Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

ATENCIÓ MODIFICACIONS DE LES TAXES DE CAÇAATENCIÓ Modificacions de les taxes de caça

31/03/2017
Ahir dijous 30 de març va sortir publicada la Llei 5/2017 de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

A partir d’avui divendres 31 de març del 2017 les tarifes vigents seran les reflectides en la Llei 5/2017 que es va publicar ahir al DOGC.

 

Com que la llei és molt extensa passem a detallar els principals canvis que afecten el sector de la caça on totes les taxes han augmentat.

 

Taxes per l'expedició de llicències de caça i matrícules d'àrees de caça

 Llicències de caça

Preu

Per caçar amb armes (de foc i assimilables) durant 15 dies seguits a tot el territori de Catalunya

13,10€

Per caçar amb armes (de foc i assimilables) durant un any a tot el territori de Catalunya

28,10€

Per caçar per qualsevol procediment autoritzat, tret d'armes (de foc i assimilables), durant un any a tot el territori de Catalunya

14,15€

Per tenir canilles

52,35€

Per caçar amb armes (de foc i assimiliables) durant tres anys seguits a tot el territori de Catalunya

76,45€

Per caçar amb armes (de foc i assimilables) durant cinc anys seguits a tot el territori de Catalunya

127,25€

Resten exempts de pagar la taxa d'expedició de llicències de caça els subjectes passius majors de 65 anys i els guardes de reserva de fauna i els agents rurals adscrits al DARP que per raons dels serveis que els són propis requereixen l'ús d'armes de caça

 

Matrícules d'àrees de caça

La quota és constituïda per un import equivalent al 15% de la renda cinegètica de l'àrea de caça, d'acord amb els barems següents
Àrees de caça

Amb caràcter general per hectàrea i any

S'integren dins d'aquest grup les àrees de caça que tenen un aprofitament d’espècies de caça menor i/o caça major

1,70€

Quan el titular de l’àrea sigui una associació sense ànim de lucre correspon una quota per hectàrea i any

0,60€
Àrees de caça amb aprofitament principal d'ocells aquàtics
Amb caràcter general per hectàrea i any 4,40€
Quan el titular de l'area de caça és una associació sense ànim de lucre correspon una quota per hectàrea i any 1,30€
Àrees de caça amb reglamentació especial (per a tota l'àrea) i àrees de caça major tancades, per hectàrea i any 4,95€

Excepte a les àrees de caça els titulars de les quals siguin associacions sense ànim de lucre, la quota corresponent a la matrícula de l’àrea no pot ser inferior a 241,25 euros.

Correspon als titulars de les àrees de caça el pagament de la taxa.

Són exemptes de pagament de matrícula les àrees de caça que tinguin una superfície forestal afectada com a mínim en un 25% pels incendis forestals produïts durant l’any anterior, d’acord amb la informació que consta a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.

 

Bonificacions:

 

-Els caçadors locals tenen una bonificació del 80% de la quota fixa o d'entrada, excepte de la quota de caça menor i porc senglar.

 

-Els caçadors locals tenen una bonificació del 80% de les tarifes de la quota variable o complementària establertes per a la caça selectiva de totes les espècies i una bonificació del 40% de les tarifes de la quota variable o complementària establertes per a la caça de trofeu de totes les espècies.

 

-Són caçadors locals, als efectes de l'aplicació d'aquesta taxa, els que tenen el veïnatge administratiu en algun dels termes municipals als quals pertany la reserva corresponent i els propietaris d'un mínim de cinc hectàrees de terreny rústic dins la reserva esmentada.

 

-Els caçadors i les caçadores que facin servir bales que no contenen plom durant les caceres de caça major per acostament, tenen una bonificació del 10% de les tarifes de la quota variable o complementària de totes les espècies.

 

-Els propietaris de terrenys inclosos en RNC tenen una bonificació del 50% de la quota fixa o d’entrada, excepte en la quota de caça menor i porc senglar, dels permisos que els corresponguin i subhastin.

 

-Els caçadors que participin en les caceres autoritzades excepcionalment per capturar cérvols, daines i muflons dins de les reserves nacionals de caça per tal de controlar els danys que aquestes espècies hagin causat o puguin causar, resten exempts de pagar les quotes d’entrada i complementàries dels exemplars abatuts d’aquestes espècies.

 

-Els caçadors que participin en les caceres autoritzades amb batudes per capturar cabirols, cérvols, daines i muflons fins de les RNC per tal de controlar els danys que aquestes espècies hagin causat o puguin causar, resten exempts de pagar les quotes d’entrada i complementàries dels exemplars abatuts d’aquestes espècies.

 

Taxa pels drets d'examen d'aptitud com a persona amb formació en manipulació de carn de caça

Taxa per al dret d’examen d’aptitud com a persona amb formació en manipulació de carn de caça 32,80€

Taxa per l’expedició de precintes de caça major a les àrees privades de caça i a les àrees locals de caça

Taxa per cada joc de precintes 2,20€

 

Les taxes pels permisos de caça major i menor a les zones de caça controlada i les dels permisos de caça major i menor dins les reserves nacionals de caça i reserves de caça, així com la resta de novetats les podeu consultar en la Llei 5/2017 que adjuntem tot seguit per a la vostra informació.LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos


portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7340/1600738.pdf
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar