Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA ES REUNEIX AMB LA CONSELLERA D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓLa Federació Catalana de Caça es reuneix amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

La Federació Catalana de Caça es reuneix amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

La Federació Catalana de Caça es reuneix amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

07/09/2018
A la reunió els representants federatius han traslladat a la consellera diversos temes de màxim interès pel col·lectiu de caçadors i caçadores del nostre país

Ahir dijous el president de la Federació Catalana de Caça, Sr. Sergi Sánchez, acompanyat pel president territorial de Barcelona, Sr. Joaquim Zarzoso, el president de la territorial de Girona, Sr. Josep Blanquera, el vicepresident de la territorial de Lleida, Sr. Josep Prats, el president de la territorial de Tarragona, Sr. Joaquim Vidal i el president de la territorial de Terres de l’Ebre, Sr. Manolo Royo, s’han reunit amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Sra. Teresa Jordà.

 

A la reunió els representants federatius han traslladat a la consellera diversos temes de màxim interès pel col·lectiu de caçadors i caçadores del nostre país:

 

 • Manifestar el nostre més profund desacord amb el protocol d’inspecció del caçador iniciat pel Cos d’Agents Rurals. Hem lliurat un dossier que analitza de manera detallada tots els errors i excessos que s’observen en el procediment. Hem incidit en el fet de que aquest nou protocol comporta un risc innecessari pel caçador donat que en tot moment, fins i tot quan l’arma és fora del seu abast, està apuntat per l’Agent. I es va fer incís en la no necessitat de deixar l’arma a terra quan aquesta ja està descarregada evitant qualsevol desperfecte a la mateixa. Dins el dossier s’ha recollit un anàlisi de tots els protocols d’inspecció de caça de la Unió Europea quedant palès que l’aplicat pel Cos d’Agents Rurals no s’ha vist enlloc i és el més dur contra el caçador. Hem exigit la rectificació immediata del protocol. El representant dels Agents Rurals ens ha assegurat que en cap cas el protocol recull que s’apunti al caçador amb l’arma de foc i que si cap caçador català rep aquest tracte per un Agent Rural ho denunciï a la Federació Catalana de Caça per tal de que es puguin prendre les mesures disciplinàries necessàries envers l’Agent que incompleixi el protocol.

 

 • També s’ha abordat la publicació d’informacions falses i difamacions populistes cap el col·lectiu de caçadors, per part de les institucions que han promogut i estan portant a terme l’estudi de la vacuna de senglars, provocant l’aturada de l’activitat de caça per part de les societats i colles del senglar de la territorial de Barcelona aquest mes de setembre i el proper març. Ens ha quedat clar que des de la conselleria no s’ha dut a terme cap acció, aportació econòmica ni promoció d’aquest projecte sense rigor científic. S’ha informat a la consellera, que des de la Federació Catalana de Caça juntament amb la territorial de Barcelona, s’han lliurat cartes, informant del perill que suposa l’augment d’agressivitat dels senglars vacunats, en base a estudis científics internacionals publicats fa anys. Fent constar a la Diputació de Barcelona i als quatre ajuntaments que patrocinen amb fons públics el citat estudi de la vacuna que l’aturin immediatament. Donat el recolzament públic a l’activitat cinegètica que la conselleria va manifestar ahir, com a única eina de gestió en el control poblacional del senglar i el compromís de creació d’una comissió de la Direcció General per tal de fer un seguiment del projecte de la vacuna amb la finalitat  d’evitar, entre altres, les notícies que malmeten la imatge del col·lectiu, la Territorial de la FCC a Barcelona ha decidit desconvocar l’aturada dels mesos de setembre i març pel que fa a la cacera del senglar.

 

 • La necessitat de que els caçadors siguin els principals interlocutors d’una futura llei de caça que ha d’anar encaminada a garantir un aprofitament sostenible de les espècies cinegètiques del nostre país, promovent la pràctica de la caça.

 

 • Millora de la imatge del caçador. Hem reclamat una estratègia comunicativa conjunta entre la conselleria d’Agricultura i les seves diferents direccions generals per tot allò que té a veure amb la caça. Cal planificar, dissenyar i transmetre una imatge fidel a la societat del que és i per a què serveix la caça, en línia amb el que s’ha recollit en el Pla Interdepartamental per a la reducció de danys.

 

 • Impuls al consum de carn de caça. L’aprofitament gastronòmic de les peces caçades és clau per la dignificació de la figura del caçador. L’abundància de captures, especialment de caça major, fa inviable que siguin aprofitades pels propis caçadors. És necessari l’impuls públic al foment del seu consum, més encara quan es tracta d’un producte d’alt valor nutricional, de kilòmetre zero i sense cap mena de tractament hormonal ni medicació. Això suposaria uns recursos econòmics addicionals per les societats de caçadors ja que actualment les seves despeses s’han multiplicat pels costos que genera la caça del senglar.

 

 • Bonificació total de taxes del vedat per a totes aquelles societats de caçadors que actuen contínuament de manera excepcional per reduir als danys a l’agricultura, així com dels socis caçadors de les mateixes. També hem sol·licitat la bonificació del 100% de la llicència de caça per a menors de 25 anys per fomentar la incorporació de joves caçadors/es i de tots/es els/les que voluntàriament s’han estat formant a les diferents jornades formatives organitzades per la Federació Catalana de Caça. Hem aprofitat l’ocasió per lliurar en mà a la consellera un llistat amb tots els caçadors i caçadores que enguany s’han format en seguretat en batudes a tot el territori català.

 

 • Reclam de la col·laboració del Cos d’Agents Rurals en el seguiment sanitari passiu de la fauna salvatge a través de les delegacions comarcals.

 

 • Proposta per iniciar un estudi de manera conjunta per detectar i mirar d’aturar les causes del declivi poblacional de les espècies de caça menor com la perdiu, la guatlla i la tórtora.

 

 • Defensa de la necessitat de suprimir els refugis de fauna pel control cinegètic del porc senglar així com l’exempció de tramitar nucli zoològic en el cas de les canilles de gossos de caça major.

 

 • S’ha demanat també, la col·laboració per autoritzar la creació de diversos camps de tir amb rifle que permetin al col·lectiu de caçadors conèixer i poder practicar el tir amb total seguretat tot i que sabem que les competències no són de la Generalitat de Catalunya.

 

Amb tot, hem pogut transmetre les diferents singularitats i problemàtiques del territori català pel que respecta a la caça i hem constatat la bona predisposició de la consellera d’Agricultura per tal de revertir l’actual situació d’abandonament de l’activitat que percebem. Valorem de manera molt positiva la nota de premsa que ha emès el propi Departament d’Agricultura reconeixent la tasca social que amb molt esforç realitzem els/les caçadors/es catalans/es contribuint a la reducció d’accidents de trànsit, danys a l’agricultura i foment de la biodiversitat. Agraïm el posicionament públic davant les mentides de la vacuna contraceptiva del porc senglar deixant clar que la caça ha estat i és l’única eina efectiva fins al moment en el control del senglar.

 

Esperem que les nostres peticions es transformin en fets a curt termini, pel que tenim previstes reunions amb les direccions generals d’agricultura en breu.

 

Adjuntem al final, enllaç a la nota de premsa publicada ahir pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en relació a la reunió.

 


 

La Federación Catalana de Caza se reúne con la consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

 

Ayer jueves, el presidente de la Federación Catalana de Caza, Sr. Sergi Sánchez, acompañado por el presidente territorial de Barcelona, Sr. Joaquim Zarzoso, el presidente de la territorial de Girona, Sr. Josep Blanquera, el vicepresidente de la territorial de Lleida, Sr. Josep Prats, el presidente de la territorial de Tarragona, Sr. Joaquim Vidal y el presidente de la territorial de Terres de l’Ebre, Sr. Manolo Royo, se han reunido con la consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, la Sra. Teresa Jordà.

 

En la reunión los representantes federativos han trasladado a la consellera varios temas de máximo interés para el colectivo de cazadores y cazadoras de nuestro país:

 

 • Manifestar nuestro más profundo desacuerdo con el protocolo de inspección del cazador iniciado por el cuerpo de Agentes Rurales. Hemos entregado un dosier que analiza de manera detallada todos los errores y excesos que se observan en el procedimiento. Hemos incidido en el hecho de que este nuevo protocolo comporta un riesgo innecesario para el cazador dado que en todo momento, hasta cuando el arma está fuera de su alcance, esta apuntado por el Agente. Y se hizo hincapié en la no necesidad de dejar el arma en el suelo cuando ésta ya está descargada evitando cualquier desperfecto en la misma. Dentro del dosier se ha recogido un análisis de todos los protocolos de inspección de caza de la Unión Europea quedando claro que el aplicado por el cuerpo de Agentes Rurales no se ha visto en ningún sitio y es el más duro contra el cazador. Hemos exigido la rectificación inmediata del protocolo. El representante de los Agentes Rurales nos ha asegurado que en ningún caso el protocolo recoge que se apunte al cazador con el arma de fuego y que si algún cazador catalán recibe este trato por parte de un  Agente Rural lo denuncie a la Federación Catalana de Caza para que se puedan tomar las medidas disciplinarias necesarias hacia el Agente que incumpla el protocolo.

 

 • También se ha abordado la publicación de informaciones falsas y difamaciones populistas hacia el colectivo de cazadores, por parte de las instituciones que han promovido y están llevando a cabo el estudio de la vacuna de jabalís, provocando el paro de la actividad de caza por parte de las sociedades y cuadrillas del jabalí de la territorial de Barcelona este mes de septiembre y el próximo marzo. Nos ha quedado claro que desde la conselleria no se ha llevado a cabo ninguna acción, aportación económica ni promoción de este proyecto sin rigor científico. Se ha informado a la consellera, que desde la Federación Catalana de Caza junto con la territorial de Barcelona, se han entregado cartas, informando del peligro que supone el aumento de la agresividad de los jabalís vacunados, en base a estudios científicos internacionales publicados hace años. Haciendo constar a la Diputación de Barcelona y a los cuatro ayuntamientos que patrocinan con fondos públicos el citado estudio de la vacuna que lo detengan inmediatamente. Dado el apoyo público a la actividad cinegética que la conselleria manifestó ayer, como única herramienta de gestión en el control poblacional del jabalí y el compromiso de creación de una comisión de la Dirección General para hacer un seguimiento del proyecto de la vacuna con la finalidad de evitar, entre otras cosas, las noticias que dañan la imagen del colectivo, la Territorial de la FCC en Barcelona ha decidido desconvocar el paro de los meses de septiembre y marzo de la caza de jabalí.

 

 • La necesidad de que los cazadores sean los principales interlocutores de una futura ley de caza que tiene que estar enfocada a garantizar un aprovechamiento sostenible de las especies cinegéticas de nuestro país, promoviendo la práctica de la caza.

 

 • Mejora de la imagen del cazador. Hemos reclamado una estrategia comunicativa conjunta entre la conselleria de Agricultura y sus diferentes direcciones generales para todo aquello que tenga que ver con la caza. Hace falta planificar, diseñar y transmitir una imagen fiel a la sociedad de lo que es y para qué sirve la caza, en línea con lo que se ha recogido en el Plan Interdepartamental para la reducción de daños.

 

 • Impulso al consumo de carne de caza. El aprovechamiento gastronómico de las piezas cazadas es clave para la dignificación de la figura del cazador. La abundancia de capturas, especialmente de caza mayor, hace inviable que sea aprovechadas para los propios cazadores. Es necesario el impulso público al fomento de su consumo, más aún cuando se trata de un producto de alto valor nutricional, de kilómetro cero y sin ningún tipo de tratamiento hormonal ni medicación. Eso supondría unos recursos económicos adicionales para las sociedades de cazadores ya que actualmente sus gastos se han multiplicado por los costes que genera la caza del jabalí.

 

 • Bonificación total de cuotas del coto para todas aquellas sociedades de cazadores que actúan continuamente de manera excepcional para reducir los daños a la agricultura, así como de los socios cazadores de las mismas. También hemos solicitado la bonificación del 100% de la licencia de caza para menores de 25 años para fomentar la incorporación de jóvenes cazadores/as y de todos/as los/las que voluntariamente se han estado formando en las diferentes jornadas formativas organizadas por la Federación Catalana de Caza. Hemos aprovechado la ocasión para entregar en mano a la consellera un listado con todos/as los/las cazadores y cazadoras que este año se han formado en seguridad en batidas a todo el territorio catalán.

 

 • Reclamo de la colaboración del Cuerpo de Agentes Rurales en el seguimiento sanitario pasivo de la fauna salvaje a través de las delegaciones comarcales.

 

 • Propuesto para iniciar un estudio de manera conjunta para detectar e intentar detener las causas del declive poblacional de las especies de caza menor como la perdiz, la codorniz y la tortora.

 

 • Defensa de la necesidad de suprimir los refugios de fauna para el control cinegético del jabalí así como la exención de tramitar núcleo zoológico en el caso de las jaurías de perros de caza mayor.

 

 • Se ha pedido también la colaboración para autorizar la creación de varios campos de tiro con rifle que permitan al colectivo de cazadores conocer y poder practicar el tiro con total seguridad, a pesar de que sabemos que las competencias no son de la Generalitat de Catalunya.

 

Con todo, hemos podido transmitir las diferentes singularidades y problemáticas del territorio catalán por lo que respecta a la caza y hemos constatado la buena predisposición de la consellera de Agricultura para revertir la actual situación de abandono de la actividad que percibimos. Valoramos de manera muy positiva la nota de prensa que ha emitido el propio Departamento de Agricultura reconociendo la tarea social que con mucho esfuerzo realizamos los/las cazadores/as catalanes/as contribuyendo a la reducción de accidentes de tráfico, daños a la agricultura y fomento de la biodiversidad. Agradecemos el posicionamiento público ante las mentiras de la vacuna contraceptiva del jabalí, dejando claro que la caza ha sido y es la única herramienta efectiva hasta el momento en el control del jabalí.

 

Esperamos que nuestras peticiones se transformen en hechos a corto plazo, por lo que tenemos previstas reuniones con las direcciones generales de agricultura en breve.

 

Adjuntamos en PDF una traducción al castellano de la nota de prensa que publicó ayer el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en relación a la reunión.Traducción al castellano de la nota de prensa publicada ayer por el Departamento de Agricultura


premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/agricultura-ramaderia-pesca-alimentacio/notapremsavw/307811/ca/consellera-teresa-jorda-reuneix-amb-els-representants-federacio-catalana-caca.do
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar