Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ARMES
CAÇA
CAÇA AMB ARC
CARN DE CAÇA
CONVOCATÒRIES
ESPORT I ENTITATS ESPORTIVES
FALCONERIA
L.O.F.E.C
REGLAMENT CAMPIONATS
Legislació · CAÇA

ANUNCI RELATIU A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’EXPEDIENT D’AMPLIACIÓ DE L’ÀREA PRIVADA DE CAÇA G-10310ANUNCI relatiu a la informació pública de l’expedient d’ampliació de l’àrea privada de caça G-10310

30/07/2018
Inclosa dins del municipi de Rabós d’Empordà (exp. SACPC_240_2018 ampliació G_10310)

D´acord amb l´article 45 i 83 de la Llei 39/2015, d´1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques, se sotmet a informació pública l´expedient d´ampliació de l´àrea privada de caça G10310, el titular de la qual és l´Associació de promoció de la caça de Sant Quirc, amb la part d´una sèrie de finques que actualment tenen la condició cinegètica de finques lliures o d´aprofitament cinegètic comú. Aquesta àrea de caça es troba situada al terme municipal de Rabós d´Empordà, a la comarca de l´Alt Empordà, (expedient SACPC_240_2018 ampliació G_10310).    

 

Es publica perquè totes aquelles persones o entitats que es considerin afectades puguin examinar l´expedient a l´edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona, a la Secció d´Activitats Cinegètiques i pesca Continental dels Serveis Territorials del DARP, situats a la Plaça Pompeu Fabra,1,1r pis, 17002, de Girona, (horari: de 9 a 14h) i formular-hi per escrit les al.legacions que considerin oportunes, en el termini de 20 dies hàbils comptats a partir de la publicació d´aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.ANUNCI relatiu a la informació pública de l’expedient d’ampliació de l’àrea privada de caça G-10310


dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=824297&language=ca_ES<< Tornar