Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTIVITATS
AGENDA PRESIDENT
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
CAMPIONATS
ELECCIONS 2020
FIRES
FORMACIÓ
JUNTA GENERAL


Agenda històrica · ACTIVITATS

AJUNTAMENT DE TOSES. ANUNCI SOBRE LICITACIÓ DELS PERMISOS DE CAÇA.AJUNTAMENT DE TOSES. ANUNCI sobre licitació dels permisos de caça.

12/05/2014
Els interessats en accedir a qualsevol dels permisos hauran de presentar les propostes abans del dia 12 de maig de 2014, d’acord amb els annexes i bases aprovades i publicades al BOP de Girona.

AJUNTAMENT DE TOSES

ANUNCI sobre licitació dels permisos de caça.

Per acord de ple de data 25 de març de 2014 s’ha aprovat el plec de clàusules que han de regir l’adjudicació dels permisos de caça d’isards, es fa públic que es publica al BOP de Girona de data 16/04/2014 de Girona, la convocatòria i les bases íntegres per de licitació dels permisos d’isards que corresponen a l’ajuntament de Toses.

1.1. L'atorgament individual i per separat dels permisos de caça corresponents a la temporada 2014, a la Reserva Nacional de Caça de Freser-Setcases, següents:

- 1 permisos d’isard per a propietaris públics, categoria de trofeu, modalitat d'acostament.

- 3 permisos d’isard per a propietaris públics, categoria selectiva, modalitat d’acostament.

PREU

2.1. El preu de sortida dels permisos serà:

2.1.1. Trofeu isard propietari:
TRES MIL EUROS (3.000,- €) per cada permís i taxa d’accés de 292,00 euros

2.1.2 Selectiva isard propietari:
CINC-CENTS EUROS (500,- €) per cada permís i taxa d’accés de 100,30 euros

Aquests preus es podran millorar a l'alça a criteri voluntari dels sol·licitants a la vista d' aquestes Bases i tenint en compte els criteris d’adjudicació que s’hi preveuen.

PETICIONS

3.1. Els interessats en accedir a qualsevol dels permisos hauran de presentar les propostes abans del dia 12 de maig de 2014, d’acord amb els annexes i bases aprovades i publicades al BOP de Girona.

Toses, 10 d’abril de 2014

Joan Bernadas Rosell
Alcalde

(14.100.055)

 

Adjuntem bases aprovades i publicades al BOP de Girona.
Butlletí Oficial de la Província de Girona. Núm. 3991
<< Tornar