Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

EL DIUMENGE 5 DE SETEMBRE S’OBRE LA TEMPORADA DE CAÇA MAJOREl diumenge 5 de setembre s’obre la temporada de caça major

El diumenge 5 de setembre s’obre la temporada de caça major

El diumenge 5 de setembre s’obre la temporada de caça major

El diumenge 5 de setembre s’obre la temporada de caça major

01/09/2021
Recordeu, per vosaltres, per tothom a les vostres jornades de caça la seguretat és el primer.

El proper diumenge 5 de setembre comença una nova i esperada temporada de Caça Major a Catalunya.  En primera instància, ho farà amb el porc senglar, el mufló i la daina,  que es podran caçar –ambdós sexes i en qualsevol mètode de cacera (batuda, acostament i/o aguait)- des d’aquest diumenge fins al diumenge 27 de març de 2022. També s'obre el període de captura del cabirol, que es podrà caçar, també ambdós sexes i en quasevol mètode de cacera. Per la caça del cabirol s'estableixen dos perídoes hàbils: un primer període, que anirà del 5 de setembre al 28 de novembre, i un segon període, exclusivament destinat a la caça de femelles -batuda, acostament i/o aguait), que s’estendrà del 2 de gener al 27 de febrer de 2022.

 

Sens dubte un dels moments més esperats de l’any, però com sempre, per gaudir de la nostra passió amb intensitat és necessari complir amb  rigor amb tota la normativa vigent així com amb totes les mesures de seguretat amb l’objectiu d’evitar qualsevol ensurt, accident propi i/o a tercers. La seguretat és cosa de tots, així que cal estar molt atent i vetllar per què tothom sigui curós i compleixi amb tots els requisits i mesures de seguretat adients.

 

Recordatori de seguretat i control de la caça d’acord amb l’actual ordre de vedes

 • L'autorització de la persona o entitat titular del terreny cinegètic per exercir-hi el dret de cacera ha de ser per escrit i ha d'indicar, com a mínim, el nom de la persona caçadora autoritzada, el seu número de DNI i la matrícula del terreny cinegètic

 

 • Les persones caçadores i acompanyants que intervinguin en les batudes de caça major i altres caceres col·lectives han de complir les normes de seguretat derivades de la legislació vigent. Per raons de seguretat, han de dur una peça de roba de colors d'alta visibilitat que cobreixi el tors, dins la gamma del groc al vermell. Així mateix, s'han de situar de manera que no es puguin posar en perill mútuament i prendre totes les mesures necessàries per garantir un desenvolupament correcte de l'actuació de caça de les espècies autoritzades i per a la seguretat de les persones participants i altres usuàries de l'espai natural.

 

 • Resta prohibit perjudicar el normal funcionament de l'acció de caça de manera intencionada, quan de manera expressa i manifesta es busqui entorpir-la. En aquest cas, la persona designada cap de colla podrà sol·licitar la intervenció dels/de les agents de l'autoritat per donar una resposta apropiada al requeriment, els/les quals actuaran segons les circumstàncies específiques del cas.

 

 • La persona caçadora haurà de descarregar l'arma d'acord amb la legislació vigent, i, en tot cas, quan sota qualsevol circumstància s'aproximi o se li aproximin altres persones, quan abandoni la parada, quan finalitzi la cacera o quan sigui requerida pels/per les agents de l'autoritat. El pas per les zones incendiades o per aquelles zones que tinguin activat el Pla Alfa de nivell 3 es farà amb les armes descarregades. Així mateix, en cas d'inspecció per part dels/de les agents de l'autoritat, la persona caçadora, tant bon punt en rebi el requeriment, haurà de deixar l'arma en el lloc que li indiquin, de tal manera que quedi fora del seu abast fins que els/les agents li indiquin que pot recuperar-la

 

 • Resta prohibit dur armes de caça sense causa justificada si es circula per terrenys cinegètics en època de veda o en dies o hores no hàbils per a la caça o per zones on la caça hi estigui prohibida. Aquesta prohibició podrà restar sense efecte mitjançant l'autorització administrativa corresponent i sempre de manera motivada. Així mateix, és prohibit dur parts o complements d'armes l'ús dels quals estigui prohibit, com ara silenciadors o carregadors amb capacitat superior a la permesa i arts no permeses, encara que en el moment de la inspecció no estiguin en ús.

 

 • És prohibit circular o transitar dins els límits de les reserves nacionals de caça i les zones de caça controlada amb armes de foc o assimilables o qualsevol altre artifici susceptible de ser utilitzat per a la caça durant qualsevol època de l'any sense autorització expressa. A aquest efecte, els/les Agents Rurals estan autoritzats/ades per inspeccionar, dintre d'aquests espais, tant els vehicles com els seus equipatges.

 

La cacera a la modalitat de batuda

 

Cacem segurs i segures, per normativa i, especialment, per sentit comú les persones que intervinguin en les batudes de caça major, per raons de seguretat, han de dur una peça de roba de colors d'alta visibilitat que cobreixi el tors, dins la gamma del groc al vermell. No te la juguis, portar només una gorra no és suficient.

 

A cada batuda hi haurà un/a cap de colla designat pel/per la titular de l'aprofitament cinegètic, que serà l'interlocutor davant l'Administració. El cap de colla és l’encarregat d’organitzar la batuda i designar la distribució dels caçadors en els punts de parada. Ningú pot moure’s de la parada assignada sota cap concepte.

 

Caçador/a, cap de colla, societat de caçadors, recorda que la correcta senyalització de la batuda és clau

 

Per tal de realitzar una batuda esdevé fonamental, al marge de la comunicació a l’autoritat competent, entre altres aspectes, comptar amb una profusa i eficaç senyalització, per tal de delimitar correctament la zona de la batuda, a més de procedir al tancament de camins d'ús públic, sol·licitant prèviament el permís al corresponent ajuntament, es clar.

 

Pel que fa a la senyalització de les batudes de caça major, el/la cap de colla ha de coordinar la col·locació, als camins i pistes forestals que accedeixin a la zona de batuda, de senyals visibles per avisar de la seva realització, que seran cartells de xapa metàl·lica i amb les característiques i símbols que s’especifiquen a l’annex 1 de l’ordre de vedes:

 

 • Mides: 50×33 cm.
 • Material: xapa galvanitzada de 0,6 mm embotida i amb els cantons arrodonits o qualsevol altre material que sigui resistent a les inclemències atmosfèriques.
 • Impressió: tinta negra i tinta vermella (triangle) sobre fons blanc.

 

S’han de col·locar abans de l’inici de la batuda i es retiraran com a màxim 12 hores després de finalitzar-la. Per a la correcta aplicació d’aquesta mesura, s’entenen per camins i pistes
forestals les definicions establertes a l’article 2.2 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.

 

Tanmateix, quan sigui necessari col·locar parades en camins d’ús públic, s’ha de disposar de l’autorització expressa de l’Ajuntament, amb les condicions que s’escaiguin, i col·locar un altre cartell informatiu amb les característiques i símbols que s’especifiquen a l’annex 2, que inclourà còpia de l’autorització.

 

 • Mides: 70×33 cm.
 • Material: paper 160 gr. amb reforç de cartró i tot el conjunt plastificat.
 • Impressió: tinta negra i tinta vermella sobre fons blanc.

 

Us deixem aquest didàctic i eficaç video editat per la Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona amb consells pràctics i recomanacions al respecte de la senyalització de les batudes, entre altres aspectes:

 

  

La seguretat a l’hora de disparar

 

 • No disparar MAI sense identificar CLARAMENT la peça apuntada.
 • No disparar MAI a l’horitzó i assegureu-vos d’ enterrar els trets.
 • Preveu amb antelació a la trajectòria del tret possibles rebots amb pedres i troncs d’arbres
 • Abans i després de la cacera reviseu el correcte funcionalment de la vostra arma

 

Abans de sortir de cacera reviseu que porteu a sobre tota la documentació necessària i obligatòria per a la realització de la pràctica de l’activitat cinegètica.

 

BONA TEMPORADA DE CAÇA MAJOR

 


 

El domingo 5 de septiembre se abre la temporada de caza mayor en Cataluña

 

Recuerda, por vosotros, por todo el mundo en vuestras jornadas de caza la seguridad es lo primero.

 

El próximo domingo 5 de septiembre comienza una nueva y esperada temporada de Caza Mayor en Cataluña. En primera instancia, lo hará con el jabalí, el muflón y el gamo, que se podrán cazar -ambos sexos y en cualquier método de caza (batida, acercamiento y / o acecho - desde este próximo domingo hasta el domingo 27 de marzo de 2022 y del corzo, que se podrá cazar, también ambos sexos y método, en un primer periodo hábil que irá del 5 de septiembre al 28 de noviembre y un segundo período, exclusivamente para hembras y en cualquier método, que se extenderá del 2 de enero al 27 de febrero.

 

Sin duda uno de los momentos más esperados del año, pero como siempre, para disfrutar de nuestra pasión con intensidad es necesario cumplir con rigor con toda la normativa vigente así como con todas las medidas de seguridad con el objetivo de evitar cualquier susto, accidente propio y / o terceros. La seguridad es cosa de todos, así que hay que estar muy atento y velar por que todo el mundo sea cuidadoso y cumpla con todos los requisitos y medidas de seguridad adecuadas.

 

Recordatorio de seguridad y control de la caza de acuerdo con el actual orden de vedas

 

 • La autorización de la persona o entidad titular del terreno cinegético para ejercer el derecho de caza debe ser por escrito y debe indicar, como mínimo, el nombre de la persona cazadora autorizada, su número de DNI y la matrícula del terreno cinegético.
 • Las personas cazadoras y acompañantes que intervengan en las batidas de caza mayor y otras cacerías colectivas deben cumplir las normas de seguridad derivadas de la legislación vigente. Por razones de seguridad, deben llevar una prenda de colores de alta visibilidad que cubra el torso en la gama del amarillo al rojo. Asimismo, se situarán de manera que no se puedan poner en peligro mutuamente y tomar todas las medidas necesarias para garantizar un desarrollo correcto de la actuación de caza de las especies autorizadas y para la seguridad de las personas participantes y otros usuarias del espacio natural.

 

 • Queda prohibido perjudicar el normal funcionamiento de la acción de caza de manera intencionada, cuando de manera expresa y manifiesta se busque entorpecerla. En este caso, la persona designada jefe de grupo podrá solicitar la intervención de los / las agentes de la autoridad para dar una respuesta apropiada al requerimiento, los / las que actuarán según las circunstancias específicas del caso.

 

 • La persona cazadora deberá descargar el arma de acuerdo con la legislación vigente, y, en todo caso, cuando bajo cualquier circunstancia se aproxime o se le aproximen otras personas, cuando abandone la parada, cuando finalice la caza o cuando sea requerida por los / las agentes de la autoridad. El paso por las zonas incendiadas o por aquellas zonas que tengan activado el Plan Alfa de nivel 3 se hará con las armas descargadas. Asimismo, en caso de inspección por parte de los / las agentes de la autoridad, la persona cazadora, tan pronto como reciba el requerimiento, deberá dejar el arma en el lugar que le indiquen, de tal manera que quede fuera de su alcance hasta que los / las agentes le indiquen que puede recuperarla

 

 • Queda prohibido llevar armas de caza sin causa justificada si se circula por terrenos cinegéticos en época de veda o en días u horas no hábiles para la caza o por zonas donde la caza esté prohibida. Esta prohibición podrá quedar sin efecto mediante la autorización administrativa correspondiente y siempre de forma motivada. Asimismo, está prohibido llevar partes o complementos de armas cuyo uso esté prohibido, como silenciadores o cargadores con capacidad superior a la permitida y artes no permitidas, aunque en el momento de la inspección no estén en uso.

 

 • Prohibir circular o transitar dentro de los límites de las reservas nacionales de caza y las zonas de caza controlada con armas de fuego o asimilables o cualquier otro artificio susceptible de ser utilizado para la caza durante cualquier época del año sin autorización expresa. A tal efecto, los / las agentes rurales están autorizados / as para inspeccionar, dentro de estos espacios, tanto los vehículos como sus equipajes.

 

La cacería en la modalidad de batida

 

Cacemos seguros y seguras, por normativa y, especialmente, por sentido común las personas que intervengan en las batidas de caza mayor, por razones de seguridad, deben llevar una prenda de colores de alta visibilidad que cubra el torso, en la gama del amarillo al rojo. No te la juegues, llevar sólo una gorra no es suficiente.

 

En cada batida habrá un / a jefe de grupo designado por el / la titular del aprovechamiento cinegético, que será el interlocutor ante la Administración. El jefe de grupo es el encargado de organizar la batida y designar la distribución de los cazadores en los puntos de parada. Nadie puede moverse de la parada asignada bajo ningún concepto.

 

Cazador/a, jefe de grupo, sociedad de cazadores, recuerda que la correcta señalización de la batida es clave

 

Para realizar una batida es fundamental, al margen de la comunicación a la autoridad competente, entre otros aspectos, contar con una profusa y eficaz señalización, a fin de delimitar correctamente la zona de la batida, además de proceder al cierre de caminos de uso público, solicitando previamente el permiso al correspondiente ayuntamiento, claro.

 

En cuanto a la señalización de las batidas de caza mayor, el / la jefe de grupo debe coordinar la colocación, los caminos y pistas forestales que accedan a la zona de batida, de señales visibles para avisar de su realización, que serán carteles de chapa metálica y con las características y símbolos que se especifican en el anexo 1 de la orden de vedas:

 

 • Medidas: 50 × 33 cm.
 • Material: chapa galvanizada de 0,6 mm embutida y con las esquinas redondeadas o cualquier otro material que sea resistente a las inclemencias atmosféricas.
 • Impresión: tinta negra y tinta roja (triángulo) sobre fondo blanco.

 

Se colocarán antes del inicio de la batida y se retirarán como máximo 12 horas después de finalizarla. Para la correcta aplicación de esta medida, se entienden por caminos y pistas forestales las definiciones establecidas en el artículo 2.2 del Decreto 166/1998, de 8 de julio, de regulación del acceso motorizado al medio natural.

 

Sin embargo, cuando sea necesario colocar paradas en caminos de uso público, se dispondrá de la autorización expresa del Ayuntamiento, con las condiciones que sean necesarias, y colocar otro cartel informativo con las características y símbolos que se especifican en el anexo 2, que incluirá copia de la autorización.

 

 • Medidas: 70 × 33 cm.
 • Material: papel 160 gr. con refuerzo de cartón y todo el conjunto plastificado.
 • Impresión: tinta negra y tinta roja sobre fondo blanco.

 

La seguridad a la hora de disparar

 

 • No disparar NUNCA sin identificar CLARAMENTE la pieza apuntada.
 • No disparar NUNCA al horizonte y asegúrese de enterrar los rasgos.
 • Prevé con antelación en la trayectoria del disparo posibles rebotes con piedras y troncos de árboles
 • Antes y después de la cacería revisa el correcto funcionalmente de su arma, estado de la munición...

 

Antes de salir de cacería comprueba que llevas contigo toda la documentación necesaria y obligatoria para la realización de la práctica de la actividad cinegética.

 

BUENA TEMPORADA DE CAZA MAYOR Ordre de vedes - Resolució ARP/905/2021 de 29 de març
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar