Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

PRIMERES REACCIONS DE SUPORT DE DIFERENTS PARTITS POLÍTICS A LES REIVINDICACIONS DE LA FCC EN CONTRA LA DE LA LLEI 5/2020Federació Catalana de Caça 23/05/2020
PSC, Junts per Catalunya, Partit Demòcrata, Ciutadans han manifestat la seva voluntat de trobar una solució a les reivindicacions de la FCC en contra d’aquesta Llei 5/2020, tan perjudicial per al nostre col·lectiu.

La passada setmana han esdevingut uns dies força intens i de continues reunions per part de la Federació Catalana de Caça, amb el seu president, Sergio Sánchez, al capdavant amb representants de diferents formacions polítiques de Catalunya, així com amb membres del Govern de la Generalitat, com la mantinguda el passat dijous amb la consellera del DARP, la senyora Teresa Jordà. Una primera reunió, raonablement positiva, que va permetre posar un punt de partida per trobar una solució de consens a aquesta situació tan perniciosa.

 

Fruit d’aquestes converses i de la campanya de protesta impulsada per la FCC Catalana de Caça i les diferents Territorials, que ha tingut com a conseqüencia, entre altres factors, l’aturada de la caça a Catalunya i que ha rebut milers de suports, tant dels caçadors i caçadores de Catalunya, com de societats de caçadors, responsables d’APC del nostre territori, com externs arribats del conjunt de l’Estat (el nostre més sincer agraïment per la vostra valentia, compromís, solidaritat i esforç) estem rebent les primeres reaccions en positiu de diferents formacions polítiques de l’arc parlamentari català.

 

En aquest sentit, el PSC va presentar el passat 19 de maig una bateria de preguntes a la Mesa del Parlament, entre altres Quines accions ha impulsat el Govern els darrers anys per tal de donar a conèixer l’activitat de la caça i la importància del control cinegètic al territori –al final d’aquesta nota podeu accedir al document complet -.

 

Per la seva banda, Rosa Pujol, portaveu del grup Junts per Catalunya a la Diputació de Lleida va impulsar una moció de suport al col·lectiu de caçadors pel que fa a la nova Llei 5/2020 de 29 d’abril.

 

Entre altres punts d’aquesta  moció  –que us adjuntem al final del document- destaquem la seva petició de donar suport a les reivindicacions del col·lectiu dels caçadors/es de Catalunya pel que fa a les sancions desmesurades previstes en la Llei 5/2020, a la vegada que posen de manifest la gran tasca duta a terme pel nostre col·lectiu en benefici de la gestió de les espècies cinegètiques i l’equilibri ecosistèmic, l’ajuda al sector agrícola i ramader pel que fa als danys de fauna o la reducció de la sinistralitat entre vehicles i animals salvatges, entre altres. Així mateix, en aquest document s’exigeix la suspensió, fins que no s’assoleixi un consens, de les sancions imposades a la Llei 5/2020, pel que fa a l’activitat cinegètica amb exempció de la que afecta a furtivisme i maltractament animal. Cal recordar, que la FCC també està totalment d’acord amb les sancions aprovades en la Llei 5/2020 en aquest punt en concret.

 

Junts per Catalunya a les Terres de l’Ebre també s’ha manifestat en termes semblants presentant mocions en suport al col·lectiu de caçadors pel malestar generat per l’aprovació de la Llei 5/2020. El tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Deltebre Robert Bertomeu va manifestar que “Junts per Catalunya estem al costat de la Federació Catalana de Caça”. “Hem d’entendre la caça com a part integrant de la natura que permet l’equilibri de les diferents poblacions d’animals existents als nostres territoris”, que també va recordar que “la caça ajuda a la conservació de la fauna salvatge i el manteniment de la biodiversitat”.

 

La moció també explica que “per realitzar aquests canvis en les normatives i aplicar sancions no s’ha tingut en compte l’opinió del col·lectiu de caçadors ni de la Federació Catalana de Caça i tampoc s’ha consultat als municipis del món rural”. L’alcalde de Gandesa, Carles Luz va lamentar “poca sensibilitat de la conselleria d’Agricultura amb la Federació Catalana de Caça”, que representa més de 60.000 caçadors i en aquesta línia ha demanat “que es reprengui el diàleg i s’escoltin les reivindicacions del sector i dels alcaldes afectats”.

 

La moció insta als diferents ajuntaments i consells comarcals a donar suport a les reivindicacions dels col·lectius de caçadors, a que la conselleria d’Agricultura reprengui el diàleg amb la Federació de Caça i a instar a la Generalitat a promoure una Llei Catalana de Caça ajustada a la realitat i necessitats del territori.

 

Cal destacar, que diferents alcaldes de Catalunya també s’ha manifestat a favor de les reivindicacions de la FCC.

 

Per altra banda, ahir també es va mantenir una positiva reunió amb responsables del Partit Demòcrata de Catalunya que també van manifestar la seva voluntat de trobar una solució raonable, positiva i de respecte per als interessos del col·lectiu de caçadors i caçadores de Catalunya i la caça en general.

 

Per la seva banda, el passat 18 de maig, Lorena Roldán, portaveu i Javier Riba, diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans van presentar una proposta de resolució sobre el desproporcionat increment del règim sancionador al sector de la caça imposat per la Llei 5/2020. Entre altres aspectes, en aquesta proposta, que trobareu al final del document, Cs interpel·la al Govern de la Generalitat per a que convoqui una taula de negociació amb el sector de la caça a l’objecte de consensuar i racionalitzar el règim sancionador, recentment aprovat per la Llei 5/2020 de 29 d’abril. Així mateix, es sol·licita que es modifiqui, via Decret Llei, els acords adoptats per l’esmentada taula.

 

Encara resta molt camí per recórrer; però, sens dubte, són unes primeres passes esperançadores per tal de cercar una necessària solució al despropòsit que suposa l’aplicació d’aquesta Llei i aconseguir el reconeixement real del significatiu paper que juga la caça per al conjunt de Catalunya en aspectes cabdals com la correcta gestió del medi natural, el control d’espècies cinegètiques, les actuacions per danys a l’agricultura, evitar problemes per la seguretat vial, control de la PPA, etc.

 

#viscalacaça #endefensadelacaça 

 

Som tradició, som present, som futur, som passió, som gestió d'habitats, som respecte a la natura, som suport a l'agricultura i la ramaderia, som estima al territori, som control cinegètic, som col·laboradors necessàris, som família, som respecte, som coneixement del medi, som necessaris, som... persones, som caçadors i caçadores. A canvi del SOM sols volem RESPECTE

 


 

Primeras reacciones de apoyo de diferentes partidos políticos a las reivindicaciones de la FCC en contra la de la Ley 5/2020

 

PSC, Junts per Catalunya, Partido Demócrata de Cataluña y Ciutadans han manifestado su voluntad de encontrar una solución a las reivindicaciones de la Federación Catalana de Caza en contra de esta ley, que perjudica de una manera tan significativa al colectivo de cazadores / as de Cataluña y para buscar un posicionamiento más claroy definido al respecto del modelo de caza que quiere impulsar el Gobierno de Cataluña para los próximos años.

 

La pasada semana han sido unos días muy intensos y de continuas reuniones por parte de la Federación Catalana de Caza, con su presidente, Sergio Sánchez, al frente con representantes de diferentes formaciones políticas de Cataluña, así como con miembros del Gobierno de la Generalitat, como la mantenida el pasado jueves con la consejera del DARP, la señora Teresa Jordà. Una primera reunión, razonablemente positiva, que permitió poner un punto de partida para buscar una solución de consenso a esta situación tan perniciosa.

 

Fruto de estas conversaciones y de la campaña de protesta impulsada por la FCC Catalana de Caza y las diferentes Territoriales, que ha tenido como consecuncia, entre otros factores, la parada de la caza en Cataluña y que ha recibido miles de apoyos tanto de los cazadores y cazadoras de Cataluña, como de sociedades de cazadores, responsables de APC de nuestro territorio, como externos llegados del conjunto del Estado (nuestro más sincero agradecimiento por vuestra valentía, compromiso, solidaridad y esfuerzo) estamos recibiendo las primeras reacciones en positivo de diferentes formaciones políticas del arco parlamentario catalán.

 

En este sentido, el PSC presentó el pasado 19 de mayo una batería de preguntas a la Mesa del Parlamento, entre otras ¿Qué acciones ha impulsado el Gobierno en los últimos años con el fin de dar a conocer la actividad de la caza y la importancia del control cinegético en el territorio -al final de esta nota podéis acceder al documento completo).

 

Por su parte, Rosa Pujol, portavoz del grupo Junts per Catalunya en la Diputación de Lleida ha impulsado una moción de apoyo al colectivo de cazadores en relación con nuestras reivindicaciones al respecto de la Ley 5/2020.

 

Entre otros puntos de esta moción -que os adjuntamos al final del documento- destacamos su petición de apoyar las reivindicaciones del colectivo de los cazadores/as de Cataluña con respecto a las sanciones desmesuradas previstas en la Ley 5/2020, a la vez que ponen de manifiesto la gran labor llevada a cabo por nuestro colectivo en beneficio de la gestión de las especies cinegéticas y el equilibrio ecosistémico, la ayuda al sector agrícola y ganadero en cuanto a los daños de fauna o la reducción de la siniestralidad entre vehículos y animales salvajes, entre otros. Asimismo, en este documento se exige la suspensión, hasta que no se alcance un consenso, de las sanciones impuestas en la Ley 5/2020, en cuanto a la actividad cinegética con exención de la que afecta a furtivismo y maltrato animal. Cabe recordar, que la FCC también está totalmente de acuerdo con las sanciones aprobadas en la Ley 5/2020 en este punto en concreto.

 

Junts per Catalunya de las Tierras del Ebro también se ha manifestado en términos similares presentando mociones de apoyo al colectivo de cazadores por el malestar generado por la aprobación de la Ley 5/2020. El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Deltebre Robert Bertomeu manifestó que "Junts per Catalunya estamos junto a la Federación Catalana de Caza". "Debemos entender la caza como parte integrante de la naturaleza que permite el equilibrio de las diferentes poblaciones de animales existentes en nuestros territorios", quien también recordó que "la caza ayuda a la conservación de la fauna salvaje y el mantenimiento de la biodiversidad ".

 

La moción también explica que "para realizar estos cambios en las normativas y aplicar sanciones no se ha tenido en cuenta la opinión del colectivo de cazadores ni de la Federación Catalana de Caza y tampoco se ha consultado a los municipios del mundo rural ". El alcalde de Gandesa, Carles Luz lamentó "poca sensibilidad de la conselleria de Agricultura con la Federación Catalana de Caza", que representa más de 60.000 cazadores y en esta línea ha pedido "que se reanude el diálogo y se escuchen reivindicaciones del sector y de los alcaldes afectados ".

 

La moción insta a los diferentes ayuntamientos y consejos comarcales a apoyar las reivindicaciones de los colectivos de cazadores, a que la conselleria de Agricultura reanude el diálogo con la Federación de Caza y a instar a la Generalitat a promover una Ley Catalana de Caza ajustada a la realidad y necesidades del territorio.

 

Cabe destacar, que diferentes alcaldes de Cataluña también se ha manifestado a favor de las reivindicaciones de la FCC.

 

Por otra parte, ayer también se mantuvo una positiva reunión con responsables del Partido Demócrata de Cataluña que también manifestaron su voluntad de buscar una solución razonable, positiva y de respeto para los intereses del colectivo de cazadores y cazadoras de Cataluña y la caza en general.

 

Por su parte, el pasado 18 de mayo, Lorena Roldán, portavoz y Javier Riba, diputados del Grupo Parlamentario de Ciudadanos presentaron una propuesta de resolución sobre el desproporcionado incremento del régimen sancionador en el sector de la caza impuesto por la Ley 5/2020 . Entre otros aspectos, en esta propuesta -que se encuentra al final del document-, Cs interpela al Gobierno de la Generalidad para que convoque una mesa de negociación con el sector de la caza al objeto de consensuar y racionalizar el régimen sancionador, recientemente aprobado por la Ley 5/2020 de 29 de abril. Asimismo, se solicita que se modifique, vía Decreto Ley, los acuerdos adoptados por dicha mesa.

 

Todavía queda mucho camino por recorrer; pero, sin duda, son unos primeros pasos esperanzadores para buscar una necesaria solución al despropósito que supone la aplicación de esta Ley y para conseguir el reconocimiento real del significativo papel que juega la caza para el conjunto de Cataluña en aspectos cruciales como la correcta gestión del medio natural, el control de especies cinegéticas, las actuaciones por daños a la agricultura, evitar problemas para la seguridad vial, control de la PPA, etc.

 

#vivalacaza #endefensadelacaça

 

Somos tradición, somos presente, somos futuro, somos pasión, somos gestión de habitats, somos respecto a la naturaleza, somos apoyo a la agricultura y la ganadería, somos estima el territorio, somos control cinegético, somos colaboradores necesarios, somos familia, somos respecto, somos conocimiento del medio, somos necesarios, somos ... personas, somos cazadores y cazadoras. A cambio del SOMOS sólo queremos RESPETO

 

 Document amb les diferents propostes, mocions de suport, consultes a la mesa del Parlament dels partits PSC, Junts per Catalunya i Ciutadans
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar