Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

PER LA SEGURETAT DE TOTS, L'FCC INSTA UNA VEGADA MÉS A RESPECTAR LES SENYALITZACIONS DE BATUDA DE CAÇAPer la seguretat de tots, l'FCC insta una vegada més a respectar les senyalitzacions de batuda de caça

13/02/2024
El respecte a les senyalitzacions de batuda de caça és clau per a evitar desgraciats accidents com l'ocorregut diumenge passat a Forallac, en el qual un integrant de la batuda de caça va ferir de gravetat a un ciclista, que va irrompre en aquesta batuda.

Desgraciadament, una vegada més, ens veiem en la tessitura d'haver de lamentar un accident en el transcurs d'una batuda de caça, comunicada i perfectament senyalitza, en irrompre un ciclista a l'interior d'aquesta, fent cas omís a la senyalització i als advertiments previs per part de companys informadors.

 

En primera instància, desitgem la ràpida i correcta recuperació de la persona afectada, així com transmetem tot el nostre suport a la Societat de Caçadors encarregada de l'organització d'aquesta batuda de senglar, i al mateix caçador causant de l'accident, que complia, com tots els participants en la batuda, amb totes les normatives vigents per a aquesta mena d'accions cinegètiques.

 

Un tràgic, indesitjable i evitable succés que tots lamentem. En el cas que ens ocupa, la batuda comptava amb les autoritzacions pertinents per a la seva celebració, i tal com van poder comprovar les autoritats competents, estava perfectament perimetrada i senyalitzada. Es dona la circumstància que la persona ferida va ser advertida de manera verbal, fins a dues ocasions per part de membres de la batuda, de no entrar en aquesta zona en realitzar-se aquesta acció de caça. Com procedeix en aquests casos, els Mossos d'Esquadra han obert la corresponent investigació per a esclarir els fets.

 

Davant la gravetat del succés, la Federació Catalana de Caça torna a alertar al conjunt d'usuaris del medi natural sobre el fet que en fer cas omís de la senyalització de batuda de caça estan posant en greu risc, tant la seva integritat física com la de les persones que participen.

 

D'altra banda, cal assenyalar que no respectar aquests senyals d'avís, retirar-les, trencar-les, etc., són accions que poden comportar sancions administratives i/o ser constitutives d'un delicte penal. Malgrat el risc per a la integritat física que suposa aquest tipus de comportaments, els responsables de les batudes es troben amb moltes persones que no respecten les indicacions, especialment els caps de setmana. En aquest sentit, significar el gran esforç realitzat per part de les diferents quadrilles de caça de Catalunya per a organitzar-les amb el nombre més gran de mesures de seguretat possibles, tant de manera prèvia, assistint a cursos de formació específics, com a l'hora de comunicar i senyalitzar correctament aquest tipus d'accions de caça, dutes a terme, majoritàriament, en terrenys de propietat privada i per a les quals compten amb totes les autoritzacions pertinents.

 

Finalment, la Federació Catalana de Caça torna a instar l'administració i als responsables dels diferents cossos de seguretat i Agents Rurals, a actuar amb una major determinació contra les persones que fan cas omís de la senyalització de les batudes, irrompent o retirant aquestes senyalitzacions, acte que, desgraciadament, ocorre molt sovint.

 

Així mateix, la Federació Catalana de Caça recorda el compromís de l'administració a implementar mesures eficaces i de fàcil tramitació per a comunicar de manera generalitzada al conjunt d'usuaris de caça, la celebració de batudes.

 

Sergi Sánchez, president de la Federació Catalana de Caça, ha manifestat 'la nostra preocupació per aquest desgraciat i evitable accident', insistint una vegada més, sobre la importància de respectar la senyalització de batuda. 'Som conscients que cada vegada més hi ha un major ús del medi natural per a la realització d'activitats d'oci. Per aquest motiu, el nostre col·lectiu fa una gran feina de comunicació i advertiment d'aquestes, per a evitar incidents d'aquest tipus. Les batudes de caça són absolutament necessàries per al control poblacional i la pròpia seguretat de les persones. De fet, en molts casos ens veiem en l'obligació de realitzar-les, pràcticament durant tot l'any, a instàncies de la pròpia administració'.

 


  

Por la seguridad de todos, la FCC insta una vez más a respetar las señalizaciones de batida de caza

 

El respeto a las señalizaciones de batida de caza es clave para evitar desgraciados accidentes como el ocurrido el pasado domingo en Forallacs, en el cual un intregrante de la batida de caza del jabalí hirió de gravedad a un ciclista, que irrumpió en la misma.

 

Desgraciadamente, una vez más nos vemos en la tesitura de tener que lamentar un accidente en el transcurso de una batida de caza, comunicada y perfectamente señaliza al irrumpir un ciclista en el interior de la misma, haciendo caso omiso a la señelización y advertencias previas de celebración de batida.

 

En primera instancia, desear la pronta y correcta recuperación de la persona afectada, así como transmitir todo nuestro apoyo a la Sociedad de Cazadores encargada de la organización de esta batida de jabalí y al propio cazador causante del accidente, que cumplía, como todos los participantes en la batida, con todas las normativas vigentes para este tipo de acciones cinegéticas.

 

Un trágico, indeseable y evitable suceso que todos lamentamos. En el caso que nos ocupa, la batida contaba con las autorizaciones pertinentes para su celebración y tal y como pudieron comprobar las autoridades competentes estaba perfectamente perimetrada y señalizada. Se da la circunstancia de que la persona herida fue advertida de manera verbal, hasta en dos ocasiones, por parte de miembros de la batida de no entrar en dicha zona al celebrase esta acción de caza. Como procede en estos casos, los Mossos de Esquadra han abierto la correspondiente investigación para esclarecer los hechos.

 

Ante la gravedad de los hechos, la Federación Catalana de Caza vuelve a alertar al conjunto de usuarios del medio natural sobre el hecho de que al hacer caso omiso de la señalización de batida de caza están poniendo en grave riesgo, tanto su integridad física como la de las personas que participan.

 

Por otra parte, cabe señalar que no respetar estas señales de aviso, retirarlas, romperlas, etc., algo frecuente, son acciones que pueden comportar sanciones administrativas y/o ser constitutivas de un delito penal. A pesar del riesgo para la integridad física que supone este tipo de comportamientos, los responsables de las batidas se encuentran con muchas personas que no respetan las indicaciones, en especial los fines de semana. En este sentido, significar el gran esfuerzo realizado por parte de las diferentes cuadrillas de caza de Cataluña para organizarlas con el mayor número de medidas de seguridad posibles, tanto de forma previa, asistiendo a cursos de formación específicos, como a la hora de comunicar y señalizar correctamente este tipo de acciones de caza, llevadas a cabo, mayoritariamente, en terrenos de propiedad privada y para las que cuentan con todas las autorizaciones pertinentes.

 

Finalmente, la Federación Catalana de Caza vuelve a instar a la administración y a los responsables de los diferentes cuerpos de seguridad y Agentes Rurales, a actuar con una mayor determinación contra las personas que hacen caso omiso de la señalización de las batidas irrumpiendo o retirando estas señalizaciones una cosa que, desgraciadamente, ocurre muy a menudo.

 

Así mismo, la Federación Catalana de Caza recuerda el compromiso de la administración a implementar medidas eficaces y de fácil tramitación para comunicar de manera generalizada al conjunto de usuarios de caza la celebración de batidas de caza.

 

Sergio Sanchez, presidente de la Federación Catalana de Caza, ha manifestado “nuestro pesar por este desgraciado y evitable accidente”, insistiendo una vez más, sobre la importancia de respetar la señalización de batida. “Somos conscientes de que cada vez más hay un mayor uso del medio natural para la realización de actividades de ocio, por este motivo, nuestro colectivo realiza un gran trabajo de comunicación y advertencia de las mismas para evitar incidentes de este tipo. Las batidas de caza son absolutamente necesarias para el control poblacional y la propia seguridad de las personas. De hecho,  en muchos casos nos vemos en la obligación de realizarlas, prácticamente durante todo el año, a instancias de la propia administración”.

 

 


ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar