Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

SOCIETATS DE CAÇADORS I LA FCC COMPROMESES AMB LA CONSERVACIÓ DE L’ÀLIGA CUABARRADA I EL MEDI NATURALSocietats de caçadors i la FCC compromeses amb la conservació de l’àliga cuabarrada i el medi natural

Societats de caçadors i la FCC compromeses amb la conservació de l’àliga cuabarrada i el medi natural

21/08/2017
La Federació Catalana de Caça, juntament amb prop de cents societats de caçadors de Catalunya, realitzen un treball de continuïtat i altruista en favor de la conservació i recuperació de l’àliga cuabarrada (Aquila fasciata)

D’acord amb la seva voluntat i compromís constant amb la conservació del medi natural i les diferents espècies cinegètiques i no cinegètiques de Catalunya, 90 societats de caçadors de Catalunya, en coordinació amb la Federació Catalana de Caça, col·laboren des de fa uns anys, de manera altruista, en la recuperació de l’àliga cuabarrada (Aquila fasciata). En aquest sentit, una de les principals iniciatives dutes a terme per part d’aquestes societats es centra en la repoblació de les zones nidificació i campetx d’aquesta espècie amb perdius de la granja cinegètica de Torreferrussa, gestionada per la Federació Catalana de Caça i l’Àrea d’Activitats Cinegètiques del DARP. Aquesta acció té per objectiu garantir que l’àliga tingui caça al seu abast i pugui alimentar als seus pollets.

 

Les Societats de caçadors duen a terme les repoblacions i millores d’hàbitat necessàries per garantir que les perdius s’adaptin i puguin reproduir-se. És una tasca esforçada i que indica com el col·lectiu caçador participa activament en la conservació de la natura. D’aquesta manera s’ajuda a que l’àliga cuabarrada trobi prou aliment a camp per tirar endavant els seus polls en moments delicats de la seva criança. Cal destacar, que a principis de 2017 es va aconseguir salvar dos d’aquests pollets, molt desnodrits i en perill de mort per manca de caça, dels nius del Parc Natural de Montsant i de Montserrat, alliberant perdius  de Torreferrussa prop del niu. Gràcies a aquesta acció, les parelles d’àliga van poder veure com els seus polls sortien del niu en perfectes condicions gràcies a l’aportació d’aquestes perdius.

 

Es deixen sense caçar zones de nidificació i es respecten i repoblen amb perdiu roja les zones de campetx de l’espècie.

 

Així mateix, les societats de caçadors, a banda de fer les repoblacions, deixen sense caçar les zones properes a nius, i respecten especialment les àrees de campetx de l’àliga.

 

Gràcies a la col·laboració d’aquestes 90 Societats de Caçadors i la gestió realitzada per part de la Federació Catalana de Caça i l’Àrea d’Activitats Cinegètiques del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb les perdius de la granja cinegètica de Torreferrussa, a la temporada 2017-2018 s’alliberaran més de 2.000 perdius en àrees properes a nius i zona de campetx de les 63 parelles d’àliga cuabarrada de Catalunya.

 

 

 

Sociedades de cazadores y la FCC comprometidas con la conservación del águila perdicera y el medio natural

 

La Federación Catalana de Caza, junto con cerca de cientos sociedades de cazadores de Cataluña, realizan un trabajo de continuidad y altruista en favor de la conservación y recuperación del águila perdicera (Aquila fasciata), mediante diferentes iniciativas como la repoblación de sus zonas de campeo con perdiz roja y dejar sin cazar sus áreas de nidificación.

 

De acuerdo con su voluntad y compromiso constante con la conservación del medio natural y las diferentes especies cinegéticas y no cinegéticas de Cataluña, 90 sociedades de cazadores de Cataluña, en coordinación con la Federación Catalana de Caza, colaboran desde hace unos años, de manera altruista, en la recuperación del águila perdicera (Aquila fasciata). En este sentido, una de las principales iniciativas llevadas a cabo por parte de estas sociedades se centra en la repoblación de las zonas nidificación y campeo de esta especie con perdices de la granja cinegética de Torreferrussa, gestionada por la Federación Catalana de Caza y el Área de Actividades Cinegéticas del DARP. Esta acción tiene por objetivo garantizar que el águila tenga caza a su alcance y pueda alimentar a sus polluelos.

 

Las Sociedades de cazadores llevan a cabo las repoblaciones y mejoras de hábitat necesarias para garantizar que las perdices se adapten y puedan reproducirse. Es una tarea esforzada y que indica como el colectivo cazador participa activamente en la conservación de la naturaleza. De esta manera se ayuda a que el águila perdicera encuentre suficiente alimento en el campo para sacar adelante sus polluelos en momentos delicados de su crianza. Cabe destacar, que a principios de 2017 se consiguió salvar dos de estos polluelos, muy desnutridos y en peligro de muerte por falta de caza, de los nidos del Parque Natural de Montsant y de Montserrat, liberando perdices de Torreferrussa cerca del nido. Gracias a esta acción, las parejas de águila pudieron ver como sus crías salían del nido en perfectas condiciones gracias a la aportación de estas perdices.

 

Se dejan sin cazar zonas de nidificación y se respetan y repueblan con perdiz roja las zonas de campeo de la especie

 

Asimismo, las sociedades de cazadores, además de hacer las repoblaciones, dejan sin cazar las zonas próximas a nidos, y respetan especialmente las áreas de caza del águila.

 

Gracias a la colaboración de estas 90 Sociedades de Cazadores y la gestión realizada por parte de la Federación Catalana de Caza y el Área de Actividades Cinegéticas del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación con las perdices de la granja cinegética de Torreferrussa, en la temporada 2017-2018 se liberarán más de 2.000 perdices en áreas cercanas a nidos y áreas de caza de las 63 parejas de águila perdicera de Cataluña.

 

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar