la troballa per part d’un caçador el 27 de novembre d’una llebre morta al paratge “Ca l’Amargant” (Sant Coloma de Farners) amb presència de mucositat a la boca i femtes pastoses a l’anus, sense signes de traumatisme. El caçador va lliurar la llebre als AA.RR. que a la vegada la van entregar al SEFaS per al seu estudi post-mortem mitjançant el qual es va detectar que l’animal tenia una afectació de toxoplasmosi gondii disseminada (segon cas que el SEFaS diagnostica a Catalunya, el primer va ser a l’Alt Urgell el 2018). Aquesta afecció es tracta d’una malaltia esporàdica, però important al tractar-se d’una zoonosi (malaltia que es pot transmetre dels animals a les persones). 

 

L’acord, un exemple del compromís del col·lectiu de caçadors amb el bon estat sanitari de la fauna cinegètica a Catalunya

 

Aquest acord és una mostra més de l’esforç i compromís dels caçadors/es de Catalunya a l’hora  de detectar malalties de declaració obligatòria, processos patològics que poden afectar les poblacions, indicadors del benestar d’aquestes, l’arribada o aparició de noves malalties i zoonosis.

 

El conveni contempla els diferents passos a seguir en cas de trobar un animal mort sospitós de patir alguna afectació

 

El conveni recull els protocols específics per què en el cas de trobar algun animal mort o amb alguna afectació es pugui realitzar un estudi anatomopatològic per part del SEFaS.  Si es tracta d’un senglar o una llebre Sanitat Animal ja ha establert un protocol específic; en aquest cas, cal trucar als Agents Rurals al telèfon  93 561 70 00 i ells s’encarregaran de posar en marxa tot el protocol i contactar, si escau, amb el SEFaS; en altres casos o per altres tipus de gestions relacionades amb l’objecte d’aquest conveni els interessats poden contactar amb els responsables del SEFas trucant al telèfon 93 581 19 23.

 

Suport a les Societats de Caçadors per part del SEFaS

 

A més dels beneficis derivats d’un millor control de l’estat sanitari de la nostra fauna, les societats federades poden accedir a un assessorament especialitzat per part del SEFaS sobre diferents qüestions vinculades amb les malalties de la fauna salvatge, l’autoconsum i la comercialització de la carn de caça.  

 

Aquest conveni també permet a les SC comptar amb la disponibilitat del SEFaS per a la realització d’estudis puntuals en vedats o àrees de caça on s’hagi detectat una mortalitat alta o anormal d’espècies cinegètiques per tal de detectar possibles brots de malalties. 

 

Donat el gran coneixement dels caçadors/es del territori i la fauna que hi habita, la seva col·laboració és un dels pilars de la recerca, en paraules del mateix SEFaS, que considera al nostre col·lectiu com els primers i millors sentinelles de la natura; el primer esglaó per la recerca, facilitant la vigilància sanitària passiva de la fauna salvatge. La conservació i la promoció de la biodiversitat necessita als caçadors com a millors coneixedors del territori.

 

Què és la vigilància passiva

 

Quan parlem de seguiment sanitari passiu ens referim a l'estudi dels animals malalts o morts trobats al medi natural amb l’objectiu de conèixer quines malalties tenen o predominen en les diferents espècies. Aquesta vigilància no només permet detectar malalties emergents que representen una amenaça directa per a les poblacions (pestivirus de l'isard, sarna sarcòtica, malaltia hemorràgica vírica dels conills i llebres, etc.) sinó també aquelles que poden ser indicadors de desequilibris ecològics i que poden afectar el benestar animal (com per exemple l'increment de certs processos parasitaris). També té un especial interès en la detecció de malalties que poden ser transmeses a les persones, en especial als caçadors que manipulen aquests animals i als animals domèstics amb els quals conviuen.

 


 

La colaboración del colectivo de cazadores, clave para el correcto seguimiento del estado sanitario de la fauna cinegética


El convenio de colaboración establecido entre la Federación Catalana de Caza y el SEFaS para la realización de tareas de seguimiento pasivo de la fauna cinegética, donde la colaboración de los cazadores es esencial, un modelo de éxito a seguir.


Como ocurre en muchas otras áreas (sanitaria, seguridad vial...) las tareas de prevención, seguimiento y control de la fauna cinegética de nuestro territorio son claves a la hora de controlar y velar por su correcto estado sanitario y actuar de un modo efectivo y rápido ante la detección de cualquier patología que pueda suponer un perjuicio para la fauna salvaje y/o las personas.


En 2021 la Federación Catalana de Caza aportó 20.000 € al SEFaS en el marco de este convenio


Conscientes de esta realidad, la FCC cerró un acuerdo de colaboración, pionero en el conjunto del Estado, con el Servicio de Ecopatología de Fauna Salvaje de la Universidad Autónoma de Barcelona (SEFaS) con un doble objetivo; por un lado, contribuir económicamente a la labor llevada a cabo por este organismo en beneficio del seguimiento sanitario pasivo de la fauna cinegética y, por otro, implicar y concienciar al colectivo de cazadores/as a la hora de comunicar cualquiera anomalía detectada en la fauna cinegética, una colaboración estratégica para obtener información válida sobre las enfermedades y agentes infecciosos de la fauna salvaje y conocer su progresión.

 

El pasado mes de agosto se renovó el convenio, que tiene ya cuatro años de vida, con una nueva aportación económica por parte de la FCC de 20.000 €.

 

La reciente colaboración de un cazador permite detectar una liebre afectada de toxoplasmosis

 

Gracias a este acuerdo y la colaboración de los cazadores y cazadoras se han detectado diferentes animales con problemas como el primer caso positivo de mixomatosis en liebre ibérica en Cataluña (un cazador de la APC de La Ràpita encontró esta liebre infectada en octubre de 2019).

 

El caso más reciente  el hayazgo por parte de un cazador el 27 de noviembre de una liebre muerta en el paraje “Ca l'Amargant” (Sant Coloma de Farners) con presencia de mucosidad en la boca y heces pastosas en ano, sin signos de traumatismo. El cazador entregó la liebre a los AA.RR. que a su vez la entregaron al SEFaS para su estudio post-mortem mediante el cual se detectó que el animal tenía una afectación de toxoplasmosis gondii diseminada (segundo caso que el SEFaS diagnostica en Cataluña, el primero fue al Alt Urgell en 2018). Esta afección se trata de una enfermedad esporádica, pero importante al tratarse de una zoonosis (enfermedad que puede transmitirse de los animales a las personas).


El acuerdo, un ejemplo del compromiso del colectivo de cazadores con el buen estado sanitario de la fauna cinegética en Cataluña

 

Este acuerdo es una muestra más del esfuerzo y compromiso de los cazadores de Cataluña a la hora de detectar enfermedades de declaración obligatoria, procesos patológicos que pueden afectar a las poblaciones, indicadores del bienestar de éstas, la llegada o aparición de nuevas enfermedades y zoonosis.

 

El convenio contempla los distintos pasos a seguir en caso de encontrar un animal muerto sospechoso de sufrir alguna afectación

 

El convenio recoge los protocolos específicos para que en caso de encontrar algún animal muerto o con alguna afectación se pueda realizar un estudio anatomopatológico por parte del SEFaS. Si se trata de un jabalí o una liebre Sanidad Animal ya ha establecido un protocolo específico; en este caso, es necesario llamar a los Agentes Rurales al teléfono 93 561 70 00 y ellos se encargarán de poner en marcha todo el protocolo y contactar, si procede, con el SEFaS; en otros casos o por otros tipos de gestiones relacionadas con el objeto de este convenio los interesados pueden contactar con los responsables del SEFas llamando al teléfono 93 581 19 23.

 

Apoyo a las Sociedades de Cazadores por parte del SEFaS

 

Además de los beneficios derivados de un mejor control del estado sanitario de nuestra fauna, las sociedades federadas pueden acceder a un asesoramiento especializado por parte del SEFaS sobre diferentes cuestiones vinculadas con las enfermedades de la fauna salvaje, el autoconsumo y la comercialización de la carne de caza.

 

Este convenio también permite a las SC contar con la disponibilidad del SEFaS para la realización de estudios puntuales en cotos o áreas de caza en las que se haya detectado una mortalidad alta o anormal de especies cinegéticas para detectar posibles brotes de enfermedades.

 

Dado el gran conocimiento de los cazadores/as del territorio y la fauna que habita, su colaboración es uno de los pilares de la investigación, en palabras del propio SEFaS, que considera a nuestro colectivo como los primeros y mejores centinelas de la naturaleza; el primer escalón para la investigación, facilitando la vigilancia sanitaria pasiva de la fauna salvaje. La conservación y promoción de la biodiversidad necesita a los cazadores como mejores conocedores del territorio.

 

¿Qué es la vigilancia pasiva

Cuando hablamos de seguimiento sanitario pasivo nos referimos al estudio de los animales enfermos o fallecidos encontrados en el medio natural con el objetivo de conocer qué enfermedades tienen o predominan en las diferentes especies. Esta vigilancia no sólo permite detectar enfermedades emergentes que representan una amenaza directa para las poblaciones (pestivirus del rebeco, sarna sarcótica, enfermedad hemorrágica vírica de los conejos y liebres, etc.) sino también aquellas que pueden ser indicadores de desequilibrios ecológicos y que pueden afectar al bienestar animal (como por ejemplo el incremento de ciertos procesos parasitarios). También tiene un especial interés en la detección de enfermedades que pueden ser transmitidas a las personas, en especial a los cazadores que manipulan a estos animales y a los animales domésticos con los que conviven.

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar