Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA DEMANA AL SERVEI D´ACTIVITATS CINEGÈTIQUES DEL DEPARTAMENT D´AGRICULTURA QUE ES MODIFIQUI EL PERÍODE HÀBIL DEL CABIROLFederació Catalana de Caça 08/05/2020
S´ha perdut gran part del període hàbil i cal afavorir al màxim el seu aprofitament per complir amb els Plans Tècnics de Gestió Cinegètica, rebaixar els danys a l´agricultura i evitar accidents de trànsit

A les alçades de la temporada en la que ens trobem i tenint en compte els possibles escenaris de desconfinament, i per tant, del moviment de persones entre províncies, des de la Federació Catalana de Caça considerem que cal modificar el període hàbil d’aquesta espècie per tal d’afavorir al màxim el seu aprofitament i aconseguir complir els Plans Tècnics de Gestió Cinegètica, rebaixar els danys a l'agricultura (hi ha un greu problema al Priorat que es podria estendre) i evitar accidents de trànsit.

 

Malgrat que sabem que la temporada del cabirol és llarga, les èpoques realment bones i/o efectives són curtes. Un dels moments en el qual es pot caçar aquesta espècie més fàcilment és a l’inici del període hàbil (de l'u d'abril al 15 de maig). A partir de llavors els mascles entren al bosc i per aguait (o acostament en algun cas) és gairebé impossible trobar-los. Aquest període, per desgràcia, ja s’ha perdut. A partir d’ara, no és fins al juny/juliol (i agost a muntanya) que es tornen a deixar veure per època de zel.

 

A tot això, cal tenir en compte que on hi ha més nombre de caçadors que es desplacen a altres províncies per practicar la caça és a la província de Barcelona. Si tal i com sembla, serà la darrera on els seus habitants podran viatjar a la resta de províncies, ens trobarem que els caçadors tot just podran caçar el cabirol 30 dies.


La proposta que hem plantejat és que, de manera excepcional enguany, no s'interrompi el període hàbil d'aprofitament del cabirol mascle per acostament o aguait, allargant-lo fins al 6 de setembre.


També hem insistit, una vegada més, que aquest any més que mai, els precintes han d'estar a disposició dels serveis territorials tan aviat com sigui possible. Amb aquest objectiu, hem posat a la seva disposició tots els mitjans de la FCC i de les nostres representacions territorials per distribuir-los de manera immediata entre les societats de caçadors federades, per tal que els/les caçadors/es en disposin el primer dia hàbil que puguin sortir.


I finalment, volem que s’inclogui la possibilitat de notificació de captura a la nostra App dins de l’Ordre de Vedes d’enguany, ja que compleix tots els requisits necessaris i facilitaria la tasca de vigilància i seguiment i la de notificació del caçador/a.

 

 


 

La Federación Catalana de Caza pide al Servicio de Actividades Cinegéticas del Departamento de Agricultura que se modifique el período hábil del corzo

Se ha perdido gran parte del período hábil y hay que favorecer al máximo su aprovechamiento para cumplir con los Planes Técnicos de Gestión Cinegética, rebajar los daños a la agricultura y evitar accidentes de tráfico


En el momento de la temporada en el que nos encontramos y teniendo en cuenta los posibles escenarios de desconfinamiento, y por tanto, del movimiento de personas entre provincias, desde la Federación Catalana de Caza consideramos que se debe modificar el periodo hábil de esta especie para favorecer al máximo su aprovechamiento y conseguir cumplir los Planes Técnicos de Gestión Cinegética, rebajar los daños a la agricultura (hay un grave problema en el Priorat que se podría extender) y evitar accidentes de tráfico.

A pesar de que sabemos que la temporada del corzo es larga, las épocas realmente buenas y/o efectivas son cortas. Uno de los momentos en los que se puede cazar esta especie más fácilmente es al inicio del período hábil (del 1 de abril al 15 de mayo). A partir de entonces los machos entran en el bosque y por espera (o rececho en algún caso) es casi imposible encontrarlos. Éste período, por desgracia, ya se ha perdido. A partir de ahora, no es hasta junio/julio (y agosto en la montaña) que se vuelven a dejar ver por época de celo.

A todo esto, hay que tener en cuenta que dónde hay más número de cazadores que se desplazan a otras provincias para practicar la caza es en la provincia de Barcelona. Si tal y como parece, será la última en la que sus habitantes podrán viajar al resto de provincias, nos encontraremos que los cazadores apenas podrán cazar el corzo 30 días.

La propuesta que hemos planteado es que, de manera excepcional éste año, no se interrumpa el periodo hábil de aprovechamiento del corzo macho por rececho o espera, alargándolo hasta el 6 de septiembre.

También hemos insistido, una vez más, que este año más que nunca, los precintos tienen que estar a disposición de los servicios territoriales tan pronto como sea posible. Con este objetivo, hemos puesto a su disposición todos los medios de la FCC y de nuestras Representaciones Territoriales para distribuirlos de manera inmediata entre las sociedades de cazadores federadas, para que los/las cazadores/as dispongan de ellos el primer día hábil que puedan salir.

Y finalmente, queremos que se incluya la posibilidad de notificación de captura en nuestra App dentro de la Orden de Vedas de éste año, ya que cumple todos los requisitos necesarios y facilitaría la tarea de vigilancia y seguimiento y la notificación del cazador/a.

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar