Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · IMPORTANT

ITALIA DECLARA UN FOCUS DE PESTA PORCINA AFRICANA EN SENGLARS EN ROMAItalia declara un focus de Pesta Porcina Africana en senglars en Roma

12/05/2022
Aquesta detecció suposa un nou salt a llarga distància del virus a una zona prèviament lliure i que està separada per uns 400 km de la zona afectada més propera al nord-oest d’aquest mateix país, Itàlia.

l dia 6 de maig de 2022 els Serveis Veterinaris Oficials (SVO) italians van confirmar mitjançant PCR, realitzada al Laboratori Nacional de Referència per a la PPA (Institut Zooprofilàctic Experimental d’Umbría i Marche), la presència del virus de la PPA en mostres recollides d’un porc senglar trobat malalt a la regió de Roma, en concret a la reserva natural d’Insugherata, localitzada dins l’àrea metropolitana d’aquesta ciutat. Es tractava d’un porc senglar mascle, d’uns 10 kg de pes, que va ser localitzat amb símptomes clínics el 27 d’abril passat, sent eutanasiat per part dels Serveis Veterinaris competents.

 

Les autoritats italianes han adoptat de forma immediata a la nova zona afectada les mesures de control previstes al Reglament Delegat (UE) 2020/687 de la Comissió, pel qual es desenvolupa el Reglament (UE) 2016/429 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les normes relatives a la prevenció i el control de determinades malalties de la llista a la fauna silvestre, per limitar la disseminació de la malaltia i tractar de delimitar la nova zona infectada. Conseqüentment, s’ha reunit el Grup Operacional d’experts i la Unitat Central de Crisi per delimitar la zona infectada, s’han posat en marxa en aquesta zona mesures com ara recerca epidemiològica per mirar de conèixer l’origen del virus, la cerca activa de cadàvers de senglars, mesures de restricció d’accés a la reserva natural, control de la caça a la zona i comunicació del risc a tots els implicats, tant en aquesta zona com a la resta del país, de cara a augmentar el nivell d’alerta a nivell nacional , en particular augmentar la vigilància sobre els animals i la bioseguretat. La Comissió Europea, en coordinació amb les autoritats italianes i una vegada es decideixi i aprovi la nova zona d’infectada, haurà d’actualitzar el Reglament 2021/605 per incloure aquesta nova zona dins la part II de l’Annex del Reglament Execució 2021/605 UE. Per a Espanya, encara que aquest cas no suposa un increment de risc, ja que aquesta nova zona està més allunyada que la zona prèviament afectada des del gener al nord-oest d’Itàlia, sí que resulta preocupant pel fet que el virus demostra una vegada més la seva capacitat per saltar a llargues distàncies.

 

Es recorda la importància d’aplicar unes mesures adequades de bioseguretat a les explotacions de porcí, al transport animal, així com en relació als caçadors que viatgin a països afectats o de risc per la presència de la malaltia i que poguessin contribuir, involuntàriament, a l’expansió de la malaltia en tornar al nostre país. De la mateixa manera, es recorda la gran importància de garantir el bon funcionament dels sistemes de vigilància passiva per detectar primerencament la malaltia davant una hipotètica entrada a Espanya, per a això és vital que es comuniqui als Serveis Veterinaris Oficials qualsevol indici de la malaltia que pogués aparèixer als nostres animals, tant a les explotacions i mitjans de transport d’animals, com al medi natural als senglars silvestres.

 

Tota la informació relacionada amb la malaltia, inclosos els signes característics, es pot trobar al següent enllaç:

 

MÉS INFORMACIÓ

 

Per accedir a informació sobre la malaltia en senglars silvestres incloent protocol a seguir davant la troballa de senglars morts al camp es pot consultar la guia de vigilància sanitària en fauna silvestre al seu apartat dedicat a la PPA:

 

INFORMACIÓ PPA

 


 

Italia declara un foco de peste porcina Africana en jabalíes en Roma

 

Esta detección supone un nuevo salto a larga distancia del virus a una zona previamente libre y que está separada por unos 400 km de la zona afectada más cercana en el noroeste de este mismo país, Italia.

 

El día 6 de mayo de 2022 los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) italianos han confirmado mediante PCR, realizada en el Laboratorio Nacional de Referencia para la PPA (Instituto Zooprofiláctico Experimental de Umbría y Marche), la presencia del virus de la PPA en muestras recogidas de un jabalí hallado enfermo en el región de Roma, en concreto en la reserva natural de Insugherata, localizada dentro del área metropolitana de esta ciudad. Se trataba de un jabalí macho, de unos 10 kg de peso, que fue localizado con síntomas clínicos el pasado 27 de abril, siendo eutanasiado por parte de los Servicios Veterinarios competentes.

Las autoridades italianas han adoptado de forma inmediata en la nueva zona afectada las medidas de control contempladas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, por el que se desarrolla el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas relativas a la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista en la fauna silvestre, para limitar la diseminación de la enfermedad y tratar de delimitar la nueva zona infectada. Consecuentemente, se ha reunido el Grupo Operacional de expertos y la Unidad Central de Crisis para delimitar la zona infectada, se han puesto en marcha en dicha zona medidas tales como investigación epidemiológica para tratar de conocer el origen del virus, la búsqueda activa de cadáveres de jabalíes, medidas de restricción de acceso a la reserva natural, control de la caza en la zona y comunicación del riesgo a todos los implicados, tanto en esta zona como en el resto del país, de cara a aumentar el nivel de alerta a nivel nacional, en particular aumentar la vigilancia sobre los animales y la bioseguridad. La Comisión Europea, en coordinación con las autoridades italianas y una vez se decida y apruebe la nueva zona de infectada, deberá actualizar el Reglamento 2021/605 para incluir esta nueva zona dentro de la parte II del Anexo del Reglamento Ejecución 2021/605 UE. Para España, aunque este caso no supone un incremento de riesgo, ya que esta nueva zona está más alejada que la zona previamente afectada desde enero en el noroeste de Italia, sí que resulta preocupante por el hecho de que el virus demuestra una vez más su capacidad para saltar a largas distancias.

Se recuerda la importancia de aplicar unas adecuadas medidas de bioseguridad en las explotaciones de porcino, en el transporte animal, así como en relación a los cazadores que viajen a países afectados o de riesgo por la presencia de la enfermedad y que pudieran contribuir, involuntariamente, a la expansión de la enfermedad al regresar a nuestro país. De igual forma, se recuerda la gran importancia de garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de vigilancia pasiva para detectar tempranamente la enfermedad ante una hipotética entrada en España, para lo que es vital que se comunique a los Servicios Veterinarios Oficiales cualquier indicio de la enfermedad que pudiera aparecer en nuestros animales, tanto en las explotaciones y medios de transporte de animales, como en el medio natural en los jabalíes silvestres.

Toda la información relacionada con la enfermedad, incluidos los signos característicos, se puede encontrar en el siguiente enlace:

MAS INFORMACIÓN

 

Para acceder a información sobre la enfermedad en jabalíes silvestres incluyendo protocolo a seguir ante el hallazgo de jabalíes muertos en el campo se puede consultar la guía de vigilancia sanitaria en fauna silvestre en su apartado dedicado a la PPA:

INFORMACION PPA


ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar