Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ARMES
CALENDARIS
CLASSIFICACIONS CAMPIONATS
COMPETICIONS
ESTUDIS I PROJECTES
HOMOLOGACIÓ TROFEUS DE CAÇA
OCELLAIRES
ORDRES VEDES
PROJECTE EMISSORES
PROYECTO COTURNIX
TAXES VIGENTS DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL


Documentació · TAXES VIGENTS DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL

TAXES DE CAÇA VIGENTSTaxes de caça vigents

05/05/2020
LLEI 5/2020, del 29 d´abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l´impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

Activitats Cinegètiques ens ha facilitat un resum de les modificacions en matèria de caça, amb dos puntualitzacions a tenir en compte:  

 

  • Les taxes de quotes fixes en general no es modifiquen (a excepció de les expressament modificades en la Llei de mesures) i s´aplicaran els imports del 2019. Això afecta a llicències, matrícules, precintes i totes les quotes fixes que no es modifiquen expressament.

 

  • La nova taxa de precinte de cabirol no s´aplicarà aquesta temporada, atès que la temporada de cabirol s´ha vist afectada per la declaració de l´estat d´alarma.    

 

Resum de modifcacions:  

 

LLEI 5/2020, del 29 d´abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l´impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

 

Secció novena. Modificació del títol XII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

 

Article 45. Modificació de la taxa pels permisos de caça major i menor a les zones de caça controlada

1. Es modifica el segon supòsit del punt 1.1 de l´article 12.2-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resta redactat de la manera següent:

Porc senglar: 5 euros per temporada.

Caça menor: 5 euros per temporada.

 

2. Es modifica el segon supòsit del punt 1.2 de l´article 12.2-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resta redactat de la manera següent:

Porc senglar: 10 euros per temporada.

Caça menor: 10 euros per temporada.

 

3. S´afegeix l´article 12.2-6 a la Llei de taxes i preus públics, amb la redacció següent:

Article 12.2-6. Exempcions

1. Els caçadors que participen en les caceres autoritzades excepcionalment per a capturar cérvols, daines i muflons dins de les zones de caça controlada per tal de controlar els danys que aquestes espècies han causat o poden causar resten exempts de pagar les quotes d´entrada i complementàries dels exemplars abatuts d´aquestes espècies.

2. Els caçadors que participen en les caceres autoritzades amb batudes per a capturar cabirols, cérvols, daines i muflons dins de les zones de caça controlada per tal de controlar els danys que aquestes espècies han causat o poden causar resten exempts de pagar les quotes d´entrada i complementàries dels exemplars abatuts d´aquestes espècies.

 

Article 46. Modificació de la taxa pels permisos de caça major i menor dins les reserves nacionals de caça i reserves de caça

1. Es deroga, del punt 1.1 de l´article 12.3-4 de la Llei de taxes i preus públics, el supòsit «Porc senglar i caça menor per a caçadors locals: 15 euros per temporada».

 

2. S´afegeix un supòsit al punt 1.1 de l´article 12.3-4 de la Llei de taxes i preus públics, amb el text següent:

Caça menor per a caçadors locals: 5,00 euros per temporada.

 

3. Es modifica el punt 1.4 de l´article 12.3-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resta redactat de la manera següent:

1.4. Isard:

Caça selectiva: 138,00 euros.

Caça de trofeu: 403,00 euros.

 

4. Es modifica el punt 1.7 de l´article 12.3-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resta redactat de la manera següent:

1.7. Daina:

Caça selectiva: De femelles i de mascles de primer any: 50,00 euros.

De mascles més grans d´un any: 98,00 euros.

Caça de trofeu: 300,00 euros.

 

5. Es modifica l´últim supòsit del punt 1.8 de l´article 12.3-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resta redactat de la manera següent:

Caça de trofeu: 300,00 euros.

 

6. Es modifiquen els supòsits de caça selectiva de cabirol del punt 2.1 de l´article 12.3-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resten redactats de la manera següent:

2.1. Cabirol:

Caça selectiva per peça ferida o no cobrada: 40,00 euros.

Caça selectiva de femelles: 47,00 euros.

Caça selectiva de mascles: 96,00 euros.

Si la peça supera els 95 punts s´ha de valorar com a trofeu.

 

7. Es modifica el supòsit de caça selectiva d´isard del punt 2.2 de l´article 12.3-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resta redactat de la manera següent:

2.2. Isard:

Caça selectiva:

Per peça cobrada: 158,00 euros.

Per peça ferida o no cobrada: 143,00 euros.

Si la peça supera els 75 punts s´ha de valorar com a trofeu.

 

8. Es modifiquen els supòsits de caça selectiva de cérvol del punt 2.4 de l´article 12.3-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resten redactats de la manera següent:

2.4. Cérvol:

Caça selectiva de femelles i mascles de primer any:

Per peça cobrada: 58,00 euros.

Per peça ferida i no cobrada: 19,00 euros.

Caça selectiva de mascles de més d´un any.

Per peça cobrada fins a 75 punts: 95,00 euros.

Per peça cobrada entre 76 i 100 punts: 138,00 euros.

Per peça cobrada entre 101 i 140 punts: 350,00 euros.

Si la peça supera els 140 punts s´ha de valorar com a trofeu.

 

9. Es modifica el supòsit de caça selectiva de daina del punt 2.5 de l´article 12.3-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resta redactat de la manera següent:

2.5. Daina:

Caça selectiva:

De femelles i de mascles de primer any: 69,00 euros.

De mascles de més d´un any: 137,00 euros.

 

Article 48. Modificació de la taxa pels permisos per a fotografiar o filmar fauna salvatge des d´un observatori fix de fauna salvatge situat en terrenys d´una reserva nacional de caça

Es modifica l´article 12.5-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resta redactat de la manera següent:

Article 12.5-4. Quota

La quota de la taxa és:

Pel permís d´un dia: 133,95 euros.

Per cada dia de més: 89,35 euros.

Per grups, fins a 6 persones, durant 2 h: 133,95 euros.

 

Article 52. Modificació de la taxa per l´expedició de precintes de caça major a les àrees privades de caça i a les àrees locals de caça

S´afegeix un punt, l´1.3bis, a l´article 12.19-1 de la Llei de taxes i preus públics, amb el text següent:

1.3bis. Cabirol mascle NO S’APLICARÀ AQUESTA TEMPORADA

 

Disposició addicional primera.

Actualització de disposicions en matèria de caça

1. Els imports de les multes regulades per la Llei de l´Estat 1/1970, del 4 d´abril, de caça, fixats pel Decret de l´Estat 506/1971, del 25 de març, s´actualitzen en l´àmbit territorial de Catalunya en els termes següents, amb el benentès que, si el benefici obtingut de resultes de la comissió de la infracció és superior a l´import que correspongui com a màxim, l´import de la multa s´ha d´incrementar fins a la quantia del benefici obtingut per l´infractor:

 

a) Infraccions molt greus, de 3.001 a 120.000 euros.

b) Infraccions greus, de 1.001 a 3.000 euros.

c) Infraccions menys greus, de 301 a 1.000 euros.

d) Infraccions lleus, de 60 a 300 euros.

 

2. Es faculta el titular del departament competent en matèria de caça perquè actualitzi per ordre la relació de les espècies que poden ésser objecte de caça a Catalunya.

 

3. Es faculta el titular del departament competent en matèria de caça perquè actualitzi per ordre el barem de valoració d´exemplars d´espècies cinegètiques.    

 

Clicant el següent document PDF poden consultar l´Ordre completa. Hem marcat de color groc els fragments que poden ser d´interès per la caça i els caçadors.LLEI 5/2020, del 29 d´abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l´impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.


atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detal...
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar