Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

A CATALUNYA FA TEMPS QUE APOSTEM PER LA GESTIÓ DE LA TÓRTORAFederació Catalana de Caça 01/08/2019
Per aquest motiu demanem per carta al Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que expliqui a Europa la bona feina que s´està fent a Catalunya per la protecció de l´espècie

Benvolgut,

 

Hem tingut coneixement que la Unió Europea ha obert un procediment d’infracció al Regne d’Espanya en relació a la caça de la tórtora europea (Streptopelia turtur).

 

Mitjançant la present, des de la Federació Catalana de Caça volem traslladar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i a la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi el nostre convenciment de que tant el DARPA com la FCC hem pres les mesures correctes per garantir la sostenibilitat de l’espècie al nostre territori. En primer lloc, el contingent de tórtores que passa per Catalunya està estable segons hem pogut conèixer a través dels diferents estudis que tant l’ICO com el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya han portat a terme. A banda d’això, en els diferents Consells de Caça hem pres de manera conjunta les següents mesures per garantir la conservació del contingent de tórtores:

 

 • Hem pactat la reducció del número de captures per caçador i dia.

 

 • Hem pactat la limitació dels dies de caça. Fins i tot les mateixes societats de caçadors de manera interna limiten les jornades de caça sent encara més restrictius en funció del contingent observat en els seus respectius vedats.

 

 • Hem pactat l’endarreriment de l’obertura del període de caça de la mitja veda.

 

Enguany, com bé coneix, hem arribat a un acord entre la Federació Catalana de Caça i el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya amb l’assessorament de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) i el Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (CTFC) per iniciar un pla per la millora d’hàbitat de la tórtora (Streptopelia turtur) i de la perdiu roja (Alectoris rufa).

 

En el marc d’aquest acord una vintena de societats de caçadors de tota Catalunya realitzaran millores d’hàbitat d’entre una bateria de diferents sistemes definits prèviament pel CTFC i que coincideixen amb les mesures que la pròpia Unió Europea ha recomanat per la conservació de l’espècie, entre elles:

 

 • El marcatge i seguiment de les poblacions de tórtores,  per poder obtenir dades i per tant un aprofitament sostenible, saber mida de la població i tendència i així augmentar les taxes de productivitat i supervivència dels adults i joves.

 

 • Creació i/o adaptació de punts d’aigua naturalitzats.

 

 • Estassades de zona de matollar.

 

 • Sembrar cultius de baixa densitat ideals per a les diferents espècies en el període de nidificació.

 

 • Creació de franges herbàcies amb presència de ruderals en camps de cultiu.

 

 • Manteniment de cultius existents post collita.

 

 • Estem tecnificant els nostres caçadors per poder contribuir tant en la millora d’hàbitat com en la gestió de l’espècie.

 

Per tant des de la Federació Catalana de Caça entenem que caçadors i Administració Pública estem perfectament conscienciats de la necessitat d’implementar mesures que fomentin la conservació de l’espècie tot compatibilitzant un aprofitament cinegètic prudent adequat al nombre d’exemplars que visiten el nostre país. De la mateixa manera, no hem de caure en la complaença i cal que aprofundim en les veritables causes del declivi poblacional que com bé sap tenen a veure amb els usos agrícoles. En aquest sentit demanarem reunió a la tornada de vacances per analitzar aquests extrems i mirar d’aportar iniciatives per tal de millorar els nostres ecosistemes. 

 

L’instem per tant a traslladar al MITECO tot allò que hem fet bé a Catalunya i que ens permet tenir una població de tórtora estable i sana.  

 

 

Sergi Sánchez Mateu

President de la Federació Catalana de Caça

 

Barcelona, 31 de juliol de 2019

 

 


 

 

Estimado Sr.,

 

Hemos tenido conocimiento que la Unión Europea ha abierto un procedimiento de infracción al Reino de España en relación a la caza de la tortora europea (Streptopelia turtur).

 

Mediante la presente, desde la Federación Catalana de Caza queremos trasladar al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación i a la Dirección General de Ecosistemas Forestales y Gestión del Medio nuestro convencimiento de que tanto el DARPA como la FCC hemos tomado las medidas correctas para garantizar la sostenibilidad de la especie en nuestro territorio. En primer lugar, el contingente de tortoras que pasa por Cataluña está estable según hemos podido conocer a través de los diferentes estudios que tanto el ICO como el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña han llevado a cabo. Además, en los diferentes Consejos de Caza hemos tomado de manera conjunta las siguientes medidas para garantizar la conservación del contingente de tortoras:

 

 • Hemos pactado la reducción del número de capturas por cazador y día.

 

 • Hemos pactado la limitación de los días de caza. Hasta las mismas sociedades de cazadores de manera interna limitan las jornadas de caza siendo todavía más restrictivos en función del contingente observado en sus respectivos cotos.

 

 • Hemos pactado el retraso de la apertura del período de caza de la media veda.

 

Este año, como bien sabe, hemos llegado a un acuerdo entre la Federación Catalana de Caza y el Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña con el asesoramiento del Instituto Catalan de Ornitología (ICO) y el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña (CTFC) para iniciar un plan para la mejora del hábitat de la tortora (Streptopelia turtur) y de la perdiz roja (Alectoris rufa).

 

En el marco de este acuerdo una veintena de sociedades de cazadores de toda Cataluña realizaran mejoras de hábitat entre una batería de diferentes sistemas definidos previamente por el CTFC y que coinciden con las medidas que la propia Unión Europea ha recomendado para la conservación de la especie, entre ellas:

 

 • Marcaje y seguimiento de las poblaciones de tortoras, para poder obtener datos y por tanto un aprovechamiento sostenible, conocer la medida de la población y tendencia y así aumentar las ratios de productividad y supervivencia de adultos y jóvenes.

 

 • Creación y/o adaptación de puntos de agua naturalizados.

 

 • Limpieza de zonas arbustivas o matorrales para favorecer zonas de transición entre las zonas arbóreas y los cultivos.

 

 • Siembras de cultivos de baja densidad ideales para las diferentes especies en el periodo de nidificación.

 

 • Creación de franjas herbáceas con presencia de especies ruderales en campos de cultivo.

 

 • Mantenimiento de cultivos post cosecha.

 

 • Tecnificación de nuestros cazadores para poder contribuir tanto en la mejora de hábitat como en gestión de poblaciones de diferentes especies.

 

Por tanto desde la Federación Catalana de Caza entendemos que cazadores y Administración Pública estamos perfectamente concienciados de la necesidad de implementar medidas que fomenten la conservación de la especie compatibilizando un aprovechamiento cinegético prudente adecuado al número de ejemplares que visiten nuestro país. De la misma manera, no tenemos que caer en la complacencia y hace falta que profundicemos en las verdaderas causas del declive poblacional que como bien sabe, tiene que ver con los usos agrícolas. En este sentido pediremos una reunión a la vuelta de vacaciones para analizar estos extremos y aportar iniciativas para mejorar nuestros ecosistemas. 

 

 

Le instamos por tanto a trasladar al MITECO todo aquello que hemos hecho bien en Cataluña y que nos permite tener una población de tortora estable y sana. 

 

 

Sergio Sánchez Mateu

Presidente de la Federación Catalana de Caza

 

Barcelona, 31 de julio de 2019

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar