Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · PREMSA

EL DEFENSOR DEL POBLE EUROPEU AVISA A LA CE PER LA SEVA PREDISPOSICIÓ ALS GRUPS ECOLOGISTESEl Defensor del Poble Europeu avisa a la CE per la seva predisposició als grups ecologistes

23/12/2020
El Defensor del Poble ha donat un seriós avís a la Comissió Europea per extralimitar-se de les seves funcions i demanar als estats membres un ´vot positiu´ a la seva proposta de modificació del REACH que afecta l´ús i tinença de plom en aiguamolls

  •  La Comissió va demanar explícitament als membres de la NADEG (Grup d'Experts de la UE sobre Directiva Aus i Hàbitats) que es posessin en contacte amb les seves autoritats nacionals per advocar per un vot positiu sobre el projecte de Reglament de la Comissió

 

  • El defensor del poble europeu adverteix que la funció d'aquests grups de la CE és oferir assessorament i coneixements especialitzats a la Comissió, però el seu paper no s'estén ostensiblement a influir en una votació en un comitè.

 

  • La RFEC, a través de FACE, va traslladar aquesta problemàtica el passat mes de maig a diferents eurodiputats per denunciar aquesta "mala administració" de la Comissió.

 

 

Es dóna la circumstància que la Direcció General de Medi Ambient denunciada ostenta també les competències sobre el silvestrisme i la tórtora, el que demostra les idees anticaça d'aquest organisme.

 

El passat mes de maig, la Reial Federació Espanyola de Caça i FACE ja van denunciar que la modificació del REACH vulnerava drets fonamentals i van traslladar a diferents eurodiputats que la CE estava pressionant els estats perquè emetessin el seu vot positiu a la modificació, una cosa intolerable que vulnera els principis d'imparcialitat i democràtics de la Comissió. Un d'ells, l'eurodiputat txec Tomas Zdechovsky, va presentar una denúncia per mala administració al Defensor del Poble Europeu.

 

A través de FACE, també es va traslladar aquesta problemàtica al comissari de Medi Ambient, Oceans i Pesca Virginijus Sinkevičius, però la Comissió va negar qualsevol conducta indeguda. No obstant això, després d'una reclamació al Defensor el Poble Europeu, el resultat, que s'acaba de publicar, és clar:

 

"(...) El Defensor del Poble considera que la sol·licitud de la Comissió va ser més enllà de l’apropiat per a promoure el seu interès legítim quan va demanar explícitament als membres de la NADEG que contactessin a les seves autoritats nacionals per advocar per un vot positiu sobre el projecte de Reglament de la Comissió. D'acord amb les normes que regeixen els grups d'experts, la funció d'aquests grups és oferir assessorament i experiència a la Comissió. El seu paper no s'estén ostensiblement a influir en una votació en un comitè de comitologia ".

 

El Defensor de el Poble ha assenyalat a més que aquest "grup d'experts no és el fòrum apropiat perquè la Comissió faci una sol·licitud com la que va fer als membres de NADEG" i ha afegit que "la sol·licitud de la Comissió als membres de NADEG no era apropiada en aquest cas ".

 

El president de la RFEC, Ignacio Valle, considera molt perillosa aquesta deriva ecologista de la CE: "El passat mes de maig ja vam denunciar que la comissió estava extralimitant les seves funcions al demanar als estats membres el seu vot favorable a la modificació de la REACH, quan ja vam alertar que aquesta modificació era il·legal. Les implicacions no canviaran la decisió sobre la publicació de l'reglament, però la decisió de l'defensor de la vila és important. Ajudarà a garantir que la CE sigui més acurada en el futur i que el Parlament hauria d'augmentar la seva vigilància sobre la comissió."

 

El president de FACE, Torbjörn Larsson, lamenta que "la democràcia de la UE ha fallat a milions de ciutadans europeus. La Comissió va actuar incomplint les normes processals i la deguda pràctica en un expedient que afectarà a milions de ciutadans. Els diputats a Parlament Europeu van reaccionar, però han de ser molt més ferms en el futur quan es presentin denúncies tan greus de mala administració. Europa ha rebut una resposta clara a aquestes afirmacions. Confio que es aprendran lliçons fonamentals i les conseqüències d'aquest important veredicte del Defensor del Poble ".


 

El Defensor del Pueblo da un aviso a la Comisión Europea por su predisposición a los grupos ecologistas

 

  • La Comisión pidió explícitamente a los miembros de la NADEG (Grupo de Expertos de la UE sobre Directiva Aves y Hábitats) que se pusieran en contacto con sus autoridades nacionales para abogar por un voto positivo sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión
  • El defensor del pueblo europeo advierte que la función de estos grupos de la CE es brindar asesoramiento y conocimientos especializados a la Comisión, pero su papel no se extiende ostensiblemente a influir en una votación en un comité.
  • La RFEC, a través de FACE, trasladó esta problemática el pasado mes de mayo a distintos eurodiputados para denunciar esta “mala administración” de la Comisión.

 

El Defensor del Pueblo Europeo ha dado un serio aviso a la Comisión Europea por extralimitarse de sus funciones y pedir a los estados miembros un “voto positivo” a su propuesta de modificación del Reglamento REACH que afecta al uso y tenencia de plomo en humedales.

 

Se da la circunstancia de que la Dirección General de Medio Ambiente denunciada ostenta también las competencias sobre el silvestrismo y la tórtola común, lo que demuestra las ideas anticaza de este organismo.

 

El pasado mes de mayo, la Real Federación Española de Caza y FACE ya denunciaron que la modificación del REACH vulneraba derechos fundamentales y trasladaron a distintos eurodiputados que la CE estaba presionando a los estados para que emitieran su voto positivo a la modificación, algo intolerable que vulnera los principios de imparcialidad y democráticos de la Comisión. Uno de ellos, el eurodiputado checo Tomas Zdechovsky, presentó una denuncia por mala administración al Defensor del Pueblo Europeo.

 

A través de FACE, también se trasladó esta problemática al comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca Virginijus Sinkevičius, pero la Comisión negó cualquier conducta indebida. Sin embargo, tras una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo, el resultado, que se acaba de publicar, es claro:

“(…) El Defensor del Pueblo considera que la solicitud de la Comisión fue más allá de lo apropiado para promover su interés legítimo cuando pidió explícitamente a los miembros de la NADEG que contactaran a sus autoridades nacionales para abogar por un voto positivo sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión. De acuerdo con las normas que rigen a los grupos de expertos, la función de estos grupos es brindar asesoramiento y experiencia a la Comisión. Su papel no se extiende ostensiblemente a influir en una votación en un comité de comitología”.

El Defensor del Pueblo señaló además que ese " grupo de expertos no es el foro apropiado para que la Comisión haga una solicitud como la que hizo a los miembros de NADEG " y agregó que " la solicitud de la Comisión a los miembros de NADEG no era apropiada en este caso”.

 

El presidente de la RFEC, Ignacio Valle, considera muy peligrosa esta deriva ecologista de la CE: “El pasado mes de mayo ya denunciamos que la comisión estaba extralimitando sus funciones al pedir a los estados miembros su voto favorable a la modificación del REACH, cuando ya alertamos que esa modificación era ilegal. Las implicaciones no cambiarán la decisión sobre la publicación del reglamento, pero la decisión del defensor del pueblo es importante. Ayudará a garantizar que la CE sea más cuidadosa en el futuro y que el Parlamento debería aumentar su vigilancia sobre la comisión.”

 

El presidente de FACE, Torbjörn Larsson, lamenta que “la democracia de la UE ha fallado a millones de ciudadanos europeos. La Comisión actuó incumpliendo las normas procesales y la debida práctica en un expediente que afectará a millones de ciudadanos. Los diputados al Parlamento Europeo reaccionaron, pero deben ser mucho más firmes en el futuro cuando se presenten denuncias tan graves de mala administración. Europa ha recibido una respuesta clara a estas afirmaciones. Confío en que se aprenderán lecciones fundamentales y las consecuencias de este importante veredicto del Defensor del Pueblo”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar