Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ARMES
CAÇA
CAÇA AMB ARC
CARN DE CAÇA
CONVOCATÒRIES
ESPORT I ENTITATS ESPORTIVES
FALCONERIA
L.O.F.E.C
REGLAMENT CAMPIONATS
Legislació · CAÇA

RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’APROVA PLA TÈCNIC GESTIÓ CINEGÈTICA DE ZONA CAÇA CONTROLADA DE MONTSERRATRESOLUCIÓ per la qual s’aprova Pla tècnic gestió cinegètica de Zona caça controlada de Montserrat

10/07/2018
RESOLUCIÓ, de 20 de juny de 2018, per la qual s’aprova el Pla tècnic de gestió cinegètica de la Zona de caça controlada de Montserrat per a la temporada de caça 2018-2019

D’acord amb la normativa anual per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per tot el territori de Catalunya,    

 

Atesa l’Ordre de 21 d’abril de 1999, per la qual es fixen les instruccions generals per a la redacció, l’aprovació i la revisió dels Plans tècnics de gestió cinegètica, i les seves posteriors modificacions,    

 

Vist el Reial decret 50/2018, de 2 de febrer, pel qual es desenvolupen les normes de control de subproductes animals no destinats al consum humà i de sanitat animal, en la pràctica cinegètica de caça major,    

 

A proposta de la directora tècnica de la Zona de caça controlada de Montserrat, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,    

 

RESOLC    

 

Aprovar el Pla tècnic de gestió cinegètica de la Zona de caça controlada de Montserrat per a la temporada 2018-2019, el qual s’adjunta a l’annex d’aquesta resolució.    

 

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, d’acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Cliqueu el document PDF per descarregar la Resolució completa o cliqueu a l'enllaç per consultar la Resolució o el Calendari de Batudes.RESOLUCIÓ, de 20 de juny de 2018, per la qual s’aprova el Pla tècnic de gestió cinegètica de la Zona de caça controlada de Montserrat per a la temporada de caça 2018-2019


muntanyamontserrat.gencat.cat/ca/actualitat/detalls/Noticia/ZCControlada-00001<< Tornar