Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · IMPORTANT

EL DARP RATIFICA AL DOGC LA PROHIBICIÓ DE LA UTILITZACIÓ D’OCELLS DELS ORDRES ANSERIFORMES I CHARADRIIFORMES COM A RECLAM DE CAÇAEl DARP ratifica al DOGC la prohibició de la utilització d’ocells dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclam de caça

18/12/2020
La resolució ARP/3320/2020, de 15 de desembre, ratifica la prohibicio de l’ús d’aquest aus, com ja vam anunciar el passat més de novembre arran de les mesures especials aprovades per part del MAPA davant de la situació de la Influença Aviària

MAPA s’ha considerat necessària l’adopció de mesures especials, entre elles l’eliminació de les autoritzacions establertes a l’Ordre ARM 3301/2008 a les mesures de bioseguretat establertes a l’article 5.1 de la Orden APA/2442/220, el qual inclou la prohibició de l’ús d’aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça.

 

RESOLUCIÓ ARP/3320/2020, de 15 de desembre, per la qual s'adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la influença aviària a Catalunya.

 

La influença aviària és una malaltia produïda per diversos subtipus de virus de la influença, els quals poden classificar-se, en general, en dues categories segons la gravetat de la malaltia que provoquen en les aus de corral: el virus de la influença aviària de baixa patogenicitat, que sol causar una malaltia lleu, i el virus de la influença aviària d’alta patogenicitat, que provoca signes clínics greus i possibles altes taxes de mortalitat en les aus.

 

La influença aviària altament patògena és causada per uns subtipus concrets d’influença: H5 i H7. Provoca malaltia de caràcter sistèmic i és extremadament contagiosa, amb una elevada mortalitat en 24 hores en explotacions avícoles comercials, i, per tant, pot influir de manera molt decisiva sobre la producció d’aus i productes avícoles d’un territori o país. Per aquest motiu, és inclosa a la llista única de malaltes de notificació obligatòria de l’Organització Mundial de Sanitat Animal i a la llista de malalties de declaració obligatòria de la Unió Europea, i disposa d’unes mesures específiques de lluita regulades en el Reial decret 445/2007, de 3 d’abril, pel qual s’estableixen les mesures de lluita contra la influença aviària.

 

Durant els últims mesos, s’han confirmat més de 400 focus d’influença aviària altament patògena a Europa. El 27 de novembre de 2020, es va detectar una au silvestre positiva a Cantàbria, i el 9 de desembre es va comunicar la confirmació d’un focus a una explotació d’ànecs d’engreix al Departament de Les Landes (sud de França). Per aquest motiu, cal establir mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la influença aviària a Catalunya.

 

Sens perjudici de l’aplicació de les mesures establertes al Reial decret 445/2007, de 3 d’abril, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la influença aviària, i a l’Ordre APA/2442/2006, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la influença aviària, l’article 8 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, faculta els òrgans competents de les comunitats autònomes per a l’adopció de mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de malalties dels animals de declaració obligatòria, en especial d’aquelles d’alta difusió.

 

Per tot el que s’ha exposat, a l’empara de l’article 8 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal,

 

Resolc:

 

1.     Adoptar les mesures sanitàries de salvaguarda següents:

 

a) Queda prohibida la utilització d’ocells dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclam de caça.

 

b)  Queda prohibida la cria d’ànecs i oques amb altres espècies d’aus de corral.

 

c)  Queda prohibida la cria d’aus de corral a l’aire lliure. No obstant això, quan no sigui possible, la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal dels Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació corresponents pot autoritzar, amb sol·licitud prèvia, el manteniment d’aus de corral a l’aire lliure mitjançant la col·locació de teles ocellaires o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l’entrada d’aus silvestres, i sempre que s’alimentin i abeurin les aus a l’interior de les instal·lacions o en un refugi que impedeixi l’arribada d’aus silvestres i se n’eviti el contacte amb els aliments o l’aigua destinats a les aus de corral.

 

d) Queda prohibit el subministrament d’aigua a les aus de corral procedent de dipòsits d’aigua on puguin accedir aus silvestres, excepte en el cas d’aigua tractada de manera que garanteixi la inactivació del virus de la influença aviària.

 

e) Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior exigits per motius de benestar animal per a determinades aus de corral han de quedar prou protegits contra les aus aquàtiques silvestres, de manera que se n’impedeixi l’accés.

 

f)  Queda prohibida la presència d’aus de corral o un altre tipus d’aus captives en els centres de concentració d’animals definits a l’article 3.7 de la Llei 8/2003, de 24 de abril, de sanitat animal, incloent-hi els certàmens ramaders, mostres, exhibicions, celebracions culturals i qualsevol concentració d’aus de corral o un altre tipus de aus captives a l’aire lliure. No tenen la consideració d’aus captives les aus mantingudes en un establiment autoritzat per a la seva venda a particulars com a au de companyia, ni aquelles aus de corral mantingudes en un establiment comercial per a la seva posterior venda al detall a particulars. No obstant això, l’autoritat competent podrà autoritzar aquesta presència en els municipis no inclosos als annexos II i III de l’Ordre APA/2442/2006, de 27 de juliol, quan per la ubicació, la durada i les mesures de bioseguretat establertes al centre de concentració el risc d’entrada de la malaltia sigui baix.

 

2. Les explotacions ramaderes d’aus camperes o ecològiques poden comercialitzar els productes amb la referència concreta al sistema de cria que es produeix a l’explotació (campers o ecològics) durant el període de restricció, sempre que tinguin les dades del registre correctament actualitzades.

 

3. Aquestes mesures són d’aplicació a tot el territori de Catalunya i seran vigents des de la data de publicació d’aquesta Resolució fins al 15 de febrer de 2021, inclòs.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons estableixen l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 15 de desembre de 2020

 

Elisenda Guillaumes Cullell

Directora general d’Agricultura i Ramaderia

(20.351.061)Document PDF
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar