Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · IMPORTANT

CONFIRMAT UN FOCUS D’INFLUENÇA AVIÀRIA D’ALTA PATOGENICITAT (IAAP) H5N8 EN AUS SALVATGES AL PARC NATURAL DELS AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ, COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ.Federació Catalana de Caça 22/01/2021
En data 21 de gener el Laboratori Central de Veterinària d’Algete ha confirmat la detecció del virus d’IAAP H5N8 i en la mateixa data s’ha fet la corresponent notificació al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a través del RASVE

Es tracta de 3 cigonyes i una oca salvatge localitzades pels Agents Rurals el passat 5 i 11 de gener al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (Castelló d’Empúries), dins del marc de vigilància passiva del Programa de Vigilància de la Influença Aviar a Catalunya.  Aquestes van ser traslladades al Centre de Recuperació de Fauna del Aiguamolls de l’Empordà on es van prendre mostres, enviades posteriorment per al seu anàlisi al CReSA.

 

Al tractar-se d’aus salvatges, la detecció d’IAAP H5N8 no implica modificacions en l’estatus sanitari del país respecte la IA, per tant tot el territori de Catalunya manté l’estatus de lliure d’Influença Aviària i els Països Membre de la OIE no poden imposar restriccions al comerç de les aus de corral i els seus productes.

 

Tanmateix, tot i que no és una mesura sanitària obligatòria en aquest cas, com a mesura de precaució s’ha establert una visita a les explotacions al voltant de la ubicació on s’han trobat les cigonyes i l’oca salvatge positives d’IAAP H5N8 per tal de reforçar la bioseguretat de les explotacions i la vigilància activa. Important: no existeix cap restricció de moviment a les explotacions ni del municipi afectat ni propers.

 

Hem sol·licitat també la col·laboració del cos d’Agents Rurals per tal d’intensificar la vigilància passiva d’aus salvatges a la zona.

 

Us demanem feu extensiva aquesta informació als vostres socis i altres parts implicades que considereu que els serà d’interès.

 

Així mateix, agraïm els recordeu que des del passat 18 de desembre de 2020 amb la publicació al DOGC de la resolució ARP/3320/2020, per la qual s’adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la Influença Aviària a Catalunya, totes les explotacions ubicades a Catalunya, tenen l’obligació de complir les següents mesures de prevenció :

 

 • Prohibició de cria conjunta d’ànecs i oques amb altres especies d’aus de corral.
 • Prohibició de cria d’aus de corral a l’aire lliure. No obstant, es permet la col·locació de teles ocelleres o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l’entrada d’aus salvatges sempre que l’aliment i l’aigua de beguda de les aus de corral es trobi a l’interior de les instal·lacions o en un refugi que n’impedeixi el contacte amb les aus salvatges (amb autorització prèvia del DARP).
 • Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits d’aigua on hi puguin accedir aus salvatges.
 • Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior, necessaris per motius de benestar animal per determinades aus de corral, han d’estar protegits de manera que no hi puguin accedir aus salvatges.
 • Obligació de notificar immediatament a l’Oficina Comarcal del DARP corresponent, la detecció d’algun dels següents signes a l’explotació:

 

  •  Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  •  Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.                                                                           
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.  
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).  

i de la necessitat d’extremar les mesures generals de bioseguretat a l’explotació, sobretot pel que fa a l’entrada de vehicles i persones.

         

Informació facilitada per part de Nuria Ribes, cap del Servei de Prevenció en Salut Animal del DARP

 

Important

 

Si trobeu qualsevol au morta, especialment aquàtiques o en zones humides, us agrairem ho comuniqueu als Serveis Territorials d´Agricultura o al Cos d´Agents Rurals, és important que no recolliu l´au sospitosa, només fer la comunicació.

 

La col·laboració dels caçadors/es pot ser de gran ajuda en la vigilància passiva.

 


 

Confirmado un foco de Grip Aviària de alta patogenicidad (IAAP) H5N8 en aves salvajes en el Parque Natural de los "Aigumoll de l'Empordà", comarca del Alt Empordà

En fecha 21 de enero el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete ha confirmado la detección del virus de IAAP H5N8 y en la misma fecha se ha realizado la correspondiente notificación al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través del RASVE (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria)

 

Se trata de 3 cigüeñas y un ganso salvaje localizadas por los Agentes Rurales el pasado 5 y 11 de enero en el Parque Natural de los Aiguamolls del Empordà (Castelló d'Empúries), dentro del marco de vigilancia pasiva del Programa de Vigilancia de la Influenza Aviar en Cataluña. Estas fueron trasladadas al Centro de Recuperación de Fauna del Aiguamolls del Empordà donde se tomaron muestras, enviadas posteriormente para su análisis en el CRESA.

 

Al tratarse de aves salvajes, la detección de IAAP H5N8 no implica modificaciones en el estatus sanitario del país respecto a la IA, por lo tanto todo el territorio de Cataluña mantiene el estatus de libre de Influenza Aviar y los Países Miembro de la OIE no pueden imponer restricciones al comercio de las aves de corral y sus productos.

 

Sin embargo, aunque no es una medida sanitaria obligatoria en este caso, como medida de precaución se ha establecido una visita a las explotaciones en torno a la ubicación donde se han encontrado las cigüeñas y la oca salvaje positivas de IAAP H5N8 para reforzar la bioseguridad de las explotaciones y la vigilancia activa. Importante: no existe ninguna restricción de movimiento en las explotaciones ni del municipio afectado ni cercanos.

 

Hemos solicitado también la colaboración del cuerpo de Agentes Rurales para intensificar la vigilancia pasiva de aves salvajes en la zona.

 

Os pedimos haga extensiva esta información a sus socios y otras partes implicadas que considere que les será de interés.

 

Asimismo, agradecemos les recuerde que desde el pasado 18 de diciembre de 2020 con la publicación en el DOGC de la resolución ARP / 3320/2020, por la que se adoptan medidas sanitarias de salvaguardia para prevenir la introducción de la Influenza Aviar en Cataluña, todas las explotaciones ubicadas en Cataluña, tienen la obligación de cumplir las siguientes medidas de prevención:

 

 • Prohibición de cría conjunta de patos y gansos con otras especies de aves de corral.
 • Prohibición de cría de aves de corral al aire libre. No obstante, se permite la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves salvajes siempre que el alimento y el agua de bebida de las aves de corral se encuentre en el interior de las instalaciones instalaciones o en un refugio que impida el contacto con las aves salvajes (con autorización previa del DARP).
 • Prohibición de dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de agua donde puedan acceder aves salvajes.
 • Los depósitos de agua situados en el exterior, necesarios por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral, deben estar protegidos de manera que no puedan acceder aves salvajes.
 • Obligación de notificar inmediatamente a la Oficina Comarcal del DARP correspondiente, la detección de alguno de los siguientes signos a la explotación:
  • Disminución del consumo de pienso y agua superior al 20%.
  • Disminución en la puesta superior al 5% durante más de 2 días consecutivos, sin causa justificada.
  • Mortalidad superior al 3% durante una semana, sin causa justificada.
  • Cualquier signo clínico o lesión post mortem sospechoso de influenza aviar (tos, estornudos, lagrimeo, descarga nasal / oral, anorexia, cianosis de la cabeza, cresta o barbilla, edema facial, diarrea, sintomatología nerviosa, lesiones hemorrágicas, etc).

 

y de la necesidad de extremar las medidas generales de bioseguridad en la explotación, sobre todo en cuanto a la entrada de vehículos y personas.

 

Información facilitada por parte de Nuria Ribes, jefe del Servicio de Prevención en Salud Animal del DARP

 

Aviso de interés

 

Si encontráis cualquier ave muerta, especialmente acuáticas o en zonas húmedas, os agradeceremos lo comuniquéis a los Servicios Territoriales de Agricultura o al Cuerpo de Agentes Rurales, es importante que no recoger el ave sospechosa, sólo hacer la comunicación.

 

La colaboración de los cazadores y cazadoras es muy importante para la vigilancia pasiva. 

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar