Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LES CACERES A CATALUNYA ES PODRAN FER SENSE RESTRICCIONS DE MOBILITAT DURANT TOTA LA SETMANAFederació Catalana de Caça 16/03/2021
Les batudes ordinàries de senglar es podran dur a terme sense necessitat que el titular del terreny cinegètic comuniqui les dades de la batuda 24 hores abans de la seva realització

S’autoritza la mobilitat intercomarcal quan el desplaçament es realitzi de manera individual i de manera col·lectiva, sempre que es mantingui la bombolla de convivència i es compleixin les mesures relatives a reunions i trobades familiars i de caràcter social d'acord amb l'apartat 8.

 

D’acord amb l’article 3.1  de la Resolució RSLT/716/2021, de 12 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, es permet l'entrada i sortida de persones de cada comarca només en els casos exceptuats a l'apartat 2.1 i quan les persones que integren la bombolla de convivència es desplacin a una comarca diferent de la comarca on resideixen habitualment, sempre que es mantingui la integritat de l'esmentada bombolla i es compleixin les mesures relatives a reunions i trobades familiars i de caràcter social d'acord amb l'apartat 8.

 

Batudes ordinàries de senglar sense necessitat que el titular del terreny cinegètic comuniqui les dades de la batuda 24 hores abans de la seva realització

 

És per això que totes les caceres, incloses les batudes ordinàries del porc senglar, es podran realitzar sense restriccions de moviments a tot Catalunya durant tota la setmana. Pel que fa a les batudes ordinàries de porc senglar, es poden efectuar SENSE NECESSITAT QUE el titular del terreny cinegètic comuniqui les dades de la batuda 24 hores abans de la seva realització mitjançant un correu electrònic a la bústia batudescovid.agricultura@gencat.cat. Si que caldrà disposar certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19 degudament complimentat, així com el justificant corresponent pel desplaçament amb la bombolla de convivència (dni o llibre de família o contracte de lloguer o padró municipal o certificat de convivència), i respectar les normes establertes per l’autoritat sanitària quan a les reunions i de prevenció.

 

Pel que fa a les batudes extraordinàries per danys a l’agricultura no hi ha cap variació al respecte de les indicacions i tramitacions necessàries per a la seva realització facilitades fins a la data

 

Es manté la suspensió de realització de batudes durant el cap de setmana a diferents espais naturals

 

Així mateix, recordar que ES MANTÉ LA SUSPENSIÓ DE l’activitat cinegètica de caça major en la modalitat de batuda durant els dissabtes i diumenges en els espais naturals següents: Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra de Collserola i Parc Natural del Massís de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac.

 

Distància + higiene de mans + mascaretes

 

A les vostres jornades de caça, per la vostra seguretat i de totes les persones del vostre entorn, respecteu d'una manera estricta tots els protocols de control i prevenció de la COVID-19. Estem una mica més a prop de superar aquesta complicada situació, per això, ara més que mai, cal continuar amb complint amb rigor les normes de prevenció i control de la COVID-19. Amb l'esforç i compromís col·lectiu ens en sortirem.

 

Encara que s'hagi permès la mobilitat intercomarcal a Catalunya cal ser conscients que com més limitem els nostres desplaçaments i les reunions socials abans acabarem amb aquesta pandèmia.

 


 

Las cacerías en Cataluña se podrán hacer sin restricciones de movilidad durante toda la semana

 

Las batidas ordinarias de jabalí se podrán realizar sin necesidad de que el titular del terreno cinegético comunique los datos de la batida 24 horas antes de su realización

 

Se autoriza la movilidad intercomarcal cuando el desplazamiento se realice de manera individual y de manera colectiva siempre que se mantenga la burbuja de convivencia y se cumplan las medidas relativas a reuniones y encuentros familiares y de carácter social de acuerdo con el apartado 8.

 

 

De acuerdo con el artículo 3.1 de la Resolución RSLT / 716/2021, de 12 de marzo, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID- 19 al territorio de Cataluña, se permite la entrada y salida de personas de cada comarca sólo en los casos exceptuados en el apartado 2.1 y cuando las personas que integran la burbuja de convivencia se desplacen a una comarca diferente de la comarca donde residen habitualmente , siempre que se mantenga la integridad de dicha burbuja y se cumplan las medidas relativas a reuniones y encuentros familiares y de carácter social de acuerdo con el apartado 8.

 

Batidas ordinarias de jabalí sin necesidad de que el titular del terreno cinegético comunique los datos de la batida 24 horas antes de su realización

 

Es por ello que todas las cacerías, incluidas las batidas ordinarias del jabalí, se podrán realizar sin restricciones de movimientos en toda Cataluña durante toda la semana. En cuanto a las batidas ordinarias de jabalí, se pueden efectuar SIN NECESIDAD DE QUE el titular del terreno cinegético comunique los datos de la batida 24 horas antes de su realización mediante un correo electrónico al buzón batudescovid.agricultura@gencat.cat. Si que será necesario disponer certificado autorresponsable de desplazamiento por la crisis sanitaria por la Covid-19 debidamente cumplimentado, así como el justificante correspondiente por el desplazamiento con la burbuja de convivencia (dni o libro de familia o contrato de alquiler o padrón municipal o certificado de convivencia) , y respetar las normas establecidas por la autoridad sanitaria en cuanto a las reuniones y de prevención.

 

En relación con las batidas extraordinarias por daños a la agricultura no hay ninguna variación al respecto de las indicaciones  y tramites a realizar para su celebración a los facilitados hasta la fecha

 

Se mantiene la suspensión de realización de batidas as durante el fin de semana en diferentes espacios naturales

 

Asimismo, recordar que SE MANTIENE LA SUSPENSIÓN DE la actividad cinegética de caza mayor en la modalidad de batida durante los sábados y domingos en los espacios naturales siguientes: Parque de la Serralada Litoral, Parque de la Sierra de Marina, Parque Natural de la Sierra de Collserola y Parque Natural del Macizo de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac.

 

Distancia + higiene de manos + mascarillas

 

En nuestras jornadas de caza, por vuestra seguridad y  la de todas las personas de vuestro entorno, respetad de una manera estricta todos los protocolos de control y prevención de la Covid-19. Estamos un poco más cerca de superar esta complicada situación, por eso, ahora más que nunca, hay que continuar con cumpliendo con rigor las normas y medidas de prevención de la COVID-19. Gracias al esfuerzo y compromiso colectivo lo conseguiremos.

Aunque se haya permitido la movilidad intercomarcal en Cataluña hay que ser conscientes de que cuanto más limitemos nuestros desplazamientos y las reuniones sociales antes acabaremos con esta pandemia.

 Resolució RSLT/716/2021, de 12 de març GENCAT mesures de control i prevenció COVID-19
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar