Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

EL DARP AVANÇA QUE EL PROCICAT AIXECARÀ ELS LÍMITS DE MOBILITAT PER ALS CAÇADORS/ES DE CATALUNYA EN EL CAS DE LA CAÇA DE CONILLS PER DANYS A L’AGRICULTURAEl DARP avança que el PROCICAT aixecarà els límits de mobilitat per als caçadors/es de Catalunya en el cas de la caça de conills per danys a l’agricultura

14/01/2021
La pressió exercida durant tots aquests mesos des de la FCC davant el DARP ha donat els seus fruits amb l’aprovació de la norma que flexibilitzarà la mobilitat dels caçadors que controlin les poblacions de conill per danys a l’agricultura

El treball dut a terme durant tots aquests mesos de pandèmia per part de la Federació Catalana de Caça i les seves Representacions Territorials en defensa de la pràctica de l’activitat cinegètica, tant en la seva modalitat de caça major com la menor, davant de les diferents administracions amb competències al respecte, ha estat una constant, amb millors resultats fins ara, és una obvietat, per a la caça major que per la menor; malgrat la insistència i defensa en tots dos sentits per part de la Federació.

 

Finalment, després de moltes hores de picar pedra i de reiterar les nostres propostes i arguments en defensa de la caça menor, gràcies a la pressió de la Federació i les Territorials, conjuntament amb la realitzada per diferents sindicats agraris,  el PROCICAT, a instàncies del Departament d’Agricultura, ha donat un primer pas endavant a l'aixecar els límits de mobilitat territorial dels caçadors i caçadores de Catalunya pel que fa a la mobilitat per a la realització de batudes de caça de conill per danys a l’agricultura.

 

La mesura la va avançar ahir la conselleria d’Agricultura i contempla que els caçadors i caçadores podran desplaçar-se fins als vedats on el titular hagi presentat un declaració responsable amb les dades dels participants en la jornada de caça, però encara està pendent de la seva publicació al DOGC,  on s’establiran totes les condicions i protocolos aplicables.

 

Sens dubte, una bona notícia que fa palesa la tasca feta per part de la Federació i les diferents Territorials en defensa dels interessos del nostre col·lectiu, malgrat que aquesta arribi molt tard. Cal recordar que la Federació Catalana de Caça porta molts mesos demanant, a través del Departament d’Agricultura, una major mobilitat per als caçadors de la caça menor que la permesa fins a la data d’acord amb les diferents mesures de contenció i prevenció de la Covid-19 aplicades al territori Català. En reiterades ocasions s’ha instat al DARPA a realitzar les gestions adients per a flexibilitzar la mobilitat dels caçadors de la menor, especialment en el cas de danys a l’agricultura, com ja van aprovar amb les batudes de caça major del senglar ordinàries i excepcionals,  per actuar per danys amb diferents espècies com el tord, el tudó, l’estornell o el conill, o en el cas de les Terres de l’Ebre per a la caça d’aquàtiques.

 

En aquest sentit, des de la Federació Catalana en reiterades ocasions s’ha recordat al DARPA que la caça menor és una pràctica amb un risc molt baix en si mateixa, sol·licitant per aquest motiu la flexibilització de la mobilització dels caçadors i caçadores de Catalunya per a practicar la caça menor, posant alhora tota la seva col·laboració per considerar i implementar, si fora necessari, mesures estrictes que mantinguin el risc de contagi a zero.

 

Caldrà esperar doncs a la publicació al DOGC d’aquesta mesura per concretar el protocol d’actuació a seguir en aquestes actuacions per danys a l’agricultura causats pel conill, però cal esperar que estiguin en la línia de les aplicades per a les batudes de caça major per danys –comunicació prèvia com a mínim 24 hores abans de la seva realització per part del titular del terreny cinegètic amb totes les dades de batuda i la relació de persones que hi participaran, així com altres requisits com el fet de que qualsevol persona participant haurà de portar en tot moment una còpia del formulari específic on constaran les seves dades personals, així com el certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19 degudament complimentat-.

 

Molt important, com ja hem dit, tot resta pendent de la publicació de la mesura al DOGC

 

Es prorroga el confinament municipal fins al diumenge 24 de gener

 

Per altra banda, comunicar que els responsables el Govern de Catalunya i el PROCICAT han anunciat avui dijous la prorroga, fins al diumenge 24 de gener, del confinament perimetral municipal i totes les mesures adicionals de control i prevenció de la Covid-19 en vigor des del passat 7 de gener.

 


 

El DARP avanza que el PROCICAT levantará los límites de movilidad para los cazadores / as de Cataluña en el caso de la caza de conejos por daños a la agricultura

 

La presión ejercida durante todos estos meses desde la FCC ante el Departamento de Agricultura, conjuntamente con la realizada por los diferentes sindicatos agrarios de Cataluña, ha dado sus frutos con la aprobación de la norma que permitirá la movilidad de los cazadores que controlen las poblaciones de conejo por daños a la agricultura; una medida, que aunque llegue tarde, siempre es bienvenida.

 

El trabajo llevado a cabo durante todos estos meses de pandemia por parte de la Federación Catalana de Caza y sus Representaciones Territoriales en defensa de la práctica de la actividad cinegética, tanto en su modalidad de caza mayor como en la menor, frente a las diferentes administraciones con competencias al respecto, ha sido una constante, con mejores resultados hasta ahora, es una obviedad, para la caza mayor que para la menor; a pesar de la insistencia  y defensa en ambos sentidos por parte de la Federación.

 

Finalmente, después de muchas horas de picar piedra y reiterar nuestras propuestas y argumentos en defensa de la caza menor, gracias a la presión de la Federación y las territoriales, conjuntamente con la realizada por diferentes sindicatos agrarios, el PROCICAT, a instancias de Departamento de Agricultura, ha dado un primer paso adelante al levantar los límites de movilidad territorial de los cazadores y cazadoras de Cataluña en cuanto a la movilidad para la realización de batidas de caza de conejo por daños a la agricultura.

 

Una medida que avanzó ayer la conselleria de Agricultura y que contempla que los cazadores y cazadoras podrán desplazarse hasta los cotos donde el titular haya presentado un declaración responsable con los datos de los participantes en la jornada de caza, pero que aún está pendiente de su publicación en el DOGC, donde se establecerán todas las condiciones y protocolos aplicables.

 

Sin duda, una buena noticia que pone de manifiesto la labor realizada por parte de la Federación y las diferentes Territoriales en defensa de los intereses de nuestro colectivo, a pesar de que ésta llegue muy tarde. Cabe recordar que la Federación Catalana de Caza lleva muchos meses pidiendo, a través del Departamento de Agricultura, una mayor movilidad para los cazadores de la caza menor que la permitida hasta la fecha de acuerdo con las diferentes medidas de contención y prevención de la Covid-19 aplicadas al territorio Catalán. En reiteradas ocasiones se ha instado al DARPA a realizar las gestiones adecuadas para flexibilizar la movilidad de los cazadores de la menor, especialmente en el caso de daños a la agricultura, como ya aprobaron con las batidas de caza mayor del jabalí ordinarias y excepcionales, para actuar por daños con diferentes especies como el tordo, la paloma torcaz, el estornino o el conejo, o en el caso de las Terres de l’Ebre para la caza de acuáticas.

 

En este sentido, desde la Federación Catalana en reiteradas ocasiones se ha recordado al DARPA que la caza menor es una práctica con un riesgo muy bajo en sí misma, solicitando por ello la flexibilización de la movilización de los cazadores y cazadoras de Cataluña para practicar la caza menor, poniendo al mismo tiempo toda su colaboración para considerar e implementar, si fuera necesario, medidas estrictas que mantengan el riesgo de contagio a cero.

 

Habrá que esperar a la publicación en el DOGC de esta medida para concretar el protocolo de actuación de estas actuaciones por daños a la agricultura causados por el conejo, pero cabe esperar que estén en la línea de las aplicadas para las batidas de caza mayor por daños -comunicación previa como mínimo 24 horas antes de su realización por parte del titular del terreno cinegético con todos los datos de la batida y la relación de personas que participarán, así como otros requisitos como el hecho de que cualquier persona participante , deberá llevar en todo momento una copia del formulario específico donde constarán sus datos personales, así como el certificado autorresponsable de desplazamiento por la crisis sanitaria por la Covid-19 debidamente cumplimentado-.

 

Muy importante, como ya hemos dicho, todo queda pendiente de la publicación al DOGC

 

Se prorroga el confinamiento municipal hasta el domingo 24 de enero

 

Por otra parte, comunicar que los responsables el Gobierno de Cataluña y el PROCICAT han anunciado hoy jueves la prorroga, hasta el domingo 24 de enero, del confinamiento perimetral municipal y todas las medidas adicionales de control y prevención de la Covidien-19 en vigor desde el pasado 7 de enero.

 


ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar