Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · IMPORTANT

PLA DE XOC DE LA GENERALITAT PER AL CONTROL DEL SENGLARPla de xoc de la Generalitat per al control del senglar

12/05/2022
La Generalitat de Catalanya publica l'ACORD GOV/96/2022, de 10 de maig, pel qual es crea el Programa temporal de reforç per implantar el Pla de xoc: reducció urgent dels danys i control sanitari del senglar 2022-2025.

Els últims anys s'ha registrat a tot Europa, i en particular a Catalunya, un increment de la fauna cinegètica. Els canvis en determinats usos territorials, l'establiment de zones d'especial protecció i l'evolució cultural de la societat catalana han anat deixant en segon pla l'activitat cinegètica, la qual cosa ha tingut com a conseqüència l'increment descontrolat de determinades espècies de fauna cinegètica. L'evolució de les poblacions cinegètiques de senglars causen greus afectacions al sector primari, atès que incrementen considerablement les pèrdues pels danys produïts a l'agricultura i a les pastures ramaderes. D'altra banda, el senglar és responsable de gran part dels accidents de trànsit i d'atacs directes a persones, i també d'afectacions a la biodiversitat i hàbitats d'interès comunitari i infraestructures.

 

El Pla de xoc: reducció urgent dels danys i control sanitari del senglar 2022-2025 té per objecte ampliar el ventall d'actuacions, treballar molt especialment en la prevenció i en la disminució de l'accés a l'aliment d'aquesta espècie, dedicar més recursos econòmics, promoure les actuacions dels caçadors i disposar de més mitjans humans. És una resposta operativa concreta i urgent per fer front als nous reptes que generen els elevats nivells poblacionals que han assolit els senglars al nostre país, i prevenir i controlar de manera eficient i sostenible els riscos i danys que generen.

 

Tot i el desenvolupament d'un ampli ventall de normativa que regula la caça, les vedes, les espècies cinegètiques o les àrees privades de caça i, més recentment, el Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum, conjuntament amb un increment de les captures els últims anys, no han estat mesures prou suficients per pal·liar el creixement de les poblacions de senglars.

 

Així mateix, cal assenyalar que la tendència actual del col·lectiu de caçadors és que en cinc anys un 80% arribi a l'edat de jubilació i, conseqüentment, es produirà una reducció significativa, de més del 40%, del nombre de persones amb llicència de caça.

 

Atesa la necessitat de controlar, prevenir i reduir la població de senglars de manera eficient, sostenible i permanent, esdevé fonamental disposar d'un instrument de planificació amb l'objecte d'ampliar el ventall d'actuacions a fi de disminuir en un 50% els danys produïts pel senglar en un termini de tres anys atenent les consideracions següents:

 

a) Potenciar la capacitat de control de la sobrepoblació de senglars.

 

b) Reduir els danys produïts pels senglars als cultius agrícoles.

 

c) Reduir els danys i pèrdues econòmiques per sinistralitat en carreteres.

 

d) Potenciar un nou canal de comercialització de la carn de caça.

 

e) Disminuir el risc d'aparició i transmissió d'epizoòties, tant pel que fa als animals salvatges com pel que fa a les granges d'engreix de porcs.

 

f) Potenciar el sector econòmic que contribueix a evitar el despoblament en el desenvolupament econòmic de les zones rurals.

 

Atenent allò exposat, resulta imprescindible la creació d'un Programa temporal per portar a terme les actuacions previstes en el Pla de xoc que comporten una càrrega de treball addicional i que no poden ser assumides pel personal d'estructura actual. Les accions a desenvolupar, entre d'altres, són l'aprovació dels decrets de control de danys i seguretat i de la carn de caça, l'aprovació de la Llei de caça a Catalunya, cartografia de les zones d'actuació, creació de la figura de caçador expert i suport a les empreses de recollida de carn de caça.

 

Les tasques que s'assignaran al personal del Programa no responen a necessitats permanents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, sinó a necessitats adquirides per dur a terme el Pla de xoc: ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 1/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8666 - 12.5.2022 CVE-DOGC-A-22131028-2022 reducció urgent de danys i control sanitari del senglar i, per tant, els nomenaments i les contractacions no obeeixen a una acumulació de tasques estructurals.

 

Així doncs, s'incorporaran al Programa un total de 12 efectius addicionals per dur a terme les tasques de suport tècnic necessàries per desenvolupar les activitats vinculades al Programa, tots del cos superior d'administració general A1.21 per un període de tres anys des del maig de 2022 fins a l'abril de 2025.

 

Les necessitats de personal d'aquest Programa seran objecte de cobertura mitjançant els sistemes de provisió que preveu la normativa vigent i de conformitat amb l'Acord del Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

 

Per tot això, a proposta de la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el Govern

 

Acorda:

 

1. Crear el Programa temporal de reforç per implantar el Pla de xoc: reducció urgent dels danys i control sanitari del senglar 2022-2025, adscrit a la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. La durada d'aquest Programa és de tres anys (de l'1 de juny de 2022 i fins al 31 de maig de 2025).

 

2. Aquest Programa té la finalitat de controlar i reduir el nivell poblacional de senglars a Catalunya portant a terme actuacions de prevenció i control, promovent les actuacions dels caçadors i implementant noves eines reguladores.

 

3. Per a l'execució de l'objecte d'aquest Programa, és necessari incorporar 12 efectius, de perfil tècnic, de categoria A1.21 que posseeixin les titulacions següents: Biologia, Enginyeria de Forests, Enginyeria Agrònoma, Veterinària, Ciències Ambientals i Dret.

 

4. Els efectius adscrits al Programa s'han d'incorporar per un període màxim de tres anys, tenint en compte, en tot cas, la normativa d'aplicació en matèria de funció pública.

 

A aquest efecte, la selecció del personal que s'ha d'incorporar al Programa s'ha de realitzar a través de l'oferta corresponent publicada al portal ATRI i al web del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, de conformitat amb l'Acord del Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

 

En el procés de selecció, i als efectes d'acreditar els mèrits o les capacitats, es podrien considerar l'experiència professional i els coneixements relacionats amb les funcions a desenvolupar, com també, si fos necessari, la superació de proves i/o entrevistes.

 

5. El finançament del Programa anirà a càrrec del pressupost del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 6. Autoritzar el Departament d'Economia i Hisenda a aprovar les modificacions de crèdits que calguin per al compliment d'aquest Acord. 7. Aquest Acord s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

6. Autoritzar el Departament d'Economia i Hisenda a aprovar les modificacions de crèdits que calguin per al compliment d'aquest Acord.

 

7. Aquest Acord s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 10 de maig de 2022


ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar