Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · PREMSA

LA RFEC DURÀ AL MITECO ALS TRIBUNALS SI CONTINUA IGNORANT L´EVIDÈNCIA CIENTÍFICA QUE AVALA LA CAÇA SOSTENIBLE DE LA TÓRTORA A ESPANYALa RFEC durà al MITECO als tribunals si continua ignorant l´evidència científica que avala la caça sostenible de la tórtora a Espanya

18/01/2021
La Federació espera que tant el MITECO com el MAPA i les CCAA tinguin en compte les dades positives de creixement de l´espècie de l´informe d´Artemisan i valorin l´esforç del sector cinegètic a implementar mesures per recuperar la tórtora.

  • La RFEC i les forces armades adverteixen a l'MITECO que, si insisteix en la seva postura sectària contra la caça sostenible de la tórtora, un milió de famílies de caçadors es tiraran al carrer.

 

  • L'informe de la Fundació Artemisan demostra un descens de les captures d'un 47% respecte a l'any 2015 i el sistema de monitorització d'aus de SEO / BirdLife (SACRE) mostra que les seves poblacions a Espanya s'han incrementat en el període 2013-2018
 
La Reial Federació Espanyola de Caça ha informat que, en els pròxims dies, el Govern ha de contestar a la Comissió Europea sobre un dictamen motivat i una carta d'infracció, en el qual s'acusa Espanya de no haver pres mesures per garantir la conservació de la tórtora europea. Davant aquesta situació, la RFEC i les forces armades adverteixen al MITECO que es veuran als tribunals si continua ignorant l'evidència científica que avala la caça sostenible de la tórtora a Espanya i d'encoratjar el milió de famílies de caçadors al fet que es facin al carrer per protestar per la postura sectària de el Ministeri, que està promovent la catalogació de la tórtora com a espècie "vulnerable" perquè deixi de ser cinegètica, però, al mateix temps, no està duent a terme cap esforç per resoldre el seu principal problema de conservació, com és la pèrdua d'hàbitat.
 
 
La Federació recorda el MITECO que el Ministeri d'Agricultura (MAPA) ha valorat positivament el treball de caçadors i comunitats autònomes per a la gestió i conservació de la tórtora, amb reduccions de les quotes de caça i dies hàbils, a més d'implementar millores per recuperar l'hàbitat i de posar en marxa projectes de recuperació de l'espècie, com el PIRTE, que ja està llançant resultats positius.
 
L'informe de la Fundació Artemisan demostra un descens de les captures d'un 47% de les captures de tórtores en el període 2015-2020 i el sistema de monitorització d'aus de SEO / BirdLife (SACRE) mostra que les seves poblacions a Espanya s'han incrementat en el període 2013-2018, sense conèixer les dades dels dos últims anys (2019-2020).
 
 
A més, assenyala que no s'han produït canvis significatius d'hàbitat per afavorir les tórtores en el nostre país en els últims temps, i aquesta situació s'hauria principalment a la reducció de la pressió de caça, havent-se reduït els dies hàbils i hores de caça, que s'han traduït en una disminució de les captures d'un 47% respecte a 2015, no superant-se els 500.000 exemplars.
 
 
Igualment, totes les comunitats autònomes han ajustat els períodes hàbils de la caça de la tórtora (a partir de l'20 d'agost), segons el que estableix el Comitè NADEG de la Unió Europea.
 
La RFEC adverteix el MITECO, a l'Ministeri d'Agricultura (MAPA) ia les comunitats autònomes de l'perill que suposaria una moratòria, ignorant les evidències científiques, que apunten precisament tot el contrari: que seria el cop definitiu a aquesta espècie a la qual suposadament pretenen protegir.
 
La Federació Espanyola espera que el MITECO valori les mesures implantades pels caçadors i les comunitats autònomes, així com els resultats positius de l'espècie en els últims anys, i se les faci arribar a la Comissió Europea, demostrant així que Espanya sí que està treballant en la conservació de la tórtora.
 

 

La RFEC llevará al MITECO a los tribunales si continúa ignorando la evidencia científica que avala la caza sostenible de la tórtola en España 

  • La Federación espera que tanto el MITECO como el MAPA y las CCAA tengan en cuenta los datos positivos de crecimiento de la especie del informe de Artemisan y valoren el esfuerzo del sector cinegético en implementar medidas para recuperar la tórtola

 

  • La RFEC y las FFAA advierten al MITECO que, si insiste en su postura sectaria contra la caza sostenible de la tórtola, un millón de familias de cazadores se echarán a la calle

 

  • El informe de la Fundación Artemisan demuestra un descenso de las capturas de un 47 % respecto al 2015 y el sistema de monitorización de aves de SEO/BirdLife (SACRE) muestra que sus poblaciones en España se han incrementado en el periodo 2013-2018

 

La Real Federación Española de Caza ha informado que, en los próximos días, el Gobierno debe contestar a la Comisión Europea sobre un dictamen motivado y una carta de infracción, en el que se acusa a España de no haber tomado medidas para garantizar la conservación de la tórtola europea.

 

Ante esta situación, la RFEC y las FFAA advierten al MITECO que se verán en los tribunales si continúa ignorando la evidencia científica que avala la caza sostenible de la tórtola en España y alentarán al millón de familias de cazadores a que se echen a la calle para protestar por la postura sectaria del Ministerio, que está promoviendo la catalogación de la tórtola como especie “vulnerable” para que deje de ser cinegética, pero, al mismo tiempo, no está llevando a cabo ningún esfuerzo para resolver su principal problema de conservación, como es la pérdida de hábitat.

 

La Federación recuerda al MITECO que el Ministerio de Agricultura (MAPA) ha valorado positivamente el trabajo de cazadores y comunidades autónomas para la gestión y conservación de la tórtola común, con reducciones de los cupos de caza y días hábiles, además de implementar mejoras para recuperar el hábitat y de poner en marcha proyectos de recuperación de la especie, como el PIRTE, que ya está arrojando resultados positivos.

 

El informe de la Fundación Artemisan demuestra un descenso de las capturas de un 47 % de las capturas de tórtolas en el periodo 2015-2020 y el sistema de monitorización de aves de SEO/BirdLife (SACRE) muestra que sus poblaciones en España se han incrementado en el periodo 2013-2018, sin conocer los datos de los dos últimos años (2019-2020).

 

Además, señala que no se han producido cambios significativos de hábitat para favorecer a las tórtolas en nuestro país en los últimos tiempos, y esta situación se debería principalmente a la reducción de la presión de caza, habiéndose reducido los días hábiles y horas de caza, que se han traducido en una disminución de las capturas de un 47 % respecto a 2015, no superándose los 500.000 ejemplares.

 

Igualmente, todas las comunidades autónomas han ajustado los periodos hábiles de la caza de la tórtola (a partir del 20 de agosto), según lo establecido por el Comité NADEG de la Unión Europea.

 

La RFEC advierte al MITECO, al Ministerio de Agricultura (MAPA) y a las Comunidades Autónomas del peligro que supondría una moratoria, ignorando las evidencias científicas, que apuntan precisamente todo lo contrario: que sería el golpe definitivo a esta especie a la que supuestamente pretenden proteger.

 

La Federación Española espera que el MITECO valore las medidas implantadas por los cazadores y las comunidades autónomas, así como los resultados positivos de la especie en los últimos años, y se las haga llegar a la Comisión Europea, demostrando así que España sí está trabajando en la conservación de la tórtola común.

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar