Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

ENTREVISTA A MARC COSTA, DIRECTOR GENERAL DEL COS D´AGENTS RURALS DE CATALUNYAEntrevista a Marc Costa, director general del cos d´Agents Rurals de Catalunya

24/07/2020
Marc Costa, director general dels AA.RR. “hem d’esmerçar els nostres esforços per posar en valor el paper estratègic de la caça per al conjunt de la societat”

El màxim responsable del cos d’Agents Rurals de Catalunya i director general d’Ecosistemes Forestals valora molt positivament la proposta presentada per la Territorial de Caça de Girona i la FCC per tal d’establir una metodologia específica de censos de senglar, consensuada amb totes les parts afectades –sector cinegètic, administració, pagesia- que permeti obtenir una “fotografia” real de les densitats d’aquesta espècie cinegètica a les diferents APC de Girona i que serveixi de referència a l’hora de realitzar actuacions excepcionals per danys.

 

El conflicte “endèmic”, entre caçadors, Agents Rurals i, en certa manera, pagesos, en algunes zones de Girona com a conseqüència de la realització d’actuacions excepcionals de caça per danys a l’agricultura, derivada de la proliferació de senglars (Girona és la demarcació de Catalunya amb una major densitat d’animals d’aquesta espècie), ha donat un gir de guió i ha entrat en vies de solució gràcies a la proposta presentada, conjuntament per la Federació Catalana de Caça i la Territorial de Girona d’establir una metodologia específica de censos de senglar per tal d’obtenir dades reals de les densitats d’aquests animals en aquells vedats amb conflictes recurrents, especialment a la zona de les Gavarres.

 

Els responsables federatius van presentar aquesta proposta en el decurs d’una reunió mantinguda el passat 6 de juliol a la delegació del DARP a Girona, amb presència, entre altres, de Marc Costa, director general dels Agents Rurals de Catalunya i d’Ecosistemes Forestals.

 

El màxim responsable del AA.RR a Catalunya considera que “aquesta mesura presentada per Josep Blanquera i Sergio Sànchez (presidents respectius de la Territorial de Girona i la Federació Catalana de Caça) és un bon camí per trobar una solució a aquest conflicte, que ve d’anys enrere, derivat de les actuacions excepcionals per danys a l’agricultura. Fins ara, ens trobàvem en una situació complexa on, a vegades, com administració, ens veiem requerits a actuar per danys a l’agricultura en diferents àrees de caça on algunes societats de caçadors o bé no podien o no volien actuar, en considerar que no hi havia una densitat que justifiqués l’actuació o que els danys no eren tals. Algunes d’aquestes actuacions han esdevingut l’origen d’aquesta situació de conflicte entre els responsables de les diferents APC, societats de caçadors i l’administració - cos d’Agents Rural. Aquesta proposta metodològica de censos, que segueix el camí de les accions dutes a terme a les Terres de l’Ebre, servirà per trobar una solució al problema consensuada entre el sector cinegètic, l’agrícola i el cos d’Agents Rurals”.

 

Aquesta nova metodologia de censos acurada i adequada a les necessitats de cada zona de caça, fins ara realitzats tenint sols en compte els animals capturats, servirà “per tenir una fotografia real, la mateixa per a tothom, de la densitat de senglars de cada zona, que ens servirà de referència per actuar en conseqüència quan sigui necessari i d’acord a les lleis i necessitats del territori”, manifestà Marc Costa.

 

Les conseqüències de la Covid-19 estan esdevenint un fre per la posada en marxa de moltes iniciatives en tots els àmbits; malgrat això, el director general del CAR considera que “probablement al setembre tindrem establerts els protocols específics per la realització d’aquests censos. Insisteixo, una metodologia consensuada amb totes les parts implicades –societats de caçadors, titulars de les APC, DARP, CAR, representants de la pagesia (UA, JARC), propietaris, Federació-. Els nostres tècnics, tenint com a referent la proposta metodològica presentada per la Federació, estan treballant per definir les zones, rutes, etc... per tal d’establir una metodologia de treball efectiva, però que alhora no suposi un càrrega de treball excessiva per als caçadors i pagesos. En aquests moments, és bàsic establir una relació col·laborativa entre totes les parts, que posi pau al conflicte viscut als darrers temps i que sigui beneficiosa per a tothom”.

 

De manera paral·lela a la presentació d’aquesta proposta metodològica, Josep Blanquera i la seva junta directiva s’han reunit amb les societats de caçadors per explicar-los, de primera mà, aquesta proposta metodològica, rebent una bona acollida per part dels seus respectius responsables. En aquest sentit, Marc Costa destaca l’esperit de col·laboració i esforç per arribar a una entesa per part dels responsables federatius i les societats de caçadors. “Valorem molt positivament el treball dut a terme per part dels directius de la Federació de Caça de Girona i el conjunt de societats afectades. Som conscients de que és una situació força complicada i per això encara té més valor aquest esforç. Necessitem treballar plegats administració, cos d’Agents Rural, caçadors i caçadores, responsables de les APC. Sense el seu suport i col·laboració aquesta acció no tindria sentit”.

 

Davant l’increment en el nombre d’actuacions excepcionals per danys a l’agricultura realitzades per part dels caçadors i caçadores gironins als darrers anys, Marc Costa destaca la importància d’aquest col·lectiu en la seva tasca de control cinegètic evitant un greu problema social, tant pel que fa als danys provocats a l’agricultura, la seguretat vial, com per la possible transmissió de malalties per part d’aquests animals –PPA, tuberculosi, etc.-  “L’esforç que estan realitzant els caçadors i caçadores en benefici de la societat és real i manifest. A l’hora d’anar a caçar, en el seu dia a dia, cada vegada pesa més la vessant social: control del medi i d’espècies cinegètiques, que l’esportiva i lúdica. Som molt conscients dels beneficis que aporta l’activitat cinegètica i crec que per part de l’administració hem de fer un esforç més significatiu per posar en valor aquesta realitat. La societat en general no valora en la seva justa mesura la importància d’aquesta tasca social dels caçadors. Sense la seva actuació els danys provocats per aquestes espècies seria desmesurat. Com administració estem obligats a ajudar als caçadors i a explicar i conscienciar a la societat en general, d’una manera molt més clara, la significació i necessitat de les seves actuacions”.

 

Les actuacions per danys a l’agricultura comporten per al col·lectiu de caçadors, entre altres aspectes, una significativa despesa econòmica. Tal i com ja s’havia avançat fa uns dies, Marc Costa va assenyalar que “D’acord amb la FCC i les diferents Territorials establirem una línia d’ajuts, concretament 50.000 €, que es destinaran a sufragar la contractació de les pòlisses per cobrir les despeses veterinàries que puguin patir els gossos en la seva participació en actuacions excepcionals per danys a l’agricultura que, en principi, estaran disponibles al mes de setembre”,

 

El director general del cos d’Agents Rurals de Catalunya també destaca la necessitat de cercar un model de caça i de gestió del medi natural adequat a les necessitats del segle XXI “És necessari adaptar la normativa, les lleis, a les necessitats actuals. Ja estem donant passes en aquesta direcció i en la redacció d’una nova Llei de Caça. Recentment hem aprovat l’ordre de predadors, la resolució de senyalitzacions, l’adaptació del decret de comercialització de carn de caça, estem treballant en la creació de la figura del caçador expert, etc. Per altra banda, com administració, hem de ser conscients de com evoluciona el col·lectiu. Hem de treballar per invertir la tendència i evitar la davallada contínua en el nombre de caçadors.  Com administració, ens pertoca una major implicació, explicar més i millor a la societat la importància cabdal del paper social de la caça”.

 

Finalment, Marc Costa també manifestà la necessitat de “deixar de banda els interessos particulars i treballar de manera conjunta. Per avançar és vital aconseguir aquesta entesa, recuperar la bona sintonia entre administració i el sector cinegètic, ja que tothom, la societat en general inclosa, en sortirem beneficiats”.

 

 

 

 


 

Marc Costa, director general de los AARR "debemos invertir nuestros esfuerzos para poner en valor el papel estratégico de la caza para el conjunto de la sociedad"

 

El máximo responsable del cuerpo de Agentes Rurales de Cataluña y director general de Ecosistemas Forestales valora muy positivamente la propuesta presentada por la Territorial de Caza de Girona y la FCC para establecer una metodología específica de censos de jabalí, consensuada con todas las partes afectadas -sector cinegético, administración, pagesia- que permita obtener una "fotografía" real de las densidades de esta especie cinegética en las diferentes APC de Girona y que sirva de referencia a la hora de realizar actuaciones excepcionales por daños.

 

El conflicto "endémico", entre cazadores, agentes rurales y, en cierto modo, agricultores, en algunas zonas de Girona como consecuencia de la realización de actuaciones excepcionales de caza por daños a la agricultura, derivadas de la proliferación de jabalíes ( Girona es la demarcación de Cataluña con una mayor densidad de animales de esta especie), ha dado un giro de guión y ha entrado en vías de solución gracias a la propuesta presentada conjuntamente por la Federación Catalana de Caza y la Territorial de Girona para establecer una metodología específica de censos de jabalí con el objetivo de obtener datos reales de las densidades de estos animales en aquellos cotos con conflictos recurrentes, especialmente en la zona de las Gavarres.

 

Los responsables federativos presentaron esta propuesta en el transcurso de una reunión mantenida el pasado 6 de julio en la delegación del DARP en Girona, con presencia, entre otros, de Marc Costa, director general de los agentes rurales de Cataluña y de Ecosistemas Forestales.

 

El máximo responsable del AA.RR en Cataluña considera que "esta medida presentada por Josep Blanquera y Sergio Sánchez (presidentes respectivos de la Territorial de Girona y la Federación Catalana de Caza) es un buen camino para encontrar una solución a este conflicto, que viene de años atrás, derivado de las actuaciones excepcionales por daños a la agricultura. Hasta ahora, nos encontrábamos en una situación compleja donde, a veces, como administración, nos veiamos requeridos a actuar por daños a la agricultura en diferentes áreas de caza donde algunas sociedades de cazadores o bien no podían o no querían actuar, al considerar que no había una densidad que justificara la actuación o que los daños no eran tales. Algunas de estas actuaciones han sido el origen de esta situación de conflicto entre los responsables de las diferentes APC, sociedades de cazadores y la administración - cuerpo de Agentes Rural. Esta propuesta metodológica de censos, que sigue el camino de las acciones llevadas a cabo en las Tierras del Ebro, servirá para encontrar una solución al problema consensuada entre el sector cinegético, el agrícola y el cuerpo de Agentes Rurales ".

 

Esta nueva metodología de censos ajustada y adecuada a las necesidades de cada zona de caza, hasta ahora realizados teniendo sólo en cuenta los animales capturados, servirá "para tener una fotografía real, la misma para todos, de la densidad de jabalíes de cada zona , que nos servirá de referencia para actuar en consecuencia cuando sea necesario y de acuerdo a las leyes y necesidades del territorio ", manifestó Marc Costa.

 

Las consecuencias de la Covid-19 están siendo un freno para la puesta en marcha de muchas iniciativas en todos los ámbitos; sin embargo, el director general del CAR considera que "probablemente en septiembre tendremos establecidos los protocolos específicos para la realización de estos censos. Insisto, una metodología consensuada con todas las partes implicadas -sociedades de cazadores, titulares de las APC, DARP, CAR, representantes del sector agrícola (UA, JARC), propietarios, Federación-. Nuestros técnicos, teniendo como referente la propuesta metodológica presentada por la Federación, están trabajando para definir las zonas, rutas, etc... con el fin de establecer una metodología de trabajo efectiva, pero que a la vez no suponga un carga de trabajo excesiva para los cazadores y agricultores. En estos momentos, es básico establecer una relación colaborativa entre todas las partes, que ponga paz al conflicto vivido en los últimos tiempos y que sea beneficiosa para todos ".

 

De manera paralela a la presentación de esta propuesta metodológica, Josep Blanquera y su junta directiva se han reunido con las sociedades de cazadores para explicarles, de primera mano, esta propuesta metodológica, recibiendo una buena acogida por parte de sus respectivos responsables. En este sentido, Marc Costa destaca el espíritu de colaboración y esfuerzo para llegar a un entendimiento por parte de los responsables federativos y las sociedades de cazadores. "Valoramos muy positivamente el trabajo llevado a cabo por parte de los directivos de la Federación de Caza de Girona y el conjunto de sociedades afectadas. Somos conscientes de que es una situación complicada y por eso aún tiene más valor este esfuerzo. Necesitamos trabajar juntos administración, Agentes Rural, cazadores y cazadoras, responsables de las APC. Sin su apoyo y colaboración esta acción no tendría sentido ".

 

Ante el incremento en el número de actuaciones excepcionales por daños a la agricultura realizadas por parte de los cazadores y cazadoras gerundenses los últimos años, Marc Costa destaca la importancia de este colectivo en su tarea de control cinegético evitando un grave problema social, tanto en relación con los daños provocados a la agricultura, la seguridad vial, como por la posible transmisión de enfermedades por parte de estos animales -PPA, tuberculosis, etc. "el esfuerzo que están realizando los cazadores y cazadoras en beneficio de la sociedad es real y manifiesto. A la hora de ir a cazar, en su día a día, cada vez pesa más la vertiente social: control del medio y de especies cinegéticas, que la deportiva y lúdica. Somos muy conscientes de los beneficios que aporta la actividad cinegética y creo que por parte de la administración tenemos que hacer un esfuerzo más significativo para poner en valor esta realidad. La sociedad en general no valora en su justa medida la importancia de esta labor social de los cazadores. Sin su actuación los daños provocados por estas especies sería desmedido. Como administración estamos obligados a ayudar a los cazadores y explicar y concienciar a la sociedad en general, de una manera mucho más clara, la significación y necesidad de sus actuaciones ".

 

Las actuaciones por daños a la agricultura suponen para el colectivo de cazadores, entre otros aspectos, un significativo gasto económico. Tal y como ya se había adelantado hace unos días, Marc Costa señala que "De acuerdo con la FCC y las diferentes Territoriales estableceremos una línea de ayudas, concretamente 50.000 €, que se destinarán a sufragar la contratación de las pólizas para cubrir los gastos veterinarios que puedan sufrir los perros en su participación en actuaciones excepcionales por daños a la agricultura que, en principio, estarán disponibles en el mes de septiembre ".

 

El director general del cuerpo de Agentes Rurales de Cataluña también destaca la necesidad de buscar un modelo de caza y de gestión del medio natural adecuado a las necesidades del siglo XXI "Es necesario adaptar la normativa, las leyes, a las necesidades actuales. Ya estamos dando pasos en esa dirección y en la redacción de una nueva Ley de Caza. Recientemente hemos aprobado la orden de predadores, la resolución de señalizaciones, la adaptación del decreto de comercialización de carne de caza, estamos trabajando en la creación de la figura del cazador experto, etc. Por otra parte, como administración, debemos ser conscientes de cómo evoluciona el colectivo. Debemos trabajar para invertir la tendencia y evitar el descenso continuado en el número de cazadores. Como administración, nos corresponde una mayor implicación, explicar más y mejor a la sociedad la importancia capital del papel social de la caza ".

 

Finalmente, Marc Costa también manifestó la necesidad de "dejar de lado los intereses particulares y trabajar de manera conjunta. Para avanzar es vital conseguir este entendimiento, recuperar la buena sintonía entre administración y el sector cinegético, ya que todo el mundo, la sociedad en general incluida, saldremos beneficiados ".

 

 

 

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar