Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ARMES
CAÇA
CAÇA AMB ARC
CARN DE CAÇA
CONVOCATÒRIES
ESPORT I ENTITATS ESPORTIVES
FALCONERIA
L.O.F.E.C
REGLAMENT CAMPIONATS
Legislació · CAÇA

RESOLUCIÓ ARP/1447/2018, DE 26 DE JUNYRESOLUCIÓ ARP/1447/2018, de 26 de juny

03/07/2018
Per la qual es declaren sotmesos al règim cinegètic de caça controlada els terrenys de la badia del Fangar, el Garxal i les platges de l´illa de Buda, als termes municipals de Deltebre i Sant Jaume d´Enveja (Baix Ebre i Montsià).

RESOLUCIÓ ARP/1447/2018, de 26 de juny, per la qual es declaren sotmesos al règim cinegètic de caça controlada els terrenys de la badia del Fangar, el Garxal i les platges de l´illa de Buda, als termes municipals de Deltebre i Sant Jaume d´Enveja (Baix Ebre i Montsià).  

 

Mitjançant la Resolució AAM/1284/2012, de 19 de juny, la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat va declarar terrenys sotmesos al règim cinegètic de caça controlada els terrenys de la badia del Fangar, el Garxal i les platges de l´Illa de Buda, als termes municipals de Deltebre i Sant Jaume d´Enveja.  

 

El 3 de juliol de 2018 finalitza el termini de declaració de règim cinegètic de caça controlada establert en l´esmentada resolució, i atès que els motius pels quals aquests terrenys van ser declarats com a zona de caça controlada continuen plenament vigents, per raó d´ordre de protecció, foment ordenat de la riquesa cinegètica i conservació d´espècies protegides i/o amenaçades, i per compatibilitzar tant com sigui possible la caça amb els altres usos de la zona, s´ha considerat convenient continuar amb aquest règim cinegètic.  

 

La Direcció tècnica de les zones de caça valora favorablement la continuació del règim de gestió de caça controlada de les tres zones de caça i proposa, a més a més, l´ampliació de la Zona de caça controlada del Garxal per a incloure l´embarcador d´accés a dita Zona de caça.  

 

Mitjançant aquesta resolució, s´actualitzen els punts cartogràfics de límits amb el sistema de referència cartogràfic UTM-31N amb Datum ETRS89 per adequar-lo a la cartografia oficial GIS (Sistemes d´Informació Geogràfica) publicada al web del Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i actualitzar les superfícies de les zones de caça controlada, d´acord amb els sistemes cartogràfics actuals.  

 

Atès que l´expedient s´ha sotmès a audiència dels titulars de les àrees privades de caça veïnes, a la representació territorial de la Federació Catalana de Caça a Terres de l´Ebre, a Unió de Pagesos, al Parc natural del Delta de l´Ebre, al Servei Provincial de Costes de Tarragona del Ministeri per a la Transició Ecològica i s´ha realitzat tràmit d´exposició pública als Ajuntaments amb terrenys inclosos dins la Zona de caça controlada;  

 

Durant el tràmit d´audiència i exposició pública s´ha rebut una al·legació de GEPEC en contra de la renovació de la Zona de caça controlada de les Platges de l´Illa de Buda i de la Zona de caça controlada del Garxal.  

 

Vist l´informe favorable del Consell Territorial de Caça de Terres de l´Ebre de 30 de gener de 2018.  

 

D´acord amb el Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l´àmbit de competència dels departaments de l´Administració de la Generalitat de Catalunya i el Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que estableixen l´òrgan competent per a dictar aquesta resolució.  

D´acord amb l´article 14 de la Llei 1/1970, de caça, de 4 d´abril de 1970, i l´article 16 del seu reglament, que estableixen les condicions, la regulació, els requisits i la tramitació dels terrenys sotmesos a règim de caça controlada;  

 

A proposta del Servei d´Activitats Cinegètiques de la Direcció General d´Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi,  

 

Resolc:  

 

1. Declarar les dues zones de caça controlada següents, dins dels límits que s´especifiquen als annexos 1 i 3:  

 

- Zona de Caca Controlada de la badia del Fangar, al terme municipal de Deltebre i una superfície de 311 hectàrees.  

 

 

- Zona de caça controlada de les platges de l´Illa de Buda, al terme municipal de Sant Jaume d´Enveja i una superfície de 168 hectàrees.

 

2. Declarar i ampliar els límits de la Zona de caça controlada del Garxal, al terme municipal de Deltebre i una superfície de 101 hectàrees, dins dels límits que s'especifiquen a l'annex 2.
 
 

3. La delimitació gràfica d'aquestes zones de caça controlada es pot consultar al visor de cartografia de caça de la web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, http://sig.gencat.cat/visors/Cacera.html.

 
 
4. La durada del règim cinegètic d'aquestes zones caça controlada és de sis anys, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici de la possibilitat de prorrogar aquest termini per part de la direcció general competent en matèria cinegètica.
 
 

5. La gestió administrativa i tècnica d'aquests terrenys correspon a la direcció general competent en matèria cinegètica, que elaborarà anualment el pla tècnic de gestió cinegètica per a aquests terrenys i vetllarà per al seu compliment.

 
 

6. La incorporació o l'exclusió de terrenys a les zones de caça controlada es durà a terme sempre que es tramitin seguint el pertinent procediment administratiu i d'acord amb la normativa vigent que és aplicable. La direcció general competent en matèria cinegètica, una vegada finalitzats els pertinents expedients, si s'escau, i mitjançant resolució, publicarà l'aprovació d'incorporació o d'exclusió dels terrenys afectats, la superfície d'aquests terrenys i els nous límits.

 
 

Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Resolució ARP/1447/2018, de 26 de juny, per la qual es declaren sotmesos al règim cinegètic de caça controlada els terrenys de la badia del Fangar, el Garxal i les platges de l´illa de Buda, als termes municipals de Deltebre i Sant Jaume d´Enveja


dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=821605&language=ca_ES<< Tornar