Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

EL DEPARTAMENT D´AGRICULTURA NOTIFICA A LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA COM S´ACTUARÀ EN CAS DE SOL·LICITUDS D´ACTUACIONS PER DANYS FINS QUE S´ACABI L´ESTAT D´ALARMAEl Departament d´Agricultura notifica a la Federació Catalana de Caça com s´actuarà en cas de sol·licituds d´actuacions per danys fins que s´acabi l´Estat d´Alarma

24/04/2020

Com ja sabeu, des de que es va declarar l'Estat d’Alarma per tal de controlar l’expansió del Covid-19, es van prohibir tots els aprofitaments cinegètics. La petició expressa del Ministeri d’Agricultura a la Generalitat de Catalunya de que es controlessin les poblacions d'alguns animals cinegètics pels danys als cultius, entre d'altres motius, ha fet menys restrictiva la situació.


A patir d’avui, sempre a petició dels pagesos afectats, hi ha la possibilitat d’actuació per tal de minimitzar els danys a l’activitat agrària per part de les espècies cinegètiques. Per realitzar aquests controls, que seran tramitats i coordinats pels serveis tècnics dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura en col·laboració amb les àrees regionals del CAR, ja es pot autoritzar a caçadors a realitzar, en solitari o juntament amb membres del CAR, actuacions de control o de prevenció de danys.


NO es tracta d’un retorn a l'activitat cinegètica ordinària, sinó exclusivament autoritzacions extraordinàries, amb una sèrie d’instruccions específiques. Tanmateix aquesta forma d’actuar es limitarà només al període en que encara es mantinguin les restriccions marcades per l'Estat d'Alarma.

Les espècies objecte de control seran el porc senglar, el conill, l’estornell vulgar, la garsa, el tudó, el cérvol, el cabirol, la daina i el mufló. Els mètodes de captura que s’autoritzaran seran els aguaits diürns segons es determini, els aguaits nocturns amb l’auxili de focus (que només podrà fer-se amb un màxim d'una persona per punt d’aguait) i la caça amb fura i sendera amb l’auxili d’arma de foc. Tot això, sense perjudici de les que pugui realitzar el Departament d'Agricultura directament en determinats llocs, com a titular del terreny cinegètic (Reserves Nacionals de Caça o Zones de Caça Controlada), per urgència, per acord amb els titulars o altres situacions similars.


Tal i com ja estava estipulat abans de l'Estat d'Alarma, en tots els casos en que hi hagi una sol·licitud per danys caldrà que els membres del CAR realitzin una inspecció i aixequin un acta que certifiqui la severitat dels danys, la necessitat d’actuació o el risc de transmissió de malalties. Un cop fet això, els pagesos o ramaders afectats que siguin caçadors (en els seus terrenys) podran actuar. En el cas de necessitar l'ajuda dels caçadors es contactarà de manera preferent amb la Societat de Caçadors local o amb les persones que indiqui el titular del terreny cinegètic. En tots els casos, els Serveis Territorials i els membres del CAR es posaran en contacte amb els titulars dels terrenys cinegètics per poder col·laborar.


Des de la Federació Catalana de Caça preguem que totes les societats de caçadors afectades per danys a l'agricultura a les seves APC tinguin preparat un llistat de socis locals disposats a col·laborar amb aquestes actuacions excepcionals per tal d'agilitzar les actuacions tant bon punt ens ho demani el CAR o els serveis territorials del DARPA. Cal tenir en compte que preferentment les persones que actuïn no han de ser grup de risc, han de ser menors de 60 anys, sense patologies cròniques ni immunodeprimits. Com sempre els caçadors hauran d’estar en possessió de tota la documentació i de les assegurances obligatòries. Recordem a tots els/les federats/des que, en cas de que la seva llicència de caça o la seva assegurança hagi vençut, tot el personal de la Federació Catalana de Caça així com la nostra web està 100% operativa per renovar-les. Per fer les actuacions hauran de dur, juntament amb la còpia de l'autorització excepcional que els proporcionaran, còpia de l’acta d’inspecció on consti el seu nom i DNI.


Tots els agents de l’autoritat, dels diferents cossos, estan sent informats d’aquest tipus de procediment, per tal d’evitar que hi hagi cap problema, i no caldrà dur altre documentació que justifiqui el desplaçament i l’actuació, que la que acabem d’indicar. En el cas que hi hagués algun problema, les persones autoritzades s'hauran de posar en contacte amb el Cap de Sala del Control Central del CAR, trucant al número 93.561.70.00.


Des del Departament d'Agricultura es determinarà el calendari d’actuacions i, un cop fixat, les persones actuants hauran de donar avís al cap de sala del CAR abans de dur-les a terme. Els caçadors no podran realitzar cap actuació per a la qual no estiguin autoritzats, i desenvoluparan les seves actuacions en coordinació amb el CAR.


En tot moment s'hauran de complir els requisits i recomanacions establertes per l’autoritat sanitària per prevenir la Covid-19 i al RD463/2020 de 14 de març, extremant la higiene personal mitjançant el rentat freqüents de mans, armes i materials, i utilitzar obligatòriament guants i mascaretes en els moments en que sigui necessari. Les possibles reunions prèvies o posteriors a l'actuació, s'hauran de realitzar en llocs oberts i els participants hauran de mantenir un mínim d'un metre entre ells.


Els presidents territorials de la Federació Catalana de Caça es posaran en contacte de manera immediata amb els directors del serveis territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i amb els responsables de les àrees regionals del CAR per tal d’estar perfectament coordinats quan arribin les sol·licituds dels pagesos.Sergi Sánchez

President de la Federació Catalana de Caça

 


 

El Departamento de Agricultura notifica a la Federación Catalana de Caza como se actuar en caso de solicitudes de actuaciones por daños hasta que termine el Estado de AlarmaComo ya sabéis, desde que se declaró el Estado de Alarma para controlar la expansión del Covid-19, se prohibieron todos los aprovechamientos cinegéticos. La petición expresa del Ministerio de Agricultura a la Generalitat de Cataluña de que se controlaran las poblaciones de algunos animales cinegéticos por daños a los cultivos, entre otros motivos, ha hecho menos restrictiva la situación.


A partir de hoy,
siempre a petición de los agricultores afectados, hay la posibilidad de actuación para minimizar los daños en la actividad agraria por parte de las especies cinegéticas. Para realizar estos controles, que serán tramitados y coordinados por los servicios técnicos de los Servicios Territoriales del Departamento de Agricultura en colaboración con las áreas regionales del CAR, ya se puede autorizar a cazadores a realizar, en solitario o junto con miembros del CAR, actuaciones de control o de prevención de daños.


NO se trata de un retorno a la actividad cinegética ordinaria, sino exclusivamente autorizaciones extraordinarias, con una serie de instrucciones específicas. No obstante esta forma de actuar se limitara sólo al periodo en el que todavía se mantengan las restricciones marcadas por el Estado de Alarma.

Las especies objeto de control serán el
jabalí, el conejo, el estornino vulgar, la urraca, la torcaz, el ciervo, el corzo, el gamo y el muflón. Los métodos de captura que se autorizaran serán las esperas diurnas según se determine, las esperas nocturnas con el auxilio de focos (que sólo podrá hacerse con un máximo de una persona por punto de espera) y la caza con hurón con el auxilio de arma de fuego. Todo eso, sin prejuicio de las que pueda realizar el Departamento de Agricultura directamente en determinados lugares, como titular del terreno cinegético (Reservas Nacionales de Caza o Zonas de Caza Controlada), por urgencia, por acuerdo con los titulares u otras situaciones similares.


Tal y como ya estaba estipulado antes del Estado de Alarma, en todos los casos en los que haya una solicitud por daños hará falta que los
miembros del CAR realicen una inspección y levanten una acta que certifique la severidad de los daños, la necesidad de actuación o el riesgo de trasmisión de enfermedades. Una vez hecho esto, los agricultores o ganaderos afectados que sean cazadores (en sus terrenos) podrán actuar. En el caso de necesitar la ayuda de los cazadores se contactará de manera preferente con la Sociedad de Cazadores local o con las personas que indique el titular del terreno cinegético. En todos los casos, los Servicios Territoriales y los miembros del CAR se pondrán en contacto con los titulares de los terrenos cinegéticos para poder colaborar.


Desde la Federación Catalana de Caza rogamos que todas las Sociedades de Cazadores afectadas por daños en la agricultura en sus APC tengan preparado un
listado de socios locales dispuestos a colaborar en estas actuaciones excepcionales para agilizar las actuaciones en cuanto nos lo solicite el CAR o los servicios territoriales del DARPA. Hay que tener en cuenta que preferentemente las personas que actúen no tienen que ser grupo de riesgo, tienen que ser menores de 60 años, sin patologías crónicas ni inmunodeprimidos. Como siempre los cazadores deberán estar en posesión de toda la documentación y de los seguros obligatorios. Recordamos a todos los/las federados/as que, en caso de que su licencia de caza o su seguro haya vencido, todo el personal de la Federación Catalana de Caza así como nuestra web está 100% operativa para renovarlas. Para hacer las actuaciones, deberán llevar junto con la copia de la autorización excepcional que se les proporcionará, copia del acta de inspección dónde conste su nombre y DNI.


Todos los agentes de la autoridad de los diferentes cuerpos, están siendo informados de este tipo de procedimiento para evitar que haya ningún problema y no hará falta llevar otra documentación que justifique el desplazamiento y la actuación a parte de la que acabamos de indicar. En el caso de que hubiera algún problema, las personas autorizadas deberán ponerse en contacto con el Jefe de Sala del Control Central del CAR, llamando al número 93.561.70.00.


Desde el Departamento de Agricultura se determinará el calendario de actuaciones y una vez fijado, las personas actuantes deberán dar aviso al jefe de sala del CAR antes de llevarlas a cabo. Los cazadores no podrán realizar ninguna actuación para la cual no estén autorizados, y desarrollaran sus actuaciones en coordinación con el CAR.


En todo momento se deberán cumplir los requisitos y recomendaciones establecidas por la autoridad sanitaria para prevenir la Covid-19 y el RD463/2020 de 14 de marzo, extremando la higiene personal mediante el lavado frecuente de manos, armas y materiales, y usar obligatoriamente guantes y mascarillas en los momentos en los que sea necesario. Las posibles reuniones previas o posteriores a la actuación, se deberán realizar en lugares abiertos y los participantes deberán mantener un mínimo de un metro entre ellos.


Los presidentes territoriales de la Federación Catalana de Caza se pondrán en contacto de manera inmediata con los directores de los servicios territoriales del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y con los responsables de las áreas regionales del CAR para estar perfectamente coordinados cuando lleguen las primeras solicitudes de los agricultores.Sergi Sánchez

Presidente de la Federación Catalana de Caza

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar