Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LA FCC SOL·LICITA ALS PARTITS POLÍTICS QUE INCLOGUIN, DE MANERA EXPLÍCITA, LA CAÇA ALS SEUS PROGRAMES ELECTORALSLa FCC sol·licita als partits polítics que incloguin, de manera explícita, la caça als seus programes electorals

La FCC sol·licita als partits polítics que incloguin, de manera explícita, la caça als seus programes electorals

05/08/2020
La FCC ha enviat una carta als diferents partits polítics que conformen l’arc parlamentari català on s´especifiquen diferents punts sobre els quals els responsables polítics haurien de posicionar-se i reflectir les seves propostes.

Una vegada revisats els seus anteriors programes electorals i d'acord amb les carències que observades, des de la Federació Catalana de Caça s'insta a les formacions polítiques a especificar als seus programes electorals tot un seguit de línies principals com posar en valor la importància social de la caça, la redacció d’una nova Llei de caça adaptada a les necessitats del segle XXI, promoure un programa educatiu per explicar la caça a les futures generacions, ajudar al col·lectiu d’una manera decidida en les seves actuacions per danys a l’agricultura i promoure normatives consensuades amb el sector per tal d'afavorir I'equilibri dels ecosistemes, les practiques agrícoles compatibles amb la conservació del medi natural i els aprofitaments cinegètics sostenibles


 

Benvolgut/da,

 

 

Ens adrecem a vostès, una vegada més, perquè la recent aprovació de la Llei 5/2020 i tot el desgavell que ha suposat pel col·lectiu caçador de Catalunya, ens sembla el símptoma inequívoc de que la caça no pot seguir sent ignorada, o en el millor deis casos, infravalorada i com a conseqüència mal gestionada, per l'Administració Pública de Catalunya.

 

La caça és molt més que un esport o una simple afició que es desenvolupa a I'aire lliure, com a mostra de la seva importància i tradició és I'única activitat amb com a mínim una societat a cada municipi de Catalunya. És una activitat que practiquen més de 63.000 catalans/es de tots els estrats socials i que contribueix de manera efectiva a la conservació de la biodiversitat, al desenvolupament econòmic del món rural i a la seva vertebració social.

 

La caça, no només té un impacte econòmic cabdal a les zones rurals per la despesa i la creació de lIocs de treball que genera I'activitat cinegètica (efecte directe, indirecte o induït), contribueix mitjançant taxes i impostos a les arques públiques i a més a més li estalvia milions, assumint de les pròpies butxaques dels caçadors i caçadores de Catalunya el cost de les batudes de caça per disminuir danys a I'agricultura, pal·liar els accidents amb animals cinegètics a les carreteres i reduir el risc i controlar la propagació de malalties (a animals de granja i/o persones). Fora del període hàbil de caça a més a més, el col·lectiu participa activament en moltes tasques de cura del medi natural i la fauna salvatge; recuperació de fonts naturals, instal·lació d'abeuradors per facilitar punts d'aigua a la fauna salvatge, manteniment de camins, repoblacions, etc.

 

Per tot això, volem demanar-Ios la inclusió explícita de la caça dins el seu programa electoral que d'acord amb les carències que hem observat, s'hauria d'especificar en les següents línies principals:

 

  • Compromís de transmetre la importància de la caça al nostre país

 

  • Impulsar la creació d'una Llei de caça pròpia que substitueixi I'actual norma preconstitucional de 1970. Aquest nou text ha de ser modern, adaptat a la realitat actual i consensuat amb el col·lectiu i la Federació Catalana de Caça en representació d'aquest.

 

  • Promoure un programa d'educació ambiental per explicar la caça a les noves generacions

 

  • Promoure i donar suport a través dels ajuntaments, diputacions, consells comarcals, etc. a la feina feta per les Societats de Caça de la zona pel que fa a les actuacions destinades a disminuir o prevenir els danys a I'agricultura, pal·liar els accidents tràfic i controlar la propagació malalties.

 

  • Promoure a través dels departaments d' Agricultura i Territori i Sostenibilitat, normatives consensuades amb el sector per tal d'afavorir I'equilibri dels ecosistemes, les practiques agrícoles compatibles amb la conservació del medi natural i els aprofitaments cinegètics sostenibles.

 

 

Ignorar I'activitat, menysprear-Ia o infragestionar-Ia portarà conseqüències greus en àmbits importantíssims que tindran un impacte molt evident en el dia a dia dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, encara que visquin a les gran urbanitzacions, i no vulguin sentir a parlar de la caça. Com a exemple del que estem dient, la Pesta Porcina Africana (PPA) podria entrar a Catalunya en qualsevol moment afectant greument una de les seves indústries capdavanteres com és la del porcí.

 

Preguem que prenguin la iniciativa abans no sigui massa tard i s'expliqui el que realment és la caça i tots els beneficis que reporta, acabant amb estereotips i estigmes que ningú fa res per aturar i es posi en marxa una regulació de la caça a Catalunya que realment respongui a les necessitats de I'activitat d'avui i del futur, parlant amb aquells que coneixen I'activitat i el medi natural, el col·lectiu caçador de Catalunya.

 

 

Moltes gràcies.

 

Sergi Sánchez

President de la Federació Catalana de Caça

 


 

La FCC solicita a los partidos políticos que incluyan, de forma explícita, la caza en sus programas electorales

 

La FCC ha enviado una carta a los diferentes partidos políticos que conforman el arco parlamentario catalán donde se especifican diferentes puntos sobre los que los responsables políticos deberían posicionarse y reflejar sus propuestas.

 

 

Apreciado/apreciada,


Nos dirigimos a ustedes, una vez más, porque la reciente aprobación de la Ley 5/2020 y todo el desbarajuste que ha supuesto para el colectivo cazador de Cataluña, nos parece el síntoma inequívoco de que la caza no puede seguir siendo ignorada, o en el mejor de los casos, infravalorada y como consecuencia mal gestionada, por la Administración Pública de Cataluña.

 

La caza es mucho más que un deporte o una simple afición que se desarrolla al aire libre, como muestra de su importancia y tradición es la única actividad con al menos una sociedad cada municipio de Cataluña. Es una actividad que practican más de 63.000 catalanes / as de todos los estratos sociales y que contribuye de manera efectiva a la conservación de la biodiversidad, el desarrollo económico del mundo rural y en su vertebración social.

 

La caza, no sólo tiene un impacto económico capital en las zonas rurales por el gasto y la creación de lugares de trabajo que genera la actividad cinegética (efecto directo, indirecto o inducido), contribuye mediante tasas e impuestos a las arcas públicas y además además le ahorra millones, asumiendo de los propios bolsillos de los cazadores y cazadoras de Cataluña el coste de las batidas de caza para disminuir daños a la agricultura, paliar los accidentes con animales cinegéticos en las carreteras y reducir el riesgo y controlar la propagación de enfermedades (en animales de granja y / o personas). Fuera del periodo hábil de caza además, el colectivo participa activamente en muchas tareas de cuidado del medio natural y la fauna salvaje; recuperación de fuentes naturales, instalación de bebederos para facilitar puntos de agua a la fauna salvaje, mantenimiento de caminos, repoblaciones, etc.

 

Por todo ello, queremos pedirles la inclusión explícita de la caza dentro de su programa electoral, que de acuerdo con las carencias que hemos observado, debería especificarse en las siguientes líneas principales:

 

• Compromiso de transmitir la importancia de la caza en nuestro país

 

• Impulsar la creación de una Ley de caza propia que sustituya el actual norma preconstitucional de 1970. Este nuevo texto debe ser moderno, adaptado a la realidad actual y consensuado con el colectivo y la Federación Catalana de Caza en representación de este.

 

• Promover un programa de educación ambiental para explicar la caza a las nuevas generaciones

 

• Promover y apoyar a través de los ayuntamientos, diputaciones, consejos comarcales, etc. al trabajo realizado por las Sociedades de Caza de la zona con respecto a las actuaciones destinadas a disminuir o prevenir los daños a la agricultura, paliar los accidentes tráfico y controlar la propagación enfermedades.

 

• Promover a través de los departamentos de Agricultura y Territorio y Sostenibilidad, normativas consensuadas con el sector para favorecer el equilibrio de los ecosistemas, las prácticas agrícolas compatibles con la conservación del medio natural y los aprovechamientos cinegéticos sostenibles.

 


Ignorar la actividad, despreciarla o infragestionarIa traerá consecuencias graves en ámbitos importantísimos que tendrán un impacto muy evidente en el día a día de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, aunque vivan a grandes urbes, y no quieran oír hablar de la caza. Como ejemplo de lo que estamos diciendo, la Peste Porcina Africana (PPA) podría entrar en Cataluña en cualquier momento afectando gravemente a una de sus industrias punteras como es la del porcino.

 

Rogamos que tomen la iniciativa antes de que sea demasiado tarde y se explique lo que realmente es la caza y todos los beneficios que reporta, acabando con estereotipos y estigmas que nadie hace nada para detener y se ponga en marcha una regulación de la caza en Cataluña que realmente responda a las necesidades de la actividad de hoy y del futuro, hablando con aquellos que conocen la actividad y el medio natural, el colectivo cazador de Cataluña.

 


Muchas gracias.

Sergi Sánchez
Presidente de la Federación Catalana de Caza

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar