Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · IMPORTANT

ELS/LES CAÇADORS/ES DIEM PROU A LA MANIPULACIÓ MEDIÀTICA DEL PROJECTE DE VACUNA CONTRACEPTIVA PER SENGLARSEls/les caçadors/es diem prou a la manipulació mediàtica del projecte de vacuna contraceptiva per senglars

Els/les caçadors/es diem prou a la manipulació mediàtica del projecte de vacuna contraceptiva per senglars

Els/les caçadors/es diem prou a la manipulació mediàtica del projecte de vacuna contraceptiva per senglars

29/06/2018
Si no es frenen aquestes mentides i la manipulació informativa es plantegen mesures de pressió com reduir la temporada de caça.

Lamentem profundament que no s’hagi produït cap comunicat públic per part dels responsables de l’estudi ni d’una institució universitària tan prestigiosa com la UAB, per desmentir que de les seves primeres aportacions de dades es puguin establir les conclusions que s’han publicat aquestes dies i que els mitjans no contrastin les informacions que publiquen.

 

Darrerament diversos mitjans de comunicació com ara La Vanguardia i Canal 324 entre altres, han publicat una notícia en que la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d’Advocats de Catalunya fa una valoració no contrastada segons la qual han deixat de néixer 400 cries de senglar gràcies a una efectivitat del 100% de la vacuna aplicada a les femelles de senglar.

 

L’única nota de premsa publicada pels responsables de l’estudi disponible a dia d’avui, on aporten les primeres dades del que s’ha fet fins ara és la següent

 

Amb l’únic referent d’aquesta nota de premsa, la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA) del Col·legi d’Advocats de Catalunya, sense cap objectivitat en les dades aportades, s’atribueixen ser els impulsors del projecte i manifesten en diferents mitjans de comunicació, sense cap anàlisi dels resultats previs de la nota informativa del grup d’investigadors, que la vacuna funciona al 100% i que gràcies a ella han reduït la població de senglars en 400 exemplars.

 

No és ètic ni seriós fer gratuïtament aquestes afirmacions i tampoc ho és publicar-les sense contrastar aquesta informació. Si s’han vacunat 60 porcs senglars entre mascles i femelles, (unes 45 femelles i 15 mascles segons els propis investigadors), amb un percentatge de recaptura del 40%, atenent la relació de sexes de la població del 50% això suposa la recaptura de 18 femelles i 6 mascles. Dades que no permeten calcular amb cap formula epidemiològica, ni estadística que hagin deixat de néixer 400 cries de porc senglar. Més enllà de la valoració puntual de l’efecte de la vacuna sobre l’estatus reproductor dels individus vacunats, els resultats obtinguts no permeten fer cap afirmació respecte als efectes sobre la població de porcs senglars amb fonament i credibilitat científica. S’ha de tenir present que la mostra d’animals vacunats és molt reduïda, i cap dels articles ni comunicats pot justificar significança estadística amb aportacions numèriques tan pobres.

 

El mètode científic es basa en el rigor de l’experimentació, en l’ús d’evidències i dades objectives quantificables i en l’anàlisi objectiu d’aquestes. Els científics poden fer previsions dels possibles resultats en base a hipòtesis o als objectius dels estudis però no poden usar-se estimacions com a resultats i molt menys extrapolar-ne afirmacions com les que hem llegit.

 

La Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona i tot el col·lectiu de caçadors federats que representa, lamentem profundament que no s’hagi produït cap comunicat públic per part dels responsables de l’estudi ni d’una institució universitària tan prestigiosa com la UAB, per desmentir pública i categòricament que de les seves primeres aportacions de dades es puguin establir les conclusions que en fa la CPDA, a no ser que aquesta difusió mediàtica afavoreixi interessos més enllà del rigor científic.

 

També trobem a faltar que ni el Departament de la Generalitat que ha autoritzat l’estudi, ni la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments que el financen s’hagin pronunciat al respecte i permetin que des de les xarxes socials s’ataqui sistemàticament la caça i als caçadors. Malgrat que alhora, se’ns demana que cacem més dies i siguem més efectius, sense oferir cap ajut econòmic per fer front a les moltes despeses que comporta aquesta activitat.

 

Els/les caçadors/es sempre ens hem implicat tant en incrementar l’esforç de caça com en l’aportació de dades i/o mostres d’animals capturats per als estudis i els seguiments sanitaris que es porten a terme a Catalunya per part de diferents grups que fan recerca sobre diverses espècies. Cal recordar, que la Representació Territorial de la FCC a Barcelona té signats dos convenis de col·laboració amb el Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS); un estudi pioner sobre la prevalença de la triquina en el senglar, i un altre sobre la malaltia hemorràgica vírica en llebres i conills, ambdós estudis finançats únicament amb diners dels caçadors federats. I aquesta temporada 2018, es farà un conveni molt més ampli amb el SEFaS i la pròpia Federació Catalana de Caça on també, en principi, una part estarà finançada per la pròpia administració.

 

Considerem que és gràcies a la caça i a les actuacions dels caçadors que les problemàtiques generades per la creixent abundància de porcs senglars no han esdevingut un problema d’una magnitud molt més gran. Hem estat els primers, i des de fa molt de temps, a dir que només amb la caça no n’hi ha prou, i s’ha reclamat reiteradament a les administracions públiques que cal considerar al porc senglar com una espècie de problemàtica social i que tothom ha d’aportar la col·laboració necessària per fer-hi front.

 

Per tot això, la Representació Territorial de la FCC a Barcelona va convocar el passat divendres 15 de juny les societats de caçadors de l‘àmbit territorial on s'està aplicant la vacuna. L’objectiu de la jornada era informar de les observacions que han fet públiques els responsables de l’estudi i el mal ús mediàtic que des de diferents grups animalistes s’està fent d’aquest estudi per atacar frontalment la pràctica de la caça i els caçadors.

 

Per aportar dades reals i objectives de la gestió cinegètica al Vallès Occidental, es va comptar amb dos ponències a càrrec del Cap de la Secció d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental dels Serveis Territorials de Barcelona de la Generalitat de Catalunya i del Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge de la UAB (SEFaS), per aportar coneixement tècnics i científics sobre les poblacions de porc senglar i la viabilitat de la vacuna immunocontraceptiva injectable per a controlar-ne les poblacions en espais oberts.

 

A la reunió, el col·lectiu es va mostrar d’acord amb la reclamació de que es desmenteixin aquestes notícies falses, que els responsables i promotors de l’estudi aclareixin el punt real on es troba l’estudi i que des dels mitjans de comunicació es contrastin les informacions abans de publicar-les. Si no es frenen ja aquestes mentides (que promouen els atacs al col·lectiu) les societats de caçadors presents a la reunió es plantegen realitzar mesures de pressió com no caçar al mes de març i començar més tard la propera temporada. De la mateixa manera, ja són moltes les societats de caçadors federades de Barcelona i la Catalunya Central que han mostrat el seu compromís solidari a reduir la propera temporada de cacera. La mateixa Representació Territorial de la FCC a Barcelona ha demanat l’opinió a la resta de societats de tota la província, ja que és més que probable que en cas que s’apliqui aquesta mesura, es faci a tot el territori de Barcelona i la Catalunya Central. La resta de Representacions Territorials de la Federació Catalana de Caça han mostrat el seu compromís amb aquesta mesura als seus territoris. 

 


 

 

Los/las cazadores/as decimos basta a la manipulación mediática del proyecto de vacuna contraceptiva para jabalís

 

Lamentamos profundamente que no se haya producido ningún comunicado público por parte de los responsables del estudio ni de una institución universitaria tan prestigiosa como la UAB, para desmentir que de sus primeras aportaciones de datos se puedan establecer las conclusiones que se han publicado estos días y que los medios no contrasten las informaciones que publican.

 

Últimamente diferentes medios de comunicación como La Vanguardia y  Canal 324 entre otros, han publicado una noticia en la que la Comisión de Protección de los Derechos de los Animales (CPDA) del Colegio de Abogados de Catalunya hace una valoración no contrastada según la cual han dejado de nacer 400 crías de jabalí gracias a una efectividad del 100% de la vacuna aplicada a las hembras de jabalí.

 

La única nota de prensa publicada por los responsables del estudio disponible a día de hoy, dónde se aportan los primeros datos de lo que se ha hecho hasta ahora es la siguiente

 

Con la única referencia de esta nota de prensa, la CPDA del Colegio de Abogados de Catalunya, sin ninguna objetividad en los datos aportados, se atribuyen ser los impulsores del proyecto y manifiestan en diferentes medios, sin análisis de los resultados previos de la nota informativa del grupo de investigadores, que la vacuna funciona al 100% y que gracias a ella han reducido la población de jabalís en 400 ejemplares.

 

No es ético ni serio hacer gratuitamente estas afirmaciones y tampoco lo es publicarlas sin contrastar esta información. Si se han vacunado 60 jabalís entre machos y hembras, (unas 45 hembras y 15 machos según los propios investigadores), con un porcentaje de recaptura del 40%, atendiendo la relación de sexos de la población del 50% eso supone la recaptura de 18 hembras y 6 machos. Datos que no permiten calcular con ninguna fórmula epidemiológica ni estadística que hayan dejado de nacer 400 crías de jabalí. Más allá de la valoración puntual del efecto de la vacuna sobre el estatus reproductor de los individuos vacunados, los resultados obtenidos no permiten hacer ninguna afirmación respecto a los efectos sobre la población de jabalís con fundamento y credibilidad científica. Hay que tener presente que la muestra de animales vacunados es muy reducida y ninguno de los artículos ni comunicados puede justificar significancia estadística con aportaciones numéricas tan pobres.

 

El método científico se basa en el rigor de la experimentación, en el uso de evidencias y datos objetivos cuantificables y en el análisis objetivo de estos. Los científicos pueden hacer previsiones de los posibles resultados en base a hipótesis o a los objetivos de los estudios pero no pueden usarse estimaciones como resultados y mucho menos extrapolar afirmaciones como las que hemos leído.

 

La Representación Territorial de la Federación Catalana de Caza en Barcelona y todo el colectivo de cazadores federados que representa, lamentamos profundamente que no se haya producido ningún comunicado público por parte de los responsables del estudio ni de una institución universitaria tan prestigiosa como la UAB, para desmentir pública y categóricamente que de sus primeras aportaciones de datos se puedan establecer las conclusiones que hace la CPDA, a no ser que esta difusión mediática favorezca intereses más allá del rigor científico.

 

También echamos en falta que ni el Departamento de la Generalitat que ha autorizado el estudio, ni la Diputación de Barcelona y los Ayuntamientos que lo financian se hayan pronunciado al respecto y permitan que desde las redes sociales se ataque sistemáticamente a la caza y a los/las cazadores/as. A pesar de que al mismo tiempo, se pide al colectivo que cace más días y sea más efectivo, sin ofrecer ningún tipo de ayuda económica para hacer frente a los muchos gastos que comporta esta actividad.

 

Los/las cazadores/as siempre nos hemos implicado tanto en incrementar el esfuerzo de caza como en la aportación de datos y/o muestras de animales capturados para los estudios y los seguimientos sanitarios que se llevan a cabo en Catalunya por parte de diferentes grupos que investigan sobre diferentes especies. Hay que recordar, que la Representación Territorial de la FCC en Barcelona tiene firmados dos convenios de colaboración con el Servicio de Ecopatología de Fauna Salvaje (SEFaS); un estudio pionero sobre la prevalencia de la triquina en el jabalí, y otro sobre la enfermedad hemorrágica vírica en liebres y conejos, los dos estudios financiados únicamente con dinero de los cazadores federados. Y esta temporada 2018, se hará un convenio mucho más amplio con el SEFaS y la propia Federación Catalana de Caza dónde también, en principio, una parte estará financiada por la propia administración.

 

Consideramos que es gracias a la caza y a las actuaciones de los cazadores que las problemáticas generadas por la creciente abundancia de jabalís no se han convertido en un problema de una magnitud mucho más grande. Hemos sido los primeros y desde hace mucho tiempo, en decir que sólo con la caza no es suficiente, y se ha reclamado reiteradamente a las administraciones públicas que hay que considerar al jabalí como una especie de problemática social y que todo el mundo tiene que aportar la colaboración necesaria para hacerle frente.

 

Por todo eso, la Representación Territorial de la FCC en Barcelona convocó el pasado viernes 15 de junio las sociedades de cazadores del ámbito territorial dónde se está aplicando la vacuna. El objetivo de la jornada era informar de las observaciones que han hecho públicas los responsables del estudio y el mal uso mediático que desde diferentes grupos animalistas se está haciendo de éste para atacar frontalmente la práctica de la caza y los cazadores.

 

Para aportar datos reales y objetivos de la gestión cinegética en el Vallès Occidental, se contó con dos ponencias a cargo del Cap de la Sección de Actividades Cinegéticas y Pesca Continental de los Servicios Territoriales de Barcelona de la Generalitat de Catalunya y del SEFaS, para aportar conocimientos técnicos y científicos sobre las poblaciones de jabalí y la viabilidad de la vacuna immunocontraceptiva inyectable para controlar las poblaciones en espacios abiertos.

 

En la reunión, el colectivo se mostró de acuerdo con la reclamación de que se desmientan estas noticias falsas, que los responsables y promotores del estudio aclaren el punto real dónde se encuentra el estudio y que desde los medios de comunicación se contrasten las informaciones antes de publicarlas. Si no se frenan ya estas mentiras (que promueven los ataques al colectivo) las sociedades de cazadores presentes en la reunión se plantean realizar medidas de presión como no cazar en el mes de marzo y comenzar más tarde la próxima temporada. De la misma forma, ya son muchas las sociedades de cazadores federadas de Barcelona y la Catalunya Central que han mostrado su compromiso solidario a reducir la próxima temporada de caza. La misma Representación Territorial de la FCC en Barcelona ha pedido la opinión del resto de sociedades de toda la provincia, ya que es más que probable que en el caso de que se aplique esta medida, se haga en todo el territorio de Barcelona y Catalunya Central. El resto de Representaciones Territoriales de la Federación Catalana de Caza han mostrado su compromiso con esta medida en sus territorios.  Dossier complet Els/les caçadors/es diem prou a la manipulació mediàtica del projecte de vacuna contraceptiva per senglar
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar