Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · 

EL SECTOR CINEGÈTIC QUEDA FORA DE LA LLEI ANIMALISTAEl sector cinegètic queda fora de la Llei Animalista

23/12/2022
El conjunt de les federacions autonòmiques de caça, juntament amb la RFEC i la resta del sector cinegètic hem aconseguit que la caça quedi exclosa de la Llei Animalista que es troba en tràmit parlamentari al Congrés.

 

Després de mesos de treball intens amb tots els grups parlamentaris, la Comissió de Drets Socials va aprovar aquest dijous l'esmena que exclou l'activitat cinegètica i l'esport federat amb animals de la normativa. La RFEC, conjuntament amb les diferents Federacions Autonòmiques,  continuarà treballant per evitar que la reforma del Codi Penal afecti l'activitat cinegètica

 

La Reial Federació Espanyola de Caça (RFEC), juntament amb les federacions autonòmiques i la resta del sector, han aconseguit que l'activitat cinegètica quedi exclosa de l'àmbit d'aplicació de la Llei de protecció, drets i benestar dels animals que es troba en tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats.

 

Durant el període de votació de les esmenes i el dictamen de la norma, que va tenir  lloc aquest dijous 22 de desembre a la Comissió de Drets Socials i Polítiques Integrals de la Discapacitat, l'esmena del PSOE on s'estableix que els animals emprats a la caça, a l'esport federat i aquells empleats en altres activitats específiques, quedin fora de la Llei, sortint endavant amb 28 vots a favor, 6 en contra i 2 abstencions.

 

D'aquesta manera, prop d'un 80% de la Comissió (Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE), Partit Popular (PP), VOX, Ciutadans (Cs), Partit Nacionalista Basc (PNB) i altres grups) ha votat favorablement aquesta esmena, i per tant a l'exclusió dels animals que tenen activitats específiques, en entendre que l'aprovació de la norma interferia en el desenvolupament correcte d'aquestes activitats. La RFEC denunciava aquesta qüestió i treballava amb tots els grups parlamentaris des del començament de la seva tramitació, intensificant les negociacions des que el Consell de Ministres aprovés el text l'1 d'agost passat.

 

Concretament, el text de l'esmena aprovada diu que quedaran fora de la norma: “Els animals utilitzats en activitats específiques (les esportives reconegudes pel Consell Superior d'Esports, les aus de falconeria, els gossos pastors i de guarda del bestiar) així com els utilitzats en activitats professionals (dedicats a una activitat o comesa concreta realitzada conjuntament amb el seu responsable en un entorn professional o laboral, com els gossos de rescat, animals de companyia utilitzats en intervencions assistides o els animals de les Forces i Cossos de Seguretat o de les Forces Armades). Igualment queden exclosos els gossos de caça, rehales i animals auxiliars de caça. Tots ells es regulen i quedaran protegits per la normativa vigent europea, estatal i autonòmica corresponent, i que els sigui aplicable al marge d'aquesta llei.”

 

Un cop votades les esmenes, el dictamen de la comissió va tirar endavant, per la qual cosa la norma anirà properament al Ple del Congrés dels Diputats per continuar amb la tramitació. El president de la RFEC, Manuel Gallardo, ha reconegut que «tot i que hi ha possibilitats de millorar encara el text, per a nosaltres és un avenç substancial el reconeixement que els gossos que es dediquen a activitats específiques no són mascotes. La prova ha estat aquest debat a la comissió, per això seguirem treballant pel benefici de l'activitat cinegètica i en defensa del món rural.”

 

En la mateixa línia, Gallardo ha mostrat satisfacció per comprovar com els partits polítics que han votat a favor de l'esmena han complert el seu compromís amb la federació i amb l'activitat cinegètica.

 

LA REFORMA DEL CODI PENAL CONTINUA ENDAVANT

 

La tramitació de la reforma del Codi Penal en matèria de maltractament animal, que es va debatre i va votar aquest dijous a la mateixa comissió, continuarà endavant igual que la Llei Animalista, en aprovar-se el dictamen. Des de la RFEC continuarem treballant amb tots els grups parlamentaris per evitar que aquesta reforma del Codi Penal afecti negativament la caça, el món rural i, en definitiva, el conjunt de la societat d'aquest país.

 


 

 

El sector cinegético queda fuera de la Ley Animalista

 

Tras meses de intenso trabajo con todos los grupos parlamentarios, la Comisión de Derechos Sociales aprobó este jueves la enmienda que excluye a la actividad cinegética y al deporte federado con animales de la normativa

 

La RFEC seguirá trabajando para evitar que la reforma del Código Penal afecte a la actividad cinegética

 

La Real Federación Española de Caza (RFEC), junto a las federaciones autonómicas y el resto del sector, han logrado que la actividad cinegética quede excluida del ámbito de aplicación de la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales que se encuentra en trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados.

 

Durante el periodo de votación de las enmiendas y el dictamen de la norma, que ha tenido lugar este jueves 22 de diciembre en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, la enmienda del PSOE donde se establece que los animales empleados en la caza, en el deporte federado y aquellos empleados en otras actividades específicas, queden fuera de la Ley, saliendo adelante con 28 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones.

 

De esta forma, cerca de un 80% de la Comisión (Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Popular (PP), VOX, Ciudadanos (Cs), Partido Nacionalista Vasco (PNV) y otros grupos) ha votado favorablemente esta enmienda, y por tanto a la exclusión de los animales que tienen actividades específicas, al entender que la aprobación de la norma interfería en el correcto desarrollo de estas actividades. La RFEC llevaba denunciando esta cuestión y trabajando con todos los grupos parlamentarios desde el comienzo de su tramitación, intensificando las negociaciones desde que el Consejo de Ministros aprobara el texto el pasado 1 de agosto.

 

Concretamente, el texto de la enmienda aprobada dice que quedarán fuera de la norma: “Los animales utilizados en actividades específicas (las deportivas reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, las aves de cetrería, los perros pastores y de guarda del ganado) así como los utilizados en actividades profesionales (dedicados a una actividad o cometido concreto realizado conjuntamente con su responsable en un entorno profesional o laboral, como los perros de rescate, animales de compañía utilizados en intervenciones asistidas o los animales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas). Igualmente quedará excluidos los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza. Todos ellos se regulan y quedarán protegidos por la normativa vigente europea, estatal y autonómica correspondiente, y que les sea de aplicación al margen de esta ley.

 

Una vez votadas las enmiendas, el dictamen de la comisión salió adelante, por lo que la norma irá próximamente al Pleno del Congreso de los Diputados para continuar con su tramitación. El presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, ha reconocido que «aunque hay posibilidades de mejorar todavía el texto, para nosotros es un avance sustancial el reconocimiento de que los perros que se dedican a actividades específicas no son mascotas. La prueba ha sido este debate en la comisión, por ello seguiremos trabajando por el beneficio de la actividad cinegética y en defensa del mundo rural.”

 

En la misma línea, Gallardo ha mostrado su satisfacción por comprobar cómo los partidos políticos que han votado a favor de la enmienda han cumplido su compromiso con la federación y con la actividad cinegética.

 

LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL CONTINÚA ADELANTE

 

La tramitación de la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal, que se debatió y votó este jueves en la misma comisión, continuará adelante al igual que la Ley Animalista, al aprobarse el dictamen. Desde la RFEC seguiremos trabajando con todos los grupos parlamentarios para evitar que esta reforma del Código Penal afecte negativamente a la caza, al mundo rural y, en definitiva, al conjunto de la sociedad de este país.

 


ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar