Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · IMPORTANT

PRORROGADES LES MESURES SANITÀRIES DE SALVAGUARDA PER PREVENIR LA INTRODUCCIÓ DE LA INFLUENÇA AVIÀRIA A CATALUNYA.Federació Catalana de Caça 01/03/2021
Les mesures es prorrogaran fins al 9 d´abril de 2021 per a totes les explotacions de Catalunya i fins al 9 de maig de 2021 per a les explotacions ubicades als municipis de les zones d´especial risc i les zones d´especial vigilància

La influença aviària és una malaltia produïda per diversos subtipus de virus de la influença, els quals poden classificar-se, en general, en dues categories segons la gravetat de la malaltia que provoquen en les aus de corral: el virus de la influença aviària de baixa patogenicitat, que sol causar una malaltia lleu, i el virus de la influença aviària d'alta patogenicitat, que provoca signes clínics greus i possibles altes taxes de mortalitat en les aus.

 

La influença aviària altament patògena és causada per uns subtipus concrets d'influença: H5 i H7. Provoca malaltia de caràcter sistèmic i és extremadament contagiosa, amb una elevada mortalitat en 24 hores en explotacions avícoles comercials, i, per tant, pot influir de manera molt decisiva sobre la producció d'aus i productes avícoles d'un territori o país. Per aquest motiu, és inclosa a la llista única de malalties de notificació obligatòria de l'Organització Mundial de Sanitat Animal i a la llista de malalties de declaració obligatòria de la Unió Europea, i disposa d'unes mesures específiques de lluita regulades en el Reial decret 445/2007, de 3 d'abril, pel qual s'estableixen les mesures de lluita contra la influença aviària.

 

Atesa l'aparició de diversos focus d'aquesta malaltia a Europa, mitjançant la Resolució ARP/3320/2020, de 15 de desembre, es van adoptar mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la influença aviària a Catalunya amb vigència fins al 15 de febrer. Aquestes mesures es van prorrogar mitjançant la Resolució ARP/360/2021, d'11 de febrer, que amplia la seva vigència fins a l'1 de març de 2021.

 

Actualment, la situació epidemiològica a Europa, especialment a França, i les dades del comportament migratori d'exemplars d'aus salvatges hivernants i la possible migració tardana indiquen que es manté un risc alt d'influença aviària d'alta patogenicitat a Catalunya. Per aquest motiu, es considera necessari prorrogar les mesures de prevenció adoptades mitjançant la Resolució ARP/3320/2020, de 15 de desembre, fins al 9 d'abril de 2021 per a totes les explotacions de Catalunya i fins al 9 de maig de 2021 per a les explotacions ubicades als municipis de les zones d'especial risc i les zones d'especial vigilància dels annexos II i III de l'Ordre APA/2442/2006, respectivament.

 

Resolc: 

 

1. Prorrogar les mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la influença aviària a Catalunya adoptades per la Resolució ARP/3320/2020, de 15 de desembre, per la qual s'adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la influença aviària a Catalunya, fins al 9 de maig de 2021 per a les explotacions ubicades als municipis de les zones d'especial risc i les zones d'especial vigilància dels annexos II i III de l'Ordre APA/2442/2006 i fins al 9 d'abril de 2021 per a la resta d'explotacions.

 

 

 

2. Les explotacions ramaderes d'aus camperes de producció d'ous per a consum i les explotacions de producció de carn (camperes, camperes tradicionals o camperes en total llibertat) només poden comercialitzar els productes amb la referència concreta al sistema de cria que es produeix a l'explotació si no superen els períodes màxims de restricció d'accés a l'aire lliure previstos en el Reglament delegat (UE) 2017/2168 de la Comissió, de 20 de setembre, i en el Reglament (CE) 543/2008 de la Comissió, de 16 de juny.

 

 

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Avís d’interès caçadors i caçadores

 

Si trobeu qualsevol au morta, especialment aquàtiques o en zones humides, us agrairem ho comuniqueu als Serveis Territorials d´Agricultura o al Cos d´Agents Rurals, és important que no recolliu l´au sospitosa, només fer la comunicació.

 

La col·laboració dels caçadors/es pot ser de gran ajuda en la vigilància passiva.

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar