Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · 

EL PROCICAT, AMB DIFERENTS CONDICIONANTS, AIXECA ELS LÍMITS DE MOBILITAT PER ALS CAÇADORS/ES DE CATALUNYA EN EL CAS DE LA CAÇA DE CONILLS PER DANYS A L’AGRICULTURAEl PROCICAT, amb diferents condicionants, aixeca els límits de mobilitat per als caçadors/es de Catalunya en el cas de la caça de conills per danys a l’agricultura

El PROCICAT, amb diferents condicionants, aixeca els límits de mobilitat per als caçadors/es de Catalunya en el cas de la caça de conills per danys a l’agricultura

El PROCICAT, amb diferents condicionants, aixeca els límits de mobilitat per als caçadors/es de Catalunya en el cas de la caça de conills per danys a l’agricultura

El PROCICAT, amb diferents condicionants, aixeca els límits de mobilitat per als caçadors/es de Catalunya en el cas de la caça de conills per danys a l’agricultura

15/01/2021
Autoritzada la caça menor individual del conill, per a caçadors/es no residents a la zona confinada, en el cas d’actuacions excepcionals per danys a l’agricultura a diverses zones de l’Urgell, Pla d’Urgell, Segrià, la Segarra, la Noguera i les Garrigues

La pressió exercida durant els darrers mesos des de la FCC i les diferents Territorials davant el DARP, conjuntament amb la realitzada pels sindicats agraris de Catalunya, ha donat els seus primers fruits amb motiu de l’aprovació de la resolució que autoritza la caça menor individual del conill a diverses comarques de Lleida sense restriccions de mobilitat sempre i quan el titular del terreny cinegètic hagi comunicat 24 hores abans de la seva realització mitjançant un correu electrònic a la bústia cinegeticaipesca.generalitatlleida@gencat.cat, una declaració responsable en tant que es declara la necessitat de control de la població de conills amb caçadors no residents a la zona confinada per l’existència de danys agrícoles o abundància d’exemplars que poden provocar danys i la relació de persones que participaran en aquesta cacera, una mesura, que encara que arribi tard, és benvinguda.

 

Sens dubte, el treball dut a terme durant tots aquests mesos de pandèmia per part de la Federació Catalana de Caça i les seves Representacions Territorials en defensa de la pràctica de l’activitat cinegètica, tant en la seva modalitat de caça major com la menor, davant de les diferents administracions amb competències al respecte, ha estat una constant, amb millors resultats fins ara, és una obvietat, per a la caça major que per la menor; malgrat la insistència i defensa en tots dos sentits per part de la Federació.

 

Finalment, després de moltes hores de picar pedra i de reiterar les nostres propostes i arguments en defensa de la caça menor, gràcies a la pressió de la Federació i les Territorials, conjuntament amb la realitzada per diferents sindicats agraris,  el PROCICAT Lleida, amb coneixement del PROCICAT NACIONAL ha resolt, ha proposta del cap de Secció d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental, per tal de prevenir els danys a l’agricultura que provoca o pot provocar el conill de bosc (Oryctolagus cuniculus).

 

“Autoritzar la caça menor individual del conill dins l’àmbit inclòs a l’annex 1 sense restriccions de mobilitat sempre i quan el titular del terreny cinegètic hagi comunicat 24 hores abans de la seva realització mitjançant un correu electrònic a la bústia cinegeticaipesca.generalitatlleida@gencat.cat, habilitada a tal efecte, una declaració responsable en tant que es declara la necessitat de control de la població de conills amb caçadors no residents a la zona confinada per l’existència de danys agrícoles o abundància d’exemplars que poden provocar danys i la relació de persones que participaran en aquesta cacera” .

 

* Resolucions i annexos a peu de pàgina

 

Zones de actuacions excepcionals – Recollit a l’Annex 1

 

Les autoritzacions excepcionals pel control cinegètic de l’espècie conill de bosc (Oryctolagus cuniculus) per danys a l’agricultura es concediran per diverses zones de les comarques de l’Urgell, el Pla d’Urgell, el Segrià, la Segarra, la Noguera i les Garrigues

(Més especificacions a l'annex 1, que trobareu al document del peu de pàgina)

 

Procediment i condicions especifiques d’aquesta autorització – Recollit a l’Annex 3

 

1. Per tal que aquesta autorització sigui vàlida, el titular de l’aprofitament cinegètic ha d’haver comunicat 24 hores abans de la seva realització mitjançant un correu electrònic a la bústia cinegeticaipesca.generalitatlleida@gencat.cat, habilitada a tal efecte, una declaració responsable (segons annex 2) en tant que es declara la necessitat de control de la població de conills amb caçadors no residents a la zona confinada per l’existència de danys agrícoles o abundància d’exemplars que poden provocar danys i la relació de persones que participaran en aquesta cacera.

 

2. Les persones participants en aquestes caceres, hauran de portar un document acreditatiu emès pel titular de l’àrea privada de caça per tal d’acreditar la mobilitat i el certificat auto responsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19 degudament complimentat.

 

3. El termini de vigència d’aquesta autorització és fins a la finalització del període hàbil de caça del conill de bosc, mentre es mantinguin aquestes restriccions, sense perjudici de les mesures que pugui establir l’autoritat sanitària.

 

4. S’autoritza els mètodes i modalitats de cacera que estipuli el pla tècnic de gestió cinegètica, sempre i quan es desenvolupin de manera individual.

 

5. Totes les persones actuants hauran de complir els requisits i recomanacions establertes per l’autoritat sanitària per prevenir la Covid-19.

 

6. Les persones autoritzades hauran de disposar de la documentació vigent necessària per a l’exercici de la caça.

 

7. Les persones autoritzades i el solꞏlicitant són els responsables de les accions realitzades durant les actuacions i hi recauran les responsabilitats que corresponguin derivades d'aquesta autorització.

 

8. Per tal de garantir un correcte desenvolupament de l'actuació, així com per a la seguretat dels participants i altres usuaris de l'espai, les persones autoritzades s'hauran de situar de manera que no es puguin posar en perill mútuament i caldrà que prenguin totes les mesures de seguretat necessàries.

 

9. La destinació dels exemplars objecte de caça o captura pot ser per consum propi, o bé per comercialitzar en establiments autoritzats d’acord amb el Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum.

  

Sens dubte, parlem d'una bona notícia que fa palesa la tasca feta per part de la Federació i les diferents Territorials en defensa dels interessos del nostre col·lectiu, malgrat que aquesta arribi molt tard i amb força limitacions.

 

Cal recordar que la Federació Catalana de Caça porta molts mesos demanant, a través del Departament d’Agricultura, una major mobilitat per als caçadors de la caça menor que la permesa fins a la data d’acord amb les diferents mesures de contenció i prevenció de la Covid-19 aplicades al territori Català. En reiterades ocasions s’ha instat al DARPA a realitzar les gestions adients per a flexibilitzar la mobilitat dels caçadors de la menor, especialment en el cas de danys a l’agricultura, com ja van aprovar amb les batudes de caça major del senglar ordinàries i excepcionals,  per actuar per danys amb diferents espècies com el tord, el tudó, l’estornell o el conill, o en el cas de les Terres de l’Ebre per a la caça d’aquàtiques.

 

En aquest sentit, des de la Federació Catalana en reiterades ocasions s’ha recordat al DARPA que la caça menor és una pràctica amb un risc molt baix en si mateixa, sol·licitant per aquest motiu la flexibilització de la mobilització dels caçadors i caçadores de Catalunya per a practicar la caça menor, posant alhora tota la seva col·laboració per considerar i implementar, si fora necessari, mesures estrictes que mantinguin el risc de contagi a zero.

 

La FCC conjuntament amb les seves Representacions Territorials continuaran amb el seu treball de defensa i sensibilització davant les diferents administracions competents al respecte de la necessitat de protegir i ajudar a la caça menor, una eina indispensable i clau pel seu paper com a reguladora de la sobrepoblació d’espècies i promotora de la biodiversitat.

 

 


 

 

El PROCICAT, con diferentes condicionantes, levanta los límites de movilidad para los cazadores / as de Cataluña en el caso de la caza de conejos por daños a la agricultura

 

Autorizada la caza menor individual del conejo, para cazadores / as no residentes en la zona confinada, en el caso de actuaciones excepcionales por daños a la agricultura en varias zonas del Urgell, Pla d'Urgell, el Segrià, la Segarra, la Noguera y Garrigues

 

La presión ejercida en los últimos meses desde la FCC y las diferentes Territoriales ante el DARP, conjuntamente con la realizada por los sindicatos agrarios de Cataluña, ha dado sus primeros frutos con motivo de la aprobación de la resolución que autoriza la caza menor individual del conejo en varias comarcas de Lleida sin restricciones de movilidad siempre y cuando el titular del terreno cinegético haya comunicado 24 horas antes de su realización mediante un correo electrónico al buzón cinegeticaipesca.generalitatlleida@gencat.cat, una declaración responsable en tanto que se declara la necesidad de control de la población de conejos con cazadores no residentes en la zona confinada por la existencia de daños agrícolas o abundancia de ejemplares que pueden provocar daños y la relación de personas que participarán en esta cacería, una medida, que a pesar de llegar tarde, es bienvenida.

 

Sin duda, el trabajo llevado a cabo durante todos estos meses de pandemia por parte de la Federación Catalana de Caza y sus Representaciones Territoriales en defensa de la práctica de la actividad cinegética, tanto en su modalidad de caza mayor como la menor, ante las diferentes administraciones con competencias al respecto, ha sido una constante, con mejores resultados hasta ahora, es una obviedad, para la caza mayor que para la menor; a pesar de la insistencia y defensa en ambos sentidos por parte de la Federación.

 

Finalmente, después de muchas horas de picar piedra y reiterar nuestras propuestas y argumentos en defensa de la caza menor, gracias a la presión de la Federación y las Territoriales, conjuntamente con la realizada por diferentes sindicatos agrarios, el PROCICAT Lleida, con conocimiento del PROCICAT NACIONAL ha resuelto, ha propuesta del jefe de Sección de Actividades Cinegéticas y Pesca Continental, para prevenir los daños a la agricultura que provoca o puede provocar el conejo de monte (Oryctolagus cuniculus)

 

"Autorizar la caza menor individual del conejo dentro del ámbito incluido en el anexo 1 sin restricciones de movilidad siempre y cuando el titular del terreno cinegético haya comunicado 24 horas antes de su realización mediante un correo electrónico al buzón cinegeticaipesca.generalitatlleida@gencat.cat, habilitada a tal efecto, una declaración responsable en tanto que se declara la necesidad de control de la población de conejos con cazadores no residentes en la zona confinada por la existencia de daños agrícolas o abundancia de ejemplares que pueden provocar daños y la relación de personas que participarán en esta cacería ".

 

* Resoluciones y anexos a pie de página

 

Zonas de actuaciones excepcionales - recogido en el Anexo 1

 

Las autorizaciones excepcionales para el control cinegético de la especie conejo de monte (Oryctolagus cuniculus) por daños a la agricultura se concederán para varias zonas de las comarcas del Urgell, Pla de Urgell, el Segrià, Segarra, la Noguera y las Garrigues, (especificadas en el anexo 1 adjuntado a pie de página)

 

Procedimiento y condiciones especificas de esta autorización - Recogido en el Anexo 3

 

1. Para que esta autorización sea válida, el titular del aprovechamiento cinegético debe haber comunicado 24 horas antes de su realización mediante un correo electrónico al buzón cinegeticaipesca.generalitatlleida@gencat.cat, habilitada a tal efecto, una declaración responsable (según anexo 2) en la que se declara la necesidad de control de la población de conejos con cazadores no residentes en la zona confinada por la existencia de daños agrícolas o abundancia de ejemplares que pueden provocar daños y la relación de personas que participarán en esta cacería.

 

2. Las personas participantes en estas cacerías, deberán llevar un documento acreditativo emitido por el titular del área privada de caza para acreditar la movilidad y el certificado auto responsable de desplazamiento por la crisis sanitaria por la Covid-19 debidamente cumplimentado.

 

3. El plazo de vigencia de esta autorización es hasta la finalización del periodo hábil de caza del conejo de monte, mientras se mantengan estas restricciones, sin perjuicio de las medidas que pueda establecer la autoridad sanitaria.

 

4. Se autorizan los métodos y modalidades de caza que estipule el plan técnico de gestión cinegética, siempre y cuando se desarrollen de manera individual.

 

5. Todas las personas actuantes deberán cumplir los requisitos y recomendaciones establecidas por la autoridad sanitaria para prevenir la Covid-19.

 

6. Las personas autorizadas deberán disponer de la documentación vigente necesaria para el ejercicio de la caza.

 

7. Las personas autorizadas y el solicitante son los responsables de las acciones realizadas durante las actuaciones y recaerán las responsabilidades que correspondan derivadas de esta autorización.
 
 
 
8. Para garantizar un correcto desarrollo de la actuación, así como para la seguridad de los participantes y otros usuarios del espacio, las personas autorizadas deberán situarse de forma que no se puedan poner en peligro mutuamente y tendrán que tomar todas las medidas de seguridad necesarias.
 
 
 
9. El destino de los ejemplares objeto de caza o captura puede ser para consumo propio, o bien para comercializar en establecimientos autorizados de acuerdo con el Decreto 9/2019, de 8 de enero, relativo a la recogida, el transporte, el acondicionamiento y la comercialización de caza silvestre destinada al consumo.
 
 
 
Una positva noticia que pone de manifiesto la labor realizada por parte de la Federación y las diferentes Territoriales en defensa de los intereses de nuestro colectivo, a pesar de que ésta llegue muy tarde y con bastantes limitaciones.
 
 
Cabe recordar que la Federación Catalana de Caza lleva muchos meses pidiendo, a través del Departamento de Agricultura, una mayor movilidad para los cazadores/as de la caza menor que la permitida hasta la fecha de acuerdo con las diferentes medidas de contención y prevención de la Covid-19 aplicadas al territorio Catalán. En reiteradas ocasiones se ha instado al DARPA a realizar las gestiones adecuadas para flexibilizar la movilidad de los cazadores de la menor, especialmente en el caso de daños a la agricultura, como ya aprobaron con las batidas de caza mayor del jabalí ordinarias y excepcionales, para actuar por daños con diferentes especies como el tordo, la paloma torcaz, el estornino o el conejo, o en el caso de las Tierras del Ebro para la caza de acuáticas.
 
 
En este sentido, desde la Federación Catalana en reiteradas ocasiones se ha recordado al DARPA que la caza menor es una práctica con un riesgo muy bajo en sí misma, solicitando por ello la flexibilización de la movilización de los cazadores y cazadoras de Cataluña para practicar la caza menor, ofreciendo al mismo tiempo toda su colaboración para considerar e implementar, si fuera necesario, medidas estrictas que mantengan el riesgo de contagio a cero.
 
La FCC, de manera conjunta con las diferentes Representaciones Territoriales, continuará con su trabajo de defensa y sensibilización ante las diferentes administraciones competentes al respecto de la necesidad de proteger y ayudar a la caza menor, una herramienta indispensable y clave por su papel como reguladora de la sobrepoblación de especies y promotora de la biodiversidad. 

 

 

 Document amb resolució, annexos zones, declaració responsable i protocols

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar