Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LA COMISSIÓ EUROPEA NO PROHIBIRÀ LA CAÇA DE LA TÓRTORA, DE MOMENT, I APOSTA PER UNA SOLUCIÓ ON TINGUIN CABUDA ELS CAÇADORSFederació Catalana de Caça 06/04/2020
S´ha aconseguit traslladar a la Comissió Europea la importància de la feina dels caçadors com a gestors mediambientals, i especialment en la gestió d´aquesta espècie, que a Catalunya fa temps que treballem.

La Comissió Europea va instar Espanya el passat mes de juliol de 2019, mitjançant una carta d'emplaçament, a reforçar la protecció de la tórtora europea (Streptopelia turtur), tal com exigeix la legislació de la Unió Europea (UE) en matèria de protecció de les aus silvestres.

 

Per ara, la Comissió ha decidit no prohibir la caça de la tórtora i en col·laboració amb els Estats membres i les parts interessades, ha arribat a un acord per implantar a la UE un marc de gestió adaptativa de les captures per la tórtora comuna. S'espera que aquest, estigui disponible al segon semestre de 2021 i proporcionarà als Estats membres un mecanisme que els permetrà complir els requisits de l'articule 7 de la Directiva sobre aus pel que fa a aquesta espècie.

 

La Comissió Europea podria haver prohibit de forma definitiva la caça de la tórtora en aquests primers mesos de 2020 però prendrà una decisió definitiva quan es faci públic el pla de gestió de l'espècie. D'aquesta manera espera donar una resposta raonable i pausada al problema que inclogui també als caçadors com a gestors mediambientals i part de la solució.

 

Una vegada més, veiem reforçada la noció que des de la Federació Catalana de Caça fa temps que treballem; la gestió de les espècies en base a estudis científics, a censos rigorosos i amb el suport de col·laboracions amb entitats que disposen de mitjans i reputació indiscutible, és el futur de la caça.

 

Com ja sabreu, la Federació Catalana de Caça i els/les caçadors/es federats/des estan immersos en diversos projectes de gestió de la fauna. Un d'ells, és la col·laboració amb Artemisan i la Generalitat per l'elaboració del cens d'aus aquàtiques cinegètiques al Delta de l'Ebre.

 

Caçadors, Federació Catalana de Caça, Artemisan i Generalitat col·laboraran en el cens d’aus aquàtiques cinegètiques del Delta de l’Ebre

 

I evidentment, el Projecte de millora d’hàbitat de la tórtora (Streptopelia turtur) i de la perdiu roja (Alectoris rufa), en col·laboració amb el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya i amb l’assessorament de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) i el Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (CTFC). En el marc d’aquest projecte una selecció de societats de caçadors de tota Catalunya realitzen millores d’hàbitat d’entre una bateria de diferents sistemes definits prèviament pel CTFC i que coincideixen amb les mesures que la pròpia Unió Europea ha recomanat per la conservació de l’espècie.

 

Seleccionades les primeres societats participants al projecte de millora d´habitats de caça menor

 

Tan bon punt es va tenir coneixement de la carta d'emplaçament que Espanya havia rebut de la Unió Europea, des de la Federació Catalana de Caça es va enviar una carta al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per tal de recordar la feina que s'estava fent a Catalunya per la gestió de la tórtora.

 

A Catalunya fa temps que apostem per la gestió de la tórtora

 

Des de la Federació Catalana de Caça estem convençuts que cal que seguim treballant en aquesta direcció, perquè les directrius que ens arriben indiquen que és aquest, el camí a seguir. El futur de la caça estarà a les mans d'aquells que es mobilitzin i s'impliquin en projectes, estudis, censos, i recollides de dades que permetin una gestió amb coneixement de causa. Per això insistim, entre d'altres, en l'ús de l'APP de la Federació Catalana de Caça per la recollida de les dades de les caceres. El coneixement, l'experiència i el treball de camp de cada dia dels caçadors i les caçadores, unit amb una gestió intel·ligent de les dades i la col·laboració amb tercers per comptar amb els mitjans i l'aval tècnic i científic serà la clau de volta del futur de la caça.

 

 


 

La Comisión Europea no prohibirá la caza de la tórtola, de momento, y apuesta por una solución dónde tengan cabida los cazadoresSe ha conseguido trasladar a la Comisión Europea la importancia del trabajo de los cazadores como gestores medioambientales, y especialmente en la gestión de esta especie, que en Cataluña hace tiempo que trabajamos.

 

La Comisión Europea instó España el pasado mes de julio de 2019, mediante una carta de emplazamiento, a reforzar la protección de la tórtola europea (Streptopelia turtur), tal y como exige la legislación de la Unión Europea (UE) en materia de protección de las aves silvestres.

 

Por ahora, la Comisión ha decidido no prohibir la caza de la tórtola y en colaboración con los Estados miembros y las partes interesadas, han llegado a un acuerdo para implantar en la UE un marco de gestión adaptativa de las capturas para la tórtola común. Se espera que éste, esté disponible en el segundo semestre de 2021 y proporcionará a los Estados miembros un mecanismo que les permitirá cumplir los requisitos del artículo 7 de la Directiva sobre aves por lo que se refiere a esta espécie.

 

La Comisión Europea podría haber prohibido de forma definitiva la caza de la tórtola en estos primeros meses de 2020 pero tomará una decisión definitiva cuando se haga público el plan de gestión de la espécie. De esta manera, espera dar una respuesta razonable y pausada al problema que incluya también a los cazadores como gestores medioambientales y parte de la solución.

 

Una vez más, vemos reforzada la noción que desde la Federación Catalana de Caza hace tiempo que trabajamos; la gestión de las especies en base a estudios científicos, a censos rigorosos y con el apoyo de colaboraciones con entidades que disponen de medios y una reputación indiscutible, es el futuro de la caza.

 

Com ya sabréis, la Federación Catalana de Caza y los/las cazadores/as federados/as estan inmersos en diversos proyectos de gestión de la fauna. Un de ellos, es la colaboración con Artemisan y la Generalitat para la elaboración del censo de aves acuaticas cinegèticas en el Delta de l'Ebre.

 

Caçadors, Federació Catalana de Caça, Artemisan i Generalitat col·laboraran en el cens d’aus aquàtiques cinegètiques del Delta de l’Ebre

 

Y evidentemente, el Proyecto de mejora de habitats de la tórtora (Streptopelia turtur) y de la perdiz roja (Alectoris rufa), en colaboración con el Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña y con el asesoramiento del Instituto Catalán de Ornitología (ICO) y el Centro Tecnologico y Forestal de Cataluña (CTFC). En el marco de este proyecto una selección de sociedades de cazadores de toda Cataluña realizan mejoras de hábitat de entre una bateria de diferentes sistemas definidos previamente por el CTFC y que coinciden con las medidas que la propia Unión Europea ha recomendado para la conservación de la espécie.

 

Seleccionades les primeres societats participants al projecte de millora d´habitats de caça menor

 

Tan pronto como se tuvo conocimiento de la carta de emplazamiento que España había recibido por parte de la Unión Europea, desde la Federación Catalana de Caza se envió una carta al Departamento de Agricultura, Gandería, Pesca y Alimentación para recordar el trabajo que se estaba haciendo en Cataluña para la gestión de la tórtola.

 

A Catalunya fa temps que apostem per la gestió de la tórtora

 

Desde la Federación Catalana de Caza estamos convencidos que hay que seguir trabajando en esta dirección porque las directrices que nos llegan indican que el es este, el camino a seguir. El futuro de la caza estará en las manos de aquellos que se movilizen y se impliquen en proyectos, estudios, censos, y recogidas de datos que permitan una gestión con conocimiento de causa. Por eso insistimos, entre otras cosas, en el uso de la APP de la Federación Catalana de Caza para la recogida de los datos de las cacerías. El conocimiento, la experiencia y el trabajo de campo de cada día de los cazadores y cazadoras, unido a una gestión inteligente de los datos y la colaboración con terceros para contar con medios y el abal técnico y científico sera la clave del futuro de la caza.www.fecaza.com/sala-de-prensa-hemeroteca/hemeroteca/130-noticias-generales/4758-la-comision-europea-por-el-momento-no-prohibira-la-caza-de-la-tortola-y-apuesta-por-una-solucion-en-la-que-tengan-cabida-los-cazadores
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar