Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · PREMSA

LA CAÇA HA INGRESSAT MÉS DE 3.000 MILIONS D'EUROS A LES ARQUES PÚBLIQUES DES DEL 2018La caça ha ingressat més de 3.000 milions d'euros a les arques públiques des del 2018

02/02/2023
La caça genera a Espanya 6.475 milions d'euros, crea 187.000 llocs de treball i aporta 614 milions a les arques públiques cada any. Una quantitat que, per exemple, sufraga amb escreix el pressupost del Ministeri d'Igualtat.

ARTICLE PUBLICAT A LA REVISTA JARA Y SEDAL

Autor EDU POMPA
Publicat: 2 de febrer de 2023


A més, cal recordar que, en total, la caça genera a Espanya 6.475 milions d'euros –la despesa directa supera els 5.470– i crea 187.000 llocs de treball. La seva importància és de tal magnitud que suposa el 0,3% del PIB del país. Per fer-nos una idea del que això representa, Fundació Artemisan recorda al seu informe que aquesta quantitat és equivalent a les vendes netes de vi, al 13% del sector agrícola, ramader i pesquer, al 4% del sector de la construcció o al 9 % del sector financer.

 

233 milions per a repoblacions i 54 milions en manteniment d'accessos


Actualment els caçadors destinen també 233 milions d'euros a repoblacions i altres inversions de conservació mediambiental, i 54 milions al manteniment d'accessos, pantans, podes, millores de la muntanya i tallafocs, entre d'altres.

 

La gestió dels caçadors té a més un impacte positiu en la seguretat viària, en reduir el nombre d'accidents i en la sanitat animal, així com la reducció de sinistres agrícoles.


Els diners generats abans de les caceres


A l'informe s'estima que els caçadors realitzen una despesa mitjana anual en roba i complements de 225 euros, 580 euros anuals més en compres a botigues d'animals per a la seva manutenció i serveis veterinaris, al que cal afegir les despeses associades a cartutxeria, òptica, ganiveteria…

 

A més, són molts els pobles i ajuntaments que engrosseixen el pressupost anual amb la venda de drets i accions sobre vedats de caça municipals, ingressos que després repercuteixen en la millora de serveis als ciutadans. A l'informe s'estima que la despesa dels caçadors per aquests conceptes és de 2.306 euros i que correspon principalment a la modalitat de caça major, en què es concentra el 62% del desemborsament en targetes de vedat, accions, llocs o precintes.

 

Durant l'activitat cinegètica

 

Pel que fa al desemborsament que fan els caçadors durant la pràctica de la caça, els aficionats a l'activitat cinegètica a Espanya gastem de mitjana 2.425 euros anualment en els desplaçaments que es fan. A aquest import cal afegir la despesa en la compra de vehicles tot terreny i les reparacions a tallers per avaries, per exemple, en els trajectes per pistes sense asfaltar. Els caps de setmana els caçadors s'han d'allotjar i menjar als nombrosos establiments hotelers, cases rurals i restaurants dels pobles, fet que suposa una despesa per cap, segons l'informe de Fundació Artemisan, de 494 euros a l'any.

 

Aquí no s'acaba la cosa, ja que durant les accions de caça són moltes les persones implicades que per participar-hi es guanyen els seus jornals i viuen de la caça durant aquests cinc mesos. Parlem de rehalers, fullejadors, batedors, postors… i també dels guardes rurals.


L'aportació econòmica dels caçadors després de la jornada cinegètica


Un cop finalitzada una jornada de caça hi ha llocs de treball que tenen bona part de la seva raó de ser a la caça. Entenem per ells els veterinaris, els taxidermistes i les empreses de recollida i aprofitament de la carn. La feina dels primers és imprescindible dins del sector cinegètic, ja que la normativa exigeix la seva intervenció per a la inspecció de carn de caça i el control de les rehales. Els taxidermistes intervenen després de les caceres per naturalitzar les peces. Solen ser negocis que passen de pares a fills i que se situen a les zones amb més arrelament cinegètica. L'informe de la Fundació Artemisan estima que a Espanya hi ha almenys 70 taxidermistes, i els caçadors gasten de mitjana a l'any 175 euros a contractar els seus serveis.Finalment, la caça avui no s'entén sense el respecte a l'animal caçat i l'aprofitament de la carn. Aquí és on entra en joc la indústria càrnia a Espanya. Segons dades de l'Associació Interprofessional de la Carn de Caça (Asiccaza), la facturació total associada a la venda de la carn de caça per la indústria d'Espanya és almenys de 44,7 milions d'euros anuals –no obstant això, una part de les captures no arriben a comercialitzar-se, ja que són consumides pels mateixos caçadors o el seu entorn proper, principalment la caça menor–. En total es calcula que al nostre país hi ha entre 600 i 800 treballadors directes treballant en la indústria de la carn de caça.

 


 

La caza ha ingresado más de 3.000 millones de euros a las arcas públicas desde 2018

 

La caza genera en España 6.475 millones de euros, crea 187.000 puestos de trabajo y aporta 614 millones a las arcas públicas cada año. Una cantidad que, por ejemplo, sufraga con creces el presupuesto del Ministerio de Igualdad.

 

Ahora que tanto se habla de la España vaciada y de las actividades que ayudan a fijar población en en entorno rural, no está de más recordar la contribución de la actividad cinegética a las arcas públicas. Según los datos del Informe Evaluación del impacto económico y social de la caza en España, realizado por la consultora independiente Deloitte, la actividad cinegética aporta cada año 614 millones de euros a las arcas públicas. Para que nos hagamos una idea, esta es una cifra muy superior al presupuesto de ministerios como el de Igualdad. De estos, el 33%, son generados directamente en concepto de tasas e impuestos para cazadores. Esto supone que, desde el año 2018, la administración pública ha ingresado 3.070 millones de euros

 

La caza genera en España 6.475 millones de euros y 187.000 puestos de trabajo


Además, hay que recordar que, en total, la caza genera en España 6.475 millones de euros –el gasto directo supera los 5.470– y crea 187.000 puestos de trabajo. Su importancia es de tal magnitud que supone el 0,3% del PIB del país. Para hacernos una idea de lo que esto representa, Fundación Artemisan recuerda en su informe que esa cantidad es equivalente a las ventas netas de vino, al 13% del sector agrícola, ganadero y pesquero, al 4% del sector de la construcción o al 9% del sector financiero.

 

233 millones para repoblaciones y 54 millones en mantenimiento de accesos


En la actualidad los cazadores destinan también 233 millones de euros a repoblaciones y otras inversiones de conservación medioambiental, y 54 millones al mantenimiento de accesos, pantanos, podas, mejoras del monte y cortafuegos, entre otros.

 

La gestión de los cazadores tiene además un impacto positivo en la seguridad vial, al reducir el número de accidentes, y en la sanidad animal, así como la reducción de siniestros agrícolas.


El dinero generado antes de las cacerías


En el informe se estima que los cazadores realizan un gasto medio anual en ropa y complementos de 225 euros, otros 580 euros anuales en compras en tiendas de animales para su manutención y servicios veterinarios, a lo que hay que añadir los gastos asociados a cartuchería, óptica, cuchillería…

 

Además, son muchos los pueblos y ayuntamientos que engrosan el presupuesto anual con la venta de derechos y acciones sobre cotos de caza municipales, ingresos que después repercuten en la mejora de servicios a los ciudadanos. En el informe se estima que el gasto de los cazadores por estos conceptos es de 2.306 euros y que corresponde principalmente a la modalidad de caza mayor, en el que se concentra el 62% del desembolso en tarjetas de coto, acciones, puestos o precintos.

 

Durante la actividad cinegética


En cuanto al desembolso que realizan los cazadores durante la práctica de la caza, los aficionados a la actividad cinegética en España gastamos de media 2.425 euros anualmente en los desplazamientos que se realizan. A este importe hay que añadir el gasto en la compra de vehículos todoterreno y las reparaciones en talleres por averías, por ejemplo, en los trayectos por pistas sin asfaltar. Los fines de semana los cazadores tienen que alojarse y comer en los numerosos establecimientos hoteleros, casas rurales y restaurantes de los pueblos, lo que supone un gasto por cabeza, según el informe de Fundación Artemisan, de 494 euros al año.

 

Aquí no acaba la cosa, pues durante las acciones de caza son muchos las personas implicadas que por participar en ellas se ganan sus jornales y viven de la caza durante estos cinco meses. Hablamos de rehaleros, ojeadores, batidores, postores… y también de los guardas rurales.

 


El aporte económico de los cazadores tras la jornada cinegética

 


Una vez finalizada una jornada de caza existen empleos que tienen buena parte de su razón de ser en la caza. Entendemos por ellos a los veterinarios, a los taxidermistas y a las empresas de recogida y aprovechamiento de la carne. El trabajo de los primeros es imprescindible dentro del sector cinegético, ya que la normativa exige su intervención para la inspección de carne de caza y el control de las rehalas. Los taxidermistas intervienen después de las cacerías para naturalizar las piezas. Suelen ser negocios que pasan de padres a hijos y que se sitúan en las zonas con mayor raigambre cinegética. El informe de la Fundación Artemisan estima que en España existen al menos 70 taxidermistas, y los cazadores gastan de media al año 175 euros en contratar sus servicios.

 

Por último, la caza hoy en día no se entiende sin el respeto al animal cazado y el aprovechamiento de su carne. Aquí es donde entra en juego la industria cárnica en España. Según datos de la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza (Asiccaza), la facturación total asociada a la venta de la carne de caza por la industria de España es de al menos 44,7 millones de euros anuales –no obstante, una parte de las capturas no llegan a comercializarse, ya que son consumidas por los propios cazadores o su entorno cercano, principalmente la caza menor–. En total se calcula que en nuestro país existen entre 600 y 800 trabajadores directos trabajando en la industria de la carne de caza.

 

ARTICULO PUBLICADO POR LA REVISTA JARA Y SEDAL

Autor EDU POMPA
Publicado: 2 de febrero de 2023
 

 

 


ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar